Eksempeloppgaver i matematikk T

Eksempeloppgavene i matematikk T inneholder noen oppgavetyper som elevene kan få til eksamen på Vg1 våren 2021.

Eksempeloppgaver i matematikk T 

Læreplankode: MAT09-01
Fagkode: MAT1021

Etter du har klikket deg igjennom eksempeloppgavene kan du gi oss tilbakemeldinger om du ønsker via et spørreskjema. Endelig frist for tilbakemelding er 13. november.

I løpet av høsten skal vi oppsummere innspillene vi har mottatt.

Hva blir nytt i matematikkeksamen?

Kjerneelementene i de nye læreplanene i matematikk legger vekt på utforsking, problemløsing, modellering, resonnering og abstraksjon.

Elevene skal utforske og oppdage sammenhenger i og mellom fag. Dette stiller nye krav til eksamen.

Eksamen i matematikk skal heller ikke lengre bli besvart på papir. Hele matematikkeksamen blir nå digital. Denne endringen vil etter hvert gjelde for alle fag med sentralt gitt skriftlig eksamen.

Hva skal eksamen i matematikk måle?

Innføring av nye læreplaner krever at elevene kan vise og argumentere for hvordan de løser ulike matematiske problemstillinger. Elevene skal nå løse eksamen med tilgang til hjelpemidler som de kjenner fra opplæringen.

Eksamen vil bestå av tre oppgavetyper

Oppgaver der eleven ikke trenger å vise utregning eller gi en begrunnelse

Her får elevene enten flervalgs- eller interaktive oppgaver, eller oppgaver der eleven skal skrive svaret som et tall i en svarrute. Oppgavene vurderes automatisk.

Arbeidsmengden for denne oppgavetypen utgjør omtrent 1 time av eksamen (20 prosent).

Oppgaver som krever forklaring av fremgangsmåte og begrunnelse av resultater

Her skal elevene kommunisere sine resonnementer, strategier, beregninger og vurderinger. Elevene skal besvare oppgavene enten direkte i en tekstrute eller ved å laste opp en fil med besvarelsen. Sensor vurderer oppgavene.

Arbeidsmengden for denne oppgavetypen utgjør omtrent 2 timer av eksamen (40 prosent).

Oppgaver om sammensatte tekster, utforsking, problemløsing og modellering

Elevene skal ikke svare på konkrete spørsmål, men må selv vurdere hva de vil undersøke og formulere problemstillinger til ukjente kontekster. Oppgaveteksten kan for eksempel være “Lag en modell som …", “Beskriv ...”, “Vurder …", “Utforsk …”. Elevene får dermed mulighet til å vise fagkunnskap i nye situasjoner.

Oppgavene krever at elevene kan stille relevante og aktuelle spørsmål. De skal drøfte og vurdere beregninger og resultater. Elevene skal besvare oppgavene enten direkte en tekstrute eller ved å laste opp ei fil med besvarelsen i. Sensor vektlegger elevenes vurdering, kreativitet, resonnement og argumentasjon. 

Arbeidsmengden for denne oppgavetypen utgjør omtrent 2 timer av eksamen (40 prosent).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!