Eksempeloppgaver i matematikk 1T-Y

Vi har publisert eksempeloppgaver i matematikk 1T-Y, som viser oppgavetyper elevene på vg1 kan få til eksamen fra høsten 2021.

Vær oppmerksom på at eksempeloppgavene inneholder oppgaver for alle utdanningsprogram, det er altså langt flere oppgaver enn elevene vil få til en eksamen.

Eksempeloppgaver matematikk 1T-Y

Vi ønsker innspill på oppgavene. Det gjør dere gjennom å svare på spørreskjemaet som ligger til slutt i eksempelsettet. Få gjerne elevene dine til å svare på undersøkelsen. Det er viktig å få innspill fra elever som skal gjennomføre eksamen.

Læreplankode: MAT09-01
Fagkode: MAT1021

Eksamensveiledning og løsningsforslag for eksempeloppgavene etter ny læreplan blir publiseret i løpet av høsten.

Todelt eksamen til våren 2023

Til høsteksamen 2021, og vår- og høsteksamen 2022, skal elevene gjennomføre eksamen i matematikk 1T-Y gjennomføres i det gamle systemet (PGSA). Elevene har fire timer til disposisjon. Eksamen vil bestå av én del uten hjelpemidler og én del med hjelpemidler. Delen uten hjelpemidler skal leveres etter 1 time, og delen med hjelpemidler skal leveres innen 4 timer.

Frem mot 2023 skal vi utrede hvordan vi kan imøtekomme behovene og innsigelsene som har kommet om bruk av hjelpemidler under hele eksamen.

Ny læreplan fører til endringer i eksamen

De nye læreplanene bruker et utvidet kompetansebegrep, som også får betydning for hvordan kompetanse blir vurdert til eksamen i matematikk. Sentrale elementer i læreplanen er beskrevet i kjerneelementene og gjenspeiles i kompetansemålene. Dette ligger til grunn for endringer vi gjør med eksamen i fagfornyelsen.

Hva skal eksamen i matematikk måle?

Innføring av nye læreplaner krever at elevene kan argumentere og kommunisere for hvordan de løser ulike matematiske problemstillinger. Elevene skal løse eksamen med både med og uten tilgang til hjelpemidler som de kjenner fra opplæringen.

Elevene skal bruke grunnleggende ferdigheter og ulike kommunikasjonsstrategier for å løse oppgavene. De skal vise kunnskap, innsikt og evne til kritisk tenkning gjennom å diskutere og reflektere rundt ulike tema fra læreplanen. Elevene skal kommunisere regneferdigheter og matematisk forståelse, gjennomføre logiske resonnementer, se sammenhenger i faget, være kreative og anvende fagkunnskap i nye situasjoner ved hjelp av hensiktsmessige hjelpemidler. De skal kunne argumentere for framgangsmåter og svar, og vurdere om svar er rimelige. Elevene skal selv velge løsningsstrategier og begrunnelser, så sant ikke noe annet blir presisert i oppgaveteksten eller i introduksjonen til oppgavetypen. Til sammen skal eleven vise en helhetlig kompetanse.

Eksamen i matematikk får flere ulike oppgavetyper, med stor variasjon både i tema og vanskegrad. Dette sikrer at elevene får vist kompetansen sin i en så stor del av faget som mulig, ut ifra eksamensformen. For at eksamen skal være pålitelig og rettferdig inneholder den også oppgavetyper som skal sikre at eleven kan vise kompetanse på ulike måter. Hele læreplanverket blir lagt til grunn for utforming av oppgavesettet. Det blir lagt spesiell vekt på kjerneelementene og beskrivelsen av grunnleggende ferdigheter. Hver oppgave er i tillegg knyttet til ett eller flere kompetansemål.

Hva blir nytt i matematikkeksamen?

Kjerneelementene i de nye læreplanene i matematikk legger vekt på utforsking, problemløsing, modellering, anvendelse, argumentasjon, representasjon og kommunikasjon, abstraksjon og generalisering. Elevene skal også utforske og oppdage sammenhenger i og mellom fag. Dette stiller nye krav til eksamen.

Elevene får oppgaver som er tilpasset sitt yrkesfaglige utdanningsprogram sånn at de kan vise den matematiske kompetansen de har utviklet i den yrkesfaglige retningen de har opplæring i.

Programmering kan bli del av eksamen fra og med 2022

Programmering og algoritmisk tenkning er del av den nye læreplanen, og kan bli prøvet til eksamen. 

Elevene som følger læreplanen i år har bedre forkunnskaper om programmering enn elever som gjennomførte opplæring i matematikk 1T-Y tidligere år, og fremtidige elever vil være enda bedre rustet til å bruke programmering som løsningsstrategi. Vi er klar over dette, og tar hensyn til dette i arbeidet med eksamensoppgavene. Til eksamen høsten 2021 kan programmering være én måte å løse oppgaven, men ikke nødvendigvis den eneste måten. Det betyr at elevene kan velge fremgangsmåte selv, men det vil ikke være oppgaver til eksamen høsten 2021 hvor programmering er eneste mulige løsningsstrategi.

I de første eksempeloppgavene for nytt gjennomføringssystem var det en oppgave hvor det ble brukt Python som programmeringsspråk. Med bakgrunn i tilbakemeldinger gjorde vi endringer i eksempelsettet og under eksamen våren 2021 ble det ikke gitt eksamensoppgaver med programkode som oppgavetekst. Vi vil ha en løpende vurdering på hvordan vi skal formulere oppgaver hvor vi legger til rette for å bruke programmering som løsningsstrategi, og vil bruke tilbakemeldinger på eksempeloppgaver og gjennomførte eksamener til å finne gode løsninger på dette.

Tre oppgavetyper til eksamen

Oppgavene er samlet i tre typer, som til sammen gir elevene mulighet til å vise bredden og dybden i sin kompetanse. Oppgavetypene skal brukes både i oppgaver med og uten tilgang til hjelpemidler.

Oppgavesettet inneholder oppgavetyper som krever utregning, begrunnelse, resonnement, argumentasjon og vurdering, blant annet oppgaver knyttet til problemløsing, utforsking og modellering.

Eksamenssettet blir er delt i to deler: én del uten hjelpemidler og én del med.

Elevene får oppgaver hvor de skal vise at de forstår begreper og har ferdigheter til å løse oppgaver uten hjelpemidler. Det legges vekt på at oppgavene er problembaserte og at eleven kommuniserer sine resonnementer og argumenter.

Eksamen vil bestå av omtrent 6-10 oppgaver av denne kategorien. Elevene skal ikke bruke hjelpemidler på denne type oppgaver.

Elevene får oppgaver hvor de skal vise at de forstår sammenhenger og kan bruke ulike begreper på varierte måter og i ulike situasjoner. Elevene skal kommunisere resonnementer, strategier, beregninger og vurderinger.

Eksamen vil bestå av omtrent 6-10 oppgaver av denne kategorien. Elevene kan bruke hjelpemidler når de løser denne type oppgaver.

Eleven får presentert en situasjon eller problemstilling som de selv må undersøke og utforske. Dette er åpne oppgaver som skal gi dem anledning til å vise kompetanse i nye situasjoner. Elevene skal ikke svare på konkrete spørsmål, men må selv vurdere hva de vil undersøke og formulere problemstillinger til ukjente kontekster.

Oppgavene krever at elevene kan stille relevante og aktuelle spørsmål. De skal besvare spørsmålene sine ved å argumentere, resonnere, modellere og generalisere, og de skal vise løsningsforslag hvor de vurderer gyldighet. Oppgaveformuleringene kan for eksempel være «Lag en modell som …», «Beskriv ...», «Vurder …», «Utforsk …». Sensor skal vektlegge elevenes vurdering, kreativitet, resonnement, argumentasjon, kommunikasjon og evne til å generalisere eller abstrahere.

Eksamen vil bestå av en til to oppgaver av denne kategorien. Elevene kan bruke hjelpemidler når de løser denne type oppgaver.

I forkant av våreksamen 2021 delte vi et eksempeloppgaver for at elever og lærere kunne gjøre seg kjent med oppgavetypene.

Eksmpel på et helt oppgavesett i matematikk 1T-Y

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!