Eksempeloppgaver i norsk, yrkesfag vg2

Våren 2022 skal elevene i vg2 yrkesfag gjennomføre eksamen i norsk etter ny læreplan. 

Til  eksamen i 2022 vil det bli gitt tre oppgaver, etter tilbakemeldinger fra lærere og elever på oppgavesettene. Oppgavesettene under har fire oppgaver. Elevene vil få enten en oppgave knyttet til lesing av sakprosa eller knyttet til skjønnlitteratur, ikke begge deler. De to andre oppgavene er en skriveoppgave med utgangspunkt i en oppgaveformulering og en skriveoppgave med utgangspunkt i et tekstvedlegg.

Reviderte eksempeloppgaver

Forslag til vurderingskriterier (Ny)

Forberedelsesdel vg2 yrkesfag (bokmål)
Eksempel på oppgavetyper i norsk vg2 yrkesfag (bokmål)

Førebuing vg2 yrkesfag (nynorsk)
Døme på oppgåvetyper i norsk vg2 yrkesfag (nynorsk)
Læreplankode: NOR01-06
Fagkoder: NOR1262

Tilbakemeldinger

Eksempeloppgavene viser forslag til oppgavetyper, og vi har bedt om tilbakemeldinger på både oppgavetypene og selve innholdet i oppgavene. Tilbakemeldingene er sammen med analyser fra utprøvinger svært viktige i det videre arbeidet med å lage et eksempel på et helt oppgavesett. 

Ny læreplan fører til endringer i eksamen

De nye læreplanene bruker et utvidet kompetansebegrep, som også får betydning for hvordan kompetanse blir vurdert til eksamen i norsk. Sentrale elementer i læreplanen er beskrevet i kjerneelementene og gjenspeiles kompetansemålene. Dette ligger til grunn for endringer vi gjør med eksamen i fagfornyelsen.

Hva blir som før i norskeksamen?

Tidsrammen for sentralt gitt eksamen vil fortsatt være inntil fem timer og med forberedelsesdag for de fagkodene som har det.

Oppgavene som gis til eksamen skal som før inneholde en tydelig bestilling til eleven, og det skal gå tydelig fram hvordan oppgavene blir vurdert.

Eksamen i norsk vil bestå av oppgavetyper som ligner de vi er kjent med fra dagens eksamen. Elevene viser fagkompetanse ved å skrive selvstendige tekster i ulike sjangre og for ulike formål der de kan utforske, reflektere, gjøre rede for og drøfte innhold. 

De nasjonale føringene for bruk av nettbaserte hjelpemidler gjelder fortsatt.

Hva blir nytt?

De nye læreplanene åpner for å vise fagkompetanse på nye og varierte måter, gjennom nye oppgavetyper. 

I samarbeid med Skrivesenteret undersøker vi hvordan flere og mer varierte oppgavetyper kan bidra til at elevene får vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Endringer i eksamen kan føre til at det for eksempel blir et tydeligere skille mellom oppgaver som prøver lesekompetanse gjennom oppgaver knyttet til tekstforståelse og oppgaver som gir anledning til å vise fagkompetanse gjennom selvstendig skriftlig refleksjon.

For at elevene skal få vise bred kompetanse i faget, er det nødvendig å gi flere oppgaver på eksamen enn i dag, men ikke nødvendigvis mange flere oppgaver. Sammen med fagmiljø foreslår vi at eksamen skal bestå av inntil fire oppgaver til eksamen på vg2 yrkesfag. I 2022 vil det bli gitt tre oppgaver.

Beskrivelser av vurderingsområder 

Nedenfor får du oversikt over vurderingsområder som er relevante for hver oppgavetype i norsk eksamen på vg2 yrkesfag. Ved årsskiftet skal vi publisere nivåbeskrivelser for hvert vurderingsområde. 

Tekstresepsjonsoppgavene består av flere deloppgaver. Ikke alle vurderingsområdene vil være relevante for alle deloppgaver.

 • Presentere forståelse av tekst. Vurderingsområdet brukes for å vurdere hvordan elevbesvarelsen presenterer elevens forståelse av tekstvedlegg og bruk av norskfaglig kunnskap. Ulike eksamensoppgaver vil kreve ulik forståelse. For eksempel vil noen oppgaver be eleven om å presentere forståelse ved å gjøre rede for informasjon fra tekstvedlegg, mens en annen kan be eleven om å analysere og/eller tolke en tekst.
 • Tekst i kontekst. Vurderingsområdet brukes for å vurdere hvordan elevbesvarelsen knytter lesing av tekstvedlegg til kulturhistorisk kontekst og/eller elevens egen samtid, i oppgaver hvor det er relevant.
 • Bruk av fagspråk. Vurderingsområdet brukes for å vurdere i hvilken grad elevbesvarelsen viser presis bruk av fagspråk, i oppgaver hvor det er relevant.
 • Formalia. Vurderingsområdet brukes for å vurdere formalia i elevbesvarelsen, som rettskriving og tegnsetting.
 • Innhold. Vurderingsområdet brukes for å vurdere i hvilken grad det norskfaglige eller yrkesrettede innholdet i elevbesvarelsen er relevant i henhold til oppgavebestillingen.
 • Struktur. Vurderingsområdet brukes for å vurdere strukturen i elevbesvarelsen, både på overordnet nivå, avsnittsnivå og setningsnivå.
 • Språkbruk. Vurderingsområdet brukes for å vurdere i hvilken grad språkbruken i elevbesvarelsen er hensiktsmessig i henhold til oppgaven.
 • Bruk av fagspråk. Vurderingsområdet brukes for å vurdere i hvilken grad elevbesvarelsen viser presis bruk av fagspråk, i oppgaver hvor det er relevant.
 • Formalia. Vurderingsområdet brukes for å vurdere formalia i elevbesvarelsen, som rettskriving og tegnsetting.
 • Innhold. Vurderingsområdet brukes for å vurdere relevansen i elevbesvarelsens innhold, inkludert bruk av tekstvedlegg og bruk av norskfaglig eller yrkesrettet kunnskap.
 • Tekst i kontekst. Vurderingsområdet brukes på eksamensoppgaver hvor eleven blir bedt om å relatere sin lesing av tekst til kulturhistorisk kontekst og/eller elevens egen samtid.
 • Struktur. Vurderingsområdet brukes for å vurdere strukturen i elevbesvarelsen, både på overordnet nivå, avsnittsnivå og setningsnivå.
 • Språkbruk. Vurderingsområdet brukes for å vurdere i hvilken grad språkbruken i elevbesvarelsen er hensiktsmessig i henhold til oppgaven.
 • Bruk av fagspråk. Vurderingsområdet brukes for å vurdere i hvilken grad elevbesvarelsen viser presis bruk av fagspråk, i oppgaver hvor det er relevant.
 • Formalia. Vurderingsområdet brukes for å vurdere formalia i elevbesvarelsen, som rettskriving og tegnsetting.
 • Markering av kilder. Vurderingsområdet brukes for å vurdere om elevbesvarelsen skiller mellom sitat og egenprodusert tekst og oppgir kilder på en etterrettelig måte.

Utprøving av oppgaver

Vi prøver ut oppgavetypene for å sikre at både lærere og elever oppfatter oppgavene på eksamen som relevante, basert på læreplanen, og gjennomførbare. Analysene skal gi oss informasjon om oppgavetypene måler det de skal måle, og hvordan vi best kan beskrive hvordan oppgavesvarene skal vurderes.

Tilbakemeldinger på eksempeloppgavene og analyser fra utprøvingen vil utgjøre grunnlaget for arbeidet med de endelige eksamensoppgavene.

Mer rettferdig og pålitelig vurdering

Hele læreplanen lar seg ikke måle til en eksamen. Et oppgavesett skal ideelt sett representere bredden i læreplanen. Ulike oppgavetyper kan bidra til dette. Flere oppgaver og tydelige vurderingskriterier vil også bidra til økt pålitelighet (reliabilitet) i vurderingen.

For å øke sensorsamsvaret vil hver oppgave til eksamen bli vurdert selvstendig, og vurderingskriteriene vil bli spesifikke for hver oppgavetype. Det faglige skjønnet til sensor vil fortsatt være svært viktig, både i vurdering av hver enkelt oppgave og i den samlede vurderingen av alle oppgavene.

Heldigital eksamen

Elevene skal fra våren 2022 ta eksamen etter nye læreplaner i et nytt gjennomføringssystem. Dette vil være en heldigital eksamen som betyr at både oppgaveutvikling, utprøving, gjennomføring og sensur blir digital.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!