Endringer i norskeksamen etter ny læreplan for vg3

Våren 2023 skal de første elevene på vg3 ta eksamen i norsk etter ny læreplan. 

Eksempeloppgaver

Eksempeloppgaver til eksamen i norsk studieforberedende vg3 blir publisert i desember 2021. Sammen med eksempeloppgavene får du tilgang til et skjema for å gi tilbakemeldinger. 

Et eksempel på et helt oppgavesett blir publisert våren 2022. Forslaget til helt oppgavesett vil være basert på tilbakemeldinger på eksempeloppgavene og analyser fra utprøvinger med elever. 

Ny læreplan fører til endringer i eksamen

De nye læreplanene bruker et utvidet kompetansebegrep, som også får betydning for hvordan kompetanse blir vurdert til eksamen i norsk. Sentrale elementer i læreplanen er beskrevet i kjerneelementene og gjenspeiles kompetansemålene. Dette ligger til grunn for endringer vi gjør med eksamen etter nye læreplaner.

Oppgavene til eksamen i norsk vil bestå av oppgavetyper som ligner de vi er kjent med fra dagens eksamen, hvor elevene viser fagkompetanse ved å skrive selvstendige tekster i ulike sjangre og for ulike formål, der de både kan utforske, reflektere, gjøre rede for og drøfte innhold. I oppgavetypene vil det bli noe nytt, men i hovedsak vil de ligne dagens oppgaver.

Hva blir nytt?

De nye læreplanene åpner for å vise fagkompetanse på nye og varierte måter, gjennom nye oppgavetyper. 

I samarbeid med Skrivesenteret skal vi undersøke hvordan flere og mer varierte oppgavetyper kan bidra til at elevene får vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Endringer i eksamen kan føre til at det for eksempel blir et tydeligere skille mellom oppgaver som prøver lesekompetanse gjennom oppgaver knyttet til tekstforståelse og oppgaver som gir anledning til å vise fagkompetanse gjennom selvstendig skriftlig refleksjon.

For at elevene skal få flere muligheter til å vise bred kompetanse i faget er det nødvendig å øke antallet oppgaver. Vi foreslår derfor tre oppgaver i stedet for to, som i dag. Antall oppgaver vil bli justert etter utprøving.

Vurdering av eksamen

Hele læreplanen lar seg ikke måle til en eksamen. Et oppgavesett skal ideelt sett representere bredden i læreplanen. Ulike oppgavetyper kan bidra til dette. Flere oppgaver og tydelige vurderingskriterier vil også bidra til økt pålitelighet (reliabilitet) i vurderingen.

For å øke sensorsamsvaret vil hver oppgave til eksamen bli vurdert selvstendig, og vurderingskriteriene vil bli spesifikke for hver oppgavetype. Det faglige skjønnet til sensor vil fortsatt være svært viktig, både i vurdering av hver enkelt oppgave og i den samlede vurderingen av alle oppgavene.

Arbeidet med å utvikle vurderingskriterier vi foregå over tid, og vi ønsker å involvere erfarne sensorer i arbeidet for å sikre god forankring og kvalitet.

Utprøving av oppgaver

I uke 39 starter utprøving av eksempeloppgaver for vg3, med elever. Utprøvingen er viktig for å sikre at både lærere og elever oppfatter oppgavene som relevante, basert på læreplanen, og gjennomførbare. Analysene skal gi oss informasjon om oppgavetypene måler det de skal måle, og hvordan vi best kan beskrive hvordan oppgavesvarene skal vurderes.

Analysen fra utprøvingen og tilbakemeldinger på eksempeloppgaver er grunnlaget for arbeidet med forslag til et helt oppgavesett og til slutt de endelige eksamensoppgavene.

Digitalisering av eksamen

Elevene på vg3 skal fra våren 2023 ta eksamen etter nye læreplaner i et nytt gjennomføringssystem. Dette vil være en heldigital eksamen, som betyr at både oppgaveutvikling, utprøving, gjennomføring og sensur blir digital.

Med tilgang til nye digitale løsninger kan vi på sikt blant annet utvikle oppgaver der lytteferdigheter kan prøves der det er relevant. Muligheter for å legge inn bilder, lyd og film vil åpne for å gi oppgaver med et rikere innhold enn oppgavene vi har mulighet til å gi med dagens løsninger. 

Digitaliseringen av eksamen og de faglige endringene i eksamen etter ny læreplan foregår parallelt, og over flere år. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!