Eksempeloppgaver i kvensk og finsk som andrespråk

Eksempeloppgavene viser oppgavetyper som kan bli gitt til elevene som skal ta eksamen etter ny læreplan. Vi har publisert en eksempeloppgave for finsk som andrespråk 10. trinn. I oktober publiserer vi en eksempeloppgave for kvensk som andrespråk 10. trinn.

Første eksamen etter ny læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk for 10. årstrinn er våren 2022.

Eksempeloppgaver

Eksempeloppgave for kvensk som andrespråk, 10. årstrinn (KEF0012)
Eksempeloppgave fir kvensk som andrespråk, vg3 
Eksempeloppgave for finsk som andrespråk, 10. årstrinn (KEF0112)
Eksempeloppgave for finsk som andrespråk, vg3 (KEF1108, KEF1110)

Eksempeloppgaven for kvensk som andrespråk, vg3 (KEF0108, KEF0110) publiseres i løpet av høsten 2022.

Læreplankoder: KEF01-01

Hva blir som før til eksamen?

De nasjonale føringene for bruk av nettbaserte hjelpemidler gjelder fortsatt. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra oversettelsesverktøy eller verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Samskriving, nettprat og andre måter å utveksle informasjon med andre er ikke tillatt. Nettbaserte hjelpemidler.

Eksamen skal fortsatt ha forberedelsesdel.

Hva er nytt? 

Eksamener i kvensk som andrespråk og finsk som andrespråk får flere oppgaver og flere ulike oppgavetyper. Dette sikrer at elevene får vist kompetansen sin i en så stor del av faget som mulig, ut fra eksamensformen. Eksamenstid er endret til 4 timer.

For at eksamen skal være pålitelig og rettferdig inneholder den både lukkede og åpne oppgaver.

Elevene skal bruke grunnleggende ferdigheter og ulike kommunikasjonsstrategier for å løse oppgavene. De skal vise kunnskap, innsikt og evne til kritisk tenkning gjennom å diskutere og reflektere rundt ulike tema fra læreplanen. Elevene skal vise at de både kan lese, forstå og skrive på kvensk eller finsk. Eksamener i kvensk og finsk inneholder foreløpig ikke lytteoppgaver. Vi ønsker å skaffe oss et bedre kunnskapsgrunnlag om hvordan lytting fungerer i eksamener for nybegynnere i språk før vi vurderer om disse skal være med i framtiden.

Hva skal eksamener i kvensk og finsk som andrespråk måle?

Eksamener i kvensk og finsk som andrespråk består av fire oppgavetyper. Noen av oppgavene skåres automatisk, andre skal vurderes av sensorer. I skriveoppgavene vil antall ord som elevene skal skrive i svarene sine være med i oppgaveinstruksen. En del av vurderingskriteriene vil være om elevene forholder seg til denne delen av bestillingen.

Elevene må selv disponere tiden slik at de svarer på alle oppgavene.

I disse oppgavene skal eleven kort videreformidle innholdet i en skriftlig tekst. Eleven må tilpasse språket til formålet, mottakerne og situasjonen.

Vurdering av eksamen

Sensor skal med utgangspunkt i vurderingskriterier vurdere de åpne oppgavene. Noen av de lukkede resepsjonsoppgavene (lesing) blir skåret automatisk.

Vurderingskriterier for sensorer blir laget etter at oppgavetypene er prøvd ut på skoler.
Vurderingskriterier og retningslinjer for vurdering for kvensk som andrespråk og finsk som andrespråk kommer vinteren 2021.

Muntlig eksamen

Endringene som er beskrevet her gjelder sentralt gitt eksamen. Muntlig eksamen er lokalt gitt. Skoleeier har ansvaret for lokalt gitt eksamen, og for å utarbeide eksamensoppgaver, fastsette eksamensdato og sørge for sensur. Ansvar for eksamen.

Særskilt tilrettelegging

I påmeldingen til eksamen kan skoler velge tilrettelegging for elever som er blinde og svaksynte, og hørselshemmede.