Eksempeloppgaver i kvensk og finsk som andrespråk

Eksempeloppgavene viser oppgavetyper som kan bli gitt til elevene som skal ta eksamen etter ny læreplan. Vi har publisert en eksempeloppgave for finsk som andrespråk 10. trinn. I oktober publiserer vi en eksempeloppgave for kvensk som andrespråk 10. trinn.

Første eksamen etter ny læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk for 10. årstrinn er våren 2022.

Eksempeloppgaver

Eksempeloppgave for finsk som andrespråk
Eksempeloppgave for kvensk som andrespråk (kommer oktober 2021)

Høsten 2021 kommer det et eksempel på et helt oppgavesett, som er basert på tilbakemeldinger på eksempeloppgavene og utprøvinger med elever.

Læreplankoder: KEF01-01
Fagkode: KEF0012 , KEF0112

Hva blir som før til eksamen?

De nasjonale føringene for bruk av nettbaserte hjelpemidler gjelder fortsatt. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra oversettelsesverktøy eller verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Samskriving, nettprat og andre måter å utveksle informasjon med andre er ikke tillatt. Nettbaserte hjelpemidler.

Eksamen skal fortsatt ha forberedelsesdel.

Hva er nytt? 

Eksamener i kvensk som andrespråk og finsk som andrespråk får flere oppgaver og flere ulike oppgavetyper. Dette sikrer at elevene får vist kompetansen sin i en så stor del av faget som mulig, ut fra eksamensformen. Eksamenstid er endret til 4 timer.

For at eksamen skal være pålitelig og rettferdig inneholder den både lukkede og åpne oppgaver.

Elevene skal bruke grunnleggende ferdigheter og ulike kommunikasjonsstrategier for å løse oppgavene. De skal vise kunnskap, innsikt og evne til kritisk tenkning gjennom å diskutere og reflektere rundt ulike tema fra læreplanen. Elevene skal vise at de både kan lese, forstå og skrive på kvensk eller finsk. Eksamener i kvensk og finsk inneholder foreløpig ikke lytteoppgaver. Vi ønsker å skaffe oss et bedre kunnskapsgrunnlag om hvordan lytting fungerer i eksamener for nybegynnere i språk før vi vurderer om disse skal være med i framtiden.

Hva skal eksamener i kvensk og finsk som andrespråk måle?

Eksamener i kvensk og finsk som andrespråk består av fire oppgavetyper. Noen av oppgavene skåres automatisk, andre skal vurderes av sensorer. I skriveoppgavene vil antall ord som elevene skal skrive i svarene sine være med i oppgaveinstruksen. En del av vurderingskriteriene vil være om elevene forholder seg til denne delen av bestillingen.

Oppgavetypen består av flere korte skriftlige tekster hvor elevens skal vise forståelse av eksplisitt og implisitt innhold ved å bruke lesestrategier. Noen av disse oppgavene blir automatisk skåret, mens andre er åpne og må vurderes av sensorer. For å kunne trekke slutninger om elevenes leseforståelse kreves det flere oppgaver. Svar på bare en oppgave vil ikke gi nok informasjon og gir dermed ikke et pålitelig resultat.

I disse oppgavene skal eleven kort videreformidle innholdet i en skriftlig tekst. Eleven må tilpasse språket til formålet, mottakerne og situasjonen.

Disse oppgavene krever at elevene svarer på noe de leser, for eksempel ved å skrive en kort tekst.

I denne oppgavetypen er det viktig at elevene viser hvordan de bruker språket til å kommunisere i en gitt kontekst.

Oppgaveteksten vil styre noe av innholdet i besvarelsen. Oppgavene legger til rette for at elevene kan anvende kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i kvensk eller finsk gjennom skoleåret. I denne delen skal eleven vise sine skriftlige ferdigheter og vise at de kan bruke grunnleggende språkstrukturer til å bli forstått. De får også anledning til å vise kvensk- eller finskfaglig kompetanse.

Elevene må selv disponere tiden slik at de svarer på alle oppgavene.

I disse oppgavene skal eleven kort videreformidle innholdet i en skriftlig tekst. Eleven må tilpasse språket til formålet, mottakerne og situasjonen.

Vurdering av eksamen

Sensor skal med utgangspunkt i vurderingskriterier vurdere de åpne oppgavene. Noen av de lukkede resepsjonsoppgavene (lesing) blir skåret automatisk.

Vurderingskriterier for sensorer blir laget etter at oppgavetypene er prøvd ut på skoler.
Vurderingskriterier og retningslinjer for vurdering for kvensk som andrespråk og finsk som andrespråk kommer vinteren 2021.

Muntlig eksamen

Endringene som er beskrevet her gjelder sentralt gitt eksamen. Muntlig eksamen er lokalt gitt. Skoleeier har ansvaret for lokalt gitt eksamen, og for å utarbeide eksamensoppgaver, fastsette eksamensdato og sørge for sensur. Ansvar for eksamen.

Særskilt tilrettelegging

I påmeldingen til eksamen kan skoler velge tilrettelegging for elever som er blinde og svaksynte, og hørselshemmede.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!