Eksempeloppgaver i samisk

Våren 2022 skal elever med samisk som førstespråk på 10. trinn og vg2 yrkesfag ha eksamen i samisk etter ny læreplan.

Eksempeloppgavene viser oppgavetyper som elevene kan få til eksamen våren 2022

Forslag til vurderingskriterier 
NordsamiskSørsamisk og Lulesamisk 

Eksempeloppgaver for 10. trinn:

NordsamiskSørsamisk og Lulesamisk

Eksempeloppgaver for vg2

NordsamiskSørsamisk og Lulesamisk

Eksempeloppgaver for vg3

Læreplankode: SFS01-05
Fagkoder: SFS0012, SFS0025 og SFS0038

Ny læreplan fører til endringer i eksamen

Den nye læreplanen i samisk som førstespråk ligger til grunn for eksamen. De sentrale elementene i læreplanen er beskrevet i kjerneelementene og teksten om faget, og gjenspeiles i kompetansemålene. Dette ligger til grunn for endringer vi gjør med eksamen i fagfornyelsen.

Hva blir som før i eksamen i samisk?

Tidsrammen for eksamen i samisk som førstespråk er fortsatt fem timer, med forberedelsesdag for 10. trinn og vg2.

Oppgavene som blir gitt til eksamen skal som før inneholde en tydelig bestilling til eleven, og det skal komme tydelig fram hvordan oppgavene blir vurdert.

Eksamensoppgavene ligner de vi er kjent med fra dagens eksamen. Elevene skal vise fagkompetanse ved å skrive tekster i ulike sjangre og for ulike formål.

De nasjonale føringene for bruk av nettbaserte hjelpemidler gjelder fortsatt, både for eksamen i grunnskolen og i videregående

Hva blir nytt?

De nye læreplanene åpner for å vise fagkompetanse på nye og varierte måter. I samarbeid med Skrivesenteret undersøker vi hvordan flere og noe mer varierte oppgavetyper kan bidra til at elevene får vise bred kompetanse i faget.

Vi foreslår at eksamen på 10. trinn og vg2 yrkesfag skal bestå av tre oppgaver. En av oppgavene prøver først og fremst lesekompetanse og tekstforståelse, mens to oppgaver er skriveoppgaver der eleven skal forme en selvstendig tekst. På vg2 yrkesfag skal elevene kunne ta i bruk både samiskfaglig kunnskap og kunnskap fra programfagene sine når de skriver.

Mer rettferdig og pålitelig vurdering

Et oppgavesett skal representere bredden i læreplanen så godt som mulig. Flere oppgaver, tilbakemeldinger på eksempeloppgaver og tydelige vurderingskriterier skal bidra til dette.

Heldigital eksamen

Elevene skal fra våren 2022 ta eksamen etter nye læreplaner i en ny, digital løsning. 

Ved å digitalisere eksamen får vi mulighet til å tilby elevene mer variasjon i oppgaver, hvor blant annet bilder, lyd og film kan gi rikere og mer variert innhold. Oppgavene må fylle kravene for universell utforming.