Eksempeloppgaver i samisk som andrespråk

Eksempeloppgavene viser oppgavetyper som kan bli gitt til elevene som skal ta eksamen etter ny læreplan.

Fra våren 2023 er det eksamener etter LK20 læreplan på alle nivåer.

Eksempeloppgaver

Eksempeloppgave for nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk som andrespråk, samisk, 10. årstrinn

Eksempeloppgave for lulesamisk, nordsamisk og sørsamisk som andrespråk, samisk 2, 3 og 4

Læreplankoder: SAS02-01, SAS03-01 og SAS04-01 

Hva blir som før i eksamener i samisk som andrespråk?

De nasjonale føringene for bruk av nettbaserte hjelpemidler gjelder fortsatt.

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra oversettelsesverktøy eller verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Samskriving, nettprat og andre måter å utveksle informasjon med andre er ikke tillatt. Nettbaserte hjelpemidler.

Eksamen skal fortsatt ha forberedelsesdel.

Hva er nytt?

Eksamener i samisk som andrespråk får flere oppgaver og flere ulike oppgavetyper. Dette sikrer at elevene får vist kompetansen sin i en så stor del av faget som mulig, ut fra eksamensformen. Eksamenstid er fortsatt 5 timer.

For at eksamen skal være pålitelig og rettferdig inneholder den både lukkede og åpne oppgaver.

Elevene skal bruke grunnleggende ferdigheter og ulike kommunikasjonsstrategier for å løse oppgavene. De skal vise kunnskap, innsikt og evne til kritisk tenkning gjennom å diskutere og reflektere rundt ulike tema fra læreplanen. Elevene skal vise at de både kan lese, forstå og skrive på lulesamisk, nordsamisk eller sørsamisk.

Eksamener i samisk som andrespråk inneholder foreløpig ikke lytteoppgaver. Vi ønsker å skaffe oss et bedre kunnskapsgrunnlag om hvordan lytting fungerer i eksamener for nybegynnere i språk før vi vurderer om disse skal være med i framtiden.

Hva skal eksamener i samisk som andrespråk måle?

Eksamener i samisk som andrespråk består av fire oppgavetyper. Noen av oppgavene skåres automatisk, andre skal vurderes av sensorer. I skriveoppgavene vil antall ord som elevene skal skrive i svarene sine være med i oppgaveinstruksen. En del av vurderingskriteriene vil være om elevene forholder seg til denne delen av bestillingen.

Elevene må selv disponere tiden slik at de svarer på alle oppgavene.

Våren 2021 har oppgavene for nordsamisk og sørsamisk som andrespråk, samisk 2, 10. trinn blitt prøvet ut med elever på skoler i Trøndelag, og Troms og Finnmark. Sammen med andre tilbakemeldinger vi får, danner analysene fra utprøvingen grunnlaget for eksempeloppgavene.

Vurdering av eksamen

Sensor skal med utgangspunkt i vurderingskriterier vurdere de åpne oppgavene. Noen av de lukkede resepsjonsoppgavene (lesing) blir skåret automatisk. 

Vurderingskriterier for sensorer blir laget etter at oppgavetypene er prøvd ut på skoler. Vurderingskriterier og retningslinjer for vurdering for samisk som andrespråk kommer vinteren 2021.

Endringene som er beskrevet her gjelder sentralt gitt eksamen. Muntlig eksamen er lokalt gitt. Skoleeier har ansvaret for lokalt gitt eksamen, og for å utarbeide eksamensoppgaver, fastsette eksamensdato og sørge for sensur. Ansvar for eksamen.

Særskilt tilrettelegging

I påmeldingen til eksamen kan skoler velge tilrettelegging for elever som er blinde og svaksynte, og hørselshemmede.