Eksempeloppgaver i norsk 10. trinn

Våren 2022 skal elevene i grunnskolen gjennomføre eksamen i norsk etter ny læreplan. 

Til eksamen i norsk på 10. trinn våren 2022 vil det bli gitt tre oppgaver.

  1. Tekstforståelse
  2. Skrive med utgangspunkt i en oppgaveformulering
  3. Skrive med utgangspunkt i tekstvedlegg

Nedenfor finner du eksempler på oppgavetyper som elevene kan få til eksamen.

Reviderte eksempeloppgaver

Eksamensveiledning (Ny)

Forberedelsesdel 10. trinn (bokmål)
Eksempel på oppgavetyper i norsk 10. trinn (bokmål)

Førebuing 10. trinn (nynorsk)
Døme på oppgåvetyper i norsk 10. trinn (nynorsk)

Læreplankode: NOR01-06
Fagkoder: NOR0218, NOR0219

Ny læreplan fører til endringer i eksamen

De nye læreplanene bruker et utvidet kompetansebegrep, som også får betydning for hvordan kompetanse blir vurdert til eksamen i norsk. Sentrale elementer i læreplanen er beskrevet i kjerneelementene og gjenspeiles kompetansemålene. Dette ligger til grunn for endringer vi gjør med eksamen i fagfornyelsen.

Hva blir som før i norskeksamen?

Tidsrammen for sentral gitt eksamen vil fortsatt være inntil fem timer og med forberedelsesdag for de fagkodene som har det.

Oppgavene som gis til eksamen skal som før inneholde en tydelig bestilling til eleven, og det skal gå tydelig fram hvordan oppgavene blir vurdert.

Oppgavene til eksamen i norsk vil bestå av oppgavetyper som ligner de vi er kjent med fra dagens eksamen.Elevene skal vise fagkompetanse ved å skrive selvstendige tekster i ulike sjangre og for ulike formål, der de både kan utforske, reflektere, gjøre rede for og drøfte innhold. I oppgavetypene for 10. trinn vil det bli noe nytt, men i hovedsak vil det ligne dagens oppgaver.

De nasjonale føringene for bruk av nettbaserte hjelpemidler gjelder fortsatt.

Hva blir nytt?

De nye læreplanene åpner for å vise fagkompetanse på nye og varierte måter, gjennom nye oppgavetyper.

I samarbeid med Skrivesenteret skal vi undersøke hvordan flere og mer varierte oppgavetyper kan bidra til at elevene får vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Endringer i eksamen kan føre til at det for eksempel blir et tydeligere skille mellom oppgaver som prøver lesekompetanse gjennom oppgaver knyttet til tekstforståelse og oppgaver som gir anledning til å vise fagkompetanse gjennom selvstendig skriftlig refleksjon.

For at elevene skal få vise bred kompetanse i faget, er det nødvendig å gi flere oppgaver på eksamen enn i dag, men ikke nødvendigvis mange flere oppgaver.

Utprøving av oppgaver

Vi skal prøve ut oppgavetypene for å sikre at både lærere og elever oppfatter oppgavene på eksamen som relevante, basert på læreplanen, og gjennomførbare. Analysene skal gi oss informasjon om oppgavetypene måler det de skal måle, og hvordan vi best kan beskrive hvordan oppgavesvarene skal vurderes.

Tilbakemeldinger på eksempeloppgavene og analyser fra utprøvingen vil utgjøre grunnlaget for arbeidet med de endelige eksamensoppgavene.

Mer rettferdig og pålitelig vurdering

Hele læreplanen lar seg ikke måle til en eksamen. Et oppgavesett skal ideelt sett representere bredden i læreplanen. Ulike oppgavetyper kan bidra til dette. Flere oppgaver og tydelige vurderingskriterier vil også bidra til økt pålitelighet (reliabilitet) i vurderingen.

For å øke sensorsamsvaret vil hver oppgave til eksamen bli vurdert selvstendig, og vurderingskriteriene vil bli spesifikke for hver oppgavetype. Det faglige skjønnet til sensor vil fortsatt være svært viktig, både i vurdering av hver enkelt oppgave og i den samlede vurderingen av alle oppgavene.

Digitalisering av eksamen

Elevene skal fra våren 2022 ta eksamen etter nye læreplaner i et nytt gjennomføringssystem. Dette vil være en heldigital eksamen som betyr at både oppgaveutvikling, utprøving, gjennomføring og sensur blir digital.