Eksempeloppgaver i engelsk – 10. trinn og vg1

Eksempeloppgavene viser oppgavetyper som kan bli gitt til elevene som skal ta eksamen etter ny læreplan. Vi har nå publisert eksempeloppgaver for 10. trinn.

Eksempeloppgavene viser de fire oppgavetypene som elevene kan få til eksamen.

Første eksamen etter ny læreplan i engelsk for vg1 studieforberedende og yrkesfag var våren 2021. Første eksamen etter ny læreplan i engelsk for 10. trinn er våren 2022.

Eksamensoppgaver gitt våren 2021

ENG1007 og ENG1009

Eksempeloppgaver

Reviderte eksempeloppgaver

Forslag til vurderingskriterier
Eksempeloppgave 10. trinn
Fasit eksempeloppgave 10. trinn (Ny)

Gamle eksempeloppgaver

Eksempeloppgaver for 10. trinn
Fasit, eksempeloppgaver 10. trinn

Første eksamen etter ny læreplan i engelsk for 10. trinn er våren 2022.

Eksempel på helt oppgavesett engelsk vg1 studieforberedende
Eksempel på helt oppgavesett engelsk vg1 yrkesfag
Fasit, eksempeloppgaver vg1

Læreplankode: ENG01-04

Fagkoder: ENG1007 og ENG1009

Hva blir som før i engelskeksamen?

De nasjonale føringene for bruk av nettbaserte hjelpemidler gjelder fortsatt, både for eksamen i grunnskolen og i videregående.

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra oversettelsesverktøy eller verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Samskriving, nettprat og andre måter å utveksle informasjon med andre er ikke tillatt. Det er ikke tillatt med åpent internett til eksamen i engelsk fellesfag.

Nettbaserte hjelpemidler for videregående

Nettbaserte hjelpemidler for grunnskolen

Det er forberedelsedel til eksamen, og forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag der elevene skal få veiledning av læreren. På selve eksamensdagen har elevene fem timer til disposisjon.

Hva er nytt?

Eksamen i engelsk får flere oppgaver og flere ulike oppgavetyper. Dette sikrer at elevene får vist kompetansen sin i en så stor del av faget som mulig, ut fra eksamensformen.

Elevene skal gjennomføre eksamen etter ny læreplan i engelsk digitalt.

For at eksamen skal være pålitelig og rettferdig inneholder den både lukkede og åpne oppgaver slik at elevene kan vise kompetanse på ulike måter.

Elevene skal bruke grunnleggende ferdigheter og ulike kommunikasjonsstrategier for å løse oppgavene. De skal vise kunnskap, innsikt og evne til kritisk tenkning gjennom å diskutere og reflektere rundt ulike tema fra læreplanen. Elevene skal lese, lytte, videreformidle, skrive og interagere med tekster av ulike slag og på ulike måter, og til sammen vise en helhetlig kompetanse. Eksamen vil derfor også inneholde lytteoppgaver hvor elevene skal bruke hodetelefoner.

For vg1 er det ett sett med oppgaver til studieforberedende utdanningsprogram, og ett sett med oppgaver til yrkesfaglige utdanningsprogram. Med bakgrunn i læreplanen vil noen av oppgavene være identiske, og noen av oppgavene vil være unike for hvert sitt utdanningsprogram.

Hva skal eksamen i engelsk måle?

Eksamen i engelsk består av fire oppgavetyper. Den har én del som skåres automatisk, og tre deler som sensor skal vurdere.

De tre første oppgavetypene er beregnet til omtrent én time hver. Oppgavetypen med friskriving er beregnet til omtrent to timer. Elevene må selv disponere tiden slik at de svarer på alle oppgavene.

Høsten 2020 har oppgavene for videregående opplæring blitt prøvet ut med elever på skoler over hele landet. Oppgavetypene til eksamen for elever på 10. trinn blir prøvet ut våren 2021. Sammen med andre tilbakemeldinger vi får danner analysene fra utprøvingen grunnlaget for eksempel på et helt oppgavesett og de endelige eksamensoppgavene.

Vurdering av eksamen

Sensor skal med utgangspunkt i vurderingskriterier vurdere oppgavene i mediering, interaksjon og skriftlig produksjon. Oppgavetypen resepsjon, altså lytting og lesing, blir skåret automatisk.

Vurderingskriterier for sensorer blir laget etter at oppgavetypene er prøvd ut på skoler.

Utkast til vurderingskriterier for 10. trinn. Endelig versjon for eksamen våren 2022 kommer i eksamensveiledningen.

Muntlig eksamen

Endringene som er beskrevet her gjelder sentralt gitt eksamen. Muntlig eksamen er lokalt gitt. Skoleeier har ansvaret for lokalt gitt eksamen, og for å utarbeide eksamensoppgaver, fastsette eksamensdato og sørge for sensur.

Ansvar for eksamen