Eksempeloppgaver i engelsk – 10. trinn og vg1

Eksempeloppgavene viser oppgavetyper som kan bli gitt til elevene som skal ta eksamen etter ny læreplan. Vi har nå publisert eksempeloppgaver for 10. trinn.

Eksempeloppgavene viser de fire oppgavetypene som elevene kan få til eksamen.

Første eksamen etter ny læreplan i engelsk for vg1 studieforberedende og yrkesfag var våren 2021. Første eksamen etter ny læreplan i engelsk for 10. trinn er våren 2022.

Eksamensoppgaver gitt våren 2021

ENG1007 og ENG1009

Eksempeloppgaver

Reviderte eksempeloppgaver

Forslag til vurderingskriterier 
Eksempeloppgave 10. trinn 
Fasit eksempeloppgave 10. trinn (Ny)

Gamle eksempeloppgaver

Eksempeloppgaver for 10. trinn 
Fasit, eksempeloppgaver 10. trinn

Første eksamen etter ny læreplan i engelsk for 10. trinn er våren 2022.

Eksempel på helt oppgavesett engelsk vg1 studieforberedende
Eksempel på helt oppgavesett engelsk vg1 yrkesfag
Fasit, eksempeloppgaver vg1 

Læreplankode: ENG01-04

Fagkoder: ENG1007 og ENG1009

Hva blir som før i engelskeksamen?

De nasjonale føringene for bruk av nettbaserte hjelpemidler gjelder fortsatt, både for eksamen i grunnskolen og i videregående.

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra oversettelsesverktøy eller verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Samskriving, nettprat og andre måter å utveksle informasjon med andre er ikke tillatt. Det er ikke tillatt med åpent internett til eksamen i engelsk fellesfag.

Nettbaserte hjelpemidler for videregående

Nettbaserte hjelpemidler for grunnskolen

Det er forberedelsedel til eksamen, og forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag der elevene skal få veiledning av læreren. På selve eksamensdagen har elevene fem timer til disposisjon.

Hva er nytt?

Eksamen i engelsk får flere oppgaver og flere ulike oppgavetyper. Dette sikrer at elevene får vist kompetansen sin i en så stor del av faget som mulig, ut fra eksamensformen.

Elevene skal gjennomføre eksamen etter ny læreplan i engelsk digitalt.

For at eksamen skal være pålitelig og rettferdig inneholder den både lukkede og åpne oppgaver slik at elevene kan vise kompetanse på ulike måter.

Elevene skal bruke grunnleggende ferdigheter og ulike kommunikasjonsstrategier for å løse oppgavene. De skal vise kunnskap, innsikt og evne til kritisk tenkning gjennom å diskutere og reflektere rundt ulike tema fra læreplanen. Elevene skal lese, lytte, videreformidle, skrive og interagere med tekster av ulike slag og på ulike måter, og til sammen vise en helhetlig kompetanse. Eksamen vil derfor også inneholde lytteoppgaver hvor elevene skal bruke hodetelefoner.

For vg1 er det ett sett med oppgaver til studieforberedende utdanningsprogram, og ett sett med oppgaver til yrkesfaglige utdanningsprogram. Med bakgrunn i læreplanen vil noen av oppgavene være identiske, og noen av oppgavene vil være unike for hvert sitt utdanningsprogram.

Hva skal eksamen i engelsk måle?

Eksamen i engelsk består av fire oppgavetyper. Den har én del som skåres automatisk, og tre deler som sensor skal vurdere.

Oppgavetypen består av flere korte muntlige og skriftlige tekster hvor elevens skal vise forståelse av eksplisitt og implisitt innhold ved å lytte og å bruke lesestrategier. Oppgavene bli automatisk skåret. For å kunne trekke slutninger om elevenes kompetanse i lytting og lesing kreves det mange oppgaver. Svar på noen få oppgaver vil ikke gi nok informasjon og gir dermed ikke et pålitelig resultat.

I disse oppgavene skal eleven kort videreformidle innholdet i en skriftlig, muntlig eller multimodal (sammensatt) tekst, for eksempel samtale, intervju eller lignende. Eleven må tilpasse språket til formålet, mottakerne og situasjonen.

Disse oppgavene krever at elevene responderer på noe de hører eller leser, for eksempel ved å skrive en kort tekst. Elevene skal både uttrykke egne synspunkt og vise til det andre sier. Elevene skal vise at de kan delta i en meningsfull dialog. Oppgavene skal måle samhandling slik det er beskrevet i kjerneelementene.

Produksjonsoppgavene består av friskriving der elevene velger én av flere oppgaver. Elevene skal anvende kunnskap, innsikt og ferdigheter de har tilegnet seg gjennom skoleåret og på forberedelsesdagen til å skape en tekst der de beskriver, diskuterer, reflekterer og viser evne til kritisk tenkning. I denne oppgavetypen skal eleven vise at de behersker kritisk og etterrettelig bruk av kilder, og evne til å belyse et tema fra ulike perspektiv.

De tre første oppgavetypene er beregnet til omtrent én time hver. Oppgavetypen med friskriving er beregnet til omtrent to timer. Elevene må selv disponere tiden slik at de svarer på alle oppgavene.

Høsten 2020 har oppgavene for videregående opplæring blitt prøvet ut med elever på skoler over hele landet. Oppgavetypene til eksamen for elever på 10. trinn blir prøvet ut våren 2021. Sammen med andre tilbakemeldinger vi får danner analysene fra utprøvingen grunnlaget for eksempel på et helt oppgavesett og de endelige eksamensoppgavene.

Vurdering av eksamen

Sensor skal med utgangspunkt i vurderingskriterier vurdere oppgavene i mediering, interaksjon og skriftlig produksjon. Oppgavetypen resepsjon, altså lytting og lesing, blir skåret automatisk.

Vurderingskriterier for sensorer blir laget etter at oppgavetypene er prøvd ut på skoler.

Utkast til vurderingskriterier for 10. trinn. Endelig versjon for eksamen våren 2022 kommer i eksamensveiledningen.  

Muntlig eksamen

Endringene som er beskrevet her gjelder sentralt gitt eksamen. Muntlig eksamen er lokalt gitt. Skoleeier har ansvaret for lokalt gitt eksamen, og for å utarbeide eksamensoppgaver, fastsette eksamensdato og sørge for sensur.

Ansvar for eksamen 

I påmeldingen til eksamen kan skoler velge tilrettelegging for elever som er blinde og svaksynte, og hørselshemmede.

Særskilt tilrettelegging

I de nye læreplanene for engelsk skal standpunktvurdering gis som én karakter. Læreren skal legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på flere og varierte måter, og standpunkt skal vise elevens samlede kompetanse i faget. Elevene skal vise hva de kan ved å kombinere å lese, skrive, lytte, samtale og digitale ferdigheter. Det betyr at lærerne ikke trenger å dele opp faget i «muntlig» eller «skriftlig», men se på hva eleven kan samlet. Kanskje har elevene idéer til hvordan de kan vise kompetansen sin?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!