Eksempeloppgaver i engelsk

Vi har publisert eksempler på et oppgavesett til engelskeksamen, for elever i Vg1 som skal ta eksamen etter ny læreplan våren 2021. 

Oppgavene er eksempler på en hel eksamen, og på typer av oppgaver som elevene får til eksamen våren 2021.  

Eksempeloppgaver – helt oppgavesett i engelsk, studieforberedende

Eksempeloppgaver – helt oppgavesett i engelsk, yrkesfag

Læreplankode: ENG01-04

Fagkoder: ENG1007 og ENG1009

Hva blir som før i engelskeksamen?

De nasjonale føringene for bruk av nettbaserte hjelpemidler i videregående opplæring gjelder fortsatt. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra oversettelsesverktøy eller verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Samskriving, nettprat og andre måter å utveksle informasjon med andre er ikke tillatt. Det er ikke tillatt med åpent internett til eksamen i engelsk fellesfag.

Nettbaserte hjelpemidler

Det er forberedelsedel til eksamen, og forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag der elevene skal få veiledning av læreren. På selve eksamensdagen har elevene fem timer til disposisjon.

Eksamen i engelsk får flere oppgaver og flere ulike oppgavetyper. Dette sikrer at elevene får vist kompetansen sin i en så stor del av faget som mulig, ut i fra eksamensformen.

Det er ett sett med oppgaver til studieforberedende utdanningsprogram, og ett sett med oppgaver til yrkesfaglige utdanningsprogram. Med bakgrunn i læreplanen vil noen av oppgavene være identiske, og noen av oppgavene vil være unike for hvert sitt utdanningsprogram.

For at eksamen skal være pålitelig og rettferdig inneholder den både lukkede og åpne oppgaver slik at eleven kan vise kompetanse på ulike måter.

Elevene skal bruke grunnleggende ferdigheter og ulike kommunikasjonsstrategier for å løse oppgavene. De skal vise kunnskap, innsikt og evne til kritisk tenkning gjennom å diskutere og reflektere rundt ulike tema fra læreplanen. Elevene skal lese, lytte, videreformidle, skrive og interagere med tekster av ulike slag og på ulike måter, og til sammen vise en helhetlig kompetanse. Eksamen vil derfor også inneholde lytteoppgaver hvor elevene skal bruke hodetelefoner.

Hva skal eksamen i engelsk måle?

Eksamen i engelsk består av fire oppgavetyper. Den har en del som skåres automatisk, og tre deler som vurderes av sensor.

Oppgavetypen består av flere korte muntlige og skriftlige tekster hvor elevens skal vise forståelse av eksplisitt og implisitt innhold ved å lytte og å bruke lesestrategier. Oppgavene bli automatisk skåret. For å kunne trekke slutninger om elevenes kompetanse i lytting og lesing kreves det mange oppgaver. Svar på noen få oppgaver vil ikke gi nok informasjon og gir dermed ikke et pålitelig resultat.

I disse oppgavene skal eleven kort videreformidle innholdet i en skriftlig, muntlig eller multimodal (sammensatt) tekst, for eksempel samtale, intervju eller lignende. Eleven må tilpasse språket til formålet, mottakerne og situasjonen.

Disse oppgavene krever at elevene responderer på noe de hører eller leser, for eksempel ved å skrive en kort tekst. Elevene skal både uttrykke egne synspunkt og vise til det andre sier. Elevene skal vise at de kan delta i en meningsfull dialog. Oppgavene skal måle samhandling slik det er beskrevet i kjerneelementene.

Produksjonsoppgavene består av friskriving der elevene velger én av flere oppgaver. Elevene skal anvende kunnskap, innsikt og ferdigheter de har tilegnet seg gjennom skoleåret og på forberedelsesdagen til å skape en tekst der de beskriver, diskuterer, reflekterer og viser evne til kritisk tenkning. I denne oppgavetypen skal eleven vise at de behersker kritisk og etterrettelig bruk av kilder, og evne til å belyse et tema fra ulike perspektiv.

De tre første oppgavetypene er beregnet til omtrent en time hver. Oppgavetypen med friskriving er beregnet til omtrent to timer. Det vil ikke være en tidsbegrensning på de ulike oppgavetypene. Det betyr at elevene selv må disponere tiden slik at de svarer på alle oppgavene. 

Høsten 2020 har oppgavene blitt prøvet ut med elever. Sammen med andre tilbakemeldinger legger analysen fra utprøvingen grunnlag for det videre arbeidet med de endelige eksamensoppgavene. 

Vurdering av eksamen

Sensor vurderer oppgaver i mediering, interaksjon og produksjon med utgangspunkt i vurderingskriterier. Oppgavetypen innenfor lytting og lesing blir skåret automatisk. Vurderingskriterier blir laget etter at oppgavetypene er pilotert på skoler i hele landet. Vurderingskriterier og retningslinjer for vurdering kommer vinteren 2021. 

Muntlig eksamen

Endringene som er beskrevet her gjelder sentralt gitt eksamen. Muntlig eksamen er lokalt gitt. Skoleeier har ansvaret for lokalt gitt eksamen, og for å utarbeide eksamensoppgaver, fastsette eksamensdato og sørge for sensur.

Ansvar for eksamen 

Særskilt tilrettelegging

I påmeldingen til eksamen kan skoler velge tilrettelegging for elever som er blinde og svaksynte, og hørselshemmede.

Særskilt tilrettelegging

Endringene som er beskrevet her gjelder elever i Vg1 som skal ta eksamen våren 2021. Endringer i eksamen følger innføringstakten til de nye læreplanene. Eksamen i engelsk for 10. trinn får samme type endringer som eksamen i Vg1. 

Elever i 10. trinn skal våren 2021 ta eksamen etter gammel læreplan. Fagkodene er ENG0012 (skriftlig) og ENG0013 (muntlig).

Elever som går i 8. og 9. trinn skoleåret 2020/2021 skal få undervisning etter nye læreplaner, og tar eksamen etter nye læreplaner fra og med våren 2022. Eksamen i engelsk etter nye læreplaner skal fra våren 2022 gjennomføres digitalt.

I de nye læreplanene for engelsk skal standpunktvurdering gis som én karakter. Læreren skal legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på flere og varierte måter, og standpunkt skal vise elevens samlede kompetanse i faget. Elevene skal vise hva de kan ved å kombinere å lese, skrive, lytte, samtale og digitale ferdigheter. Det betyr at lærerne ikke trenger å dele opp faget i «muntlig» eller «skriftlig», men se på hva eleven kan samlet. Kanskje har elevene idéer til hvordan de kan vise kompetansen sin?

 

 

Korona - vurderinger for våren 2021

Korona har ført til et anderledes skoleår i 2020, og det er usikkert hvordan smittesituasjonen vil være våren 2021. Vi vurderer smittesituasjonen forløpende, også med tanke på gjennomføring av eksamen. Informasjon som er relatert til koronasitusjonen blir lagt ut på udir.no, og sendt til alle skoler per e-post. 

Les mer om koronatiltakene i skolen

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!