Eksamen, standpunkt og vitnemål våren 2022

Eksamen for elever på 10. trinn og i videregående er avlyst. Dette gjelder både skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener. 

Kandidater som skal gjennomføre eksamen

Eksamen for privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål skal gjennomføres. Ny, utsatt og særskilte eksamener og eksamener i enkelte lærefag skal også gjennomføres.

Privatister

Eksamen for påmeldte privatister skal gjennomføres, både i grunnskolen og i videregående opplæring.

Informasjon om privatisteksamen.

Eksamen

Organisering og gjennomføring av sentralt gitt skriftlig eksamen

Krav til eksamen i visse utdanninger

Kandidaten må ta eksamen hvis det er et krav i læreplanen at eksamen avlegges før fag- eller svenneprøve. Det gjelder også for flyteknisk sertifisering. Autorisasjon etter helsepersonelloven vil gis selv om eksamen er avlyst, så lenge det foreligger gyldig vitnemål.

Disse lærefagene skal ha sentralt gitt skriftlig eksamen på vg3-nivå:

 • Elektriker
 • Energimontør
 • Energioperatør
 • Heismontør
 • Signalmontør
 • Telekommunikasjonsmontør
 • Dataelektroniker
 • Automatiker
 • Anleggsmaskinmekaniker
 • Børsemaker
 • Maritim elektriker

I visse tilfeller skal kandidater i disse fagene også ha skriftlig eksamen på vg2-nivå. Dette er omtalt i læreplanene. 

I tillegg kommer særløpsfagene (1+3) som er beskrevet i gjeldende tilbudsstruktur, som for eksempel byggdrifterfaget. I disse fagene må kandidatene ha eksamen for å få vitnemål. Kandidatene bør gjennomføre de aktuelle eksamenene denne våren, slik at de kommer videre i utdanningsløpet sitt.

Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS)

Elever med krav på ny, utsatt eller særskilt eksamen skal få tilbud om dette våren 2022. Dette gjelder alle eksamensformer. Disse elevene tar eksamen samtidig med privatistene våren 2022.

Ny, utsatt og særskilt eksamen

Det er fylkeskommunen som er arrangør, og som kan svare på spørsmål om disse eksamenene.

Alle skoler skal som vanlig melde på elever til skriftlig eksamen i PAS innen 1. mars.

Alle elevpåmeldinger blir deretter automatisk registrert med status «eksamen avlyst» 2. mars.

I noen tilfeller kan en avlyst eleveksamen sperre for at eleven kan meldes på som privatist samme dag. I slike tilfeller må eksamenskontoret be skolen fjerne elevpåmeldingen som sperrer.

For elever som har rett til å gjennomføre eksamen for å bestå faget, må skolen endre status tilbake fra «eksamen avlyst» til «deltatt» så snart som mulig etter 3. mars.

Dette gjøres ved å gå til «Kandidatstatus og karakter» i PAS, finne kandidatene det gjelder, og endre deres status fra «eksamen avlyst» til «Deltatt». Skolen må gjøre dette for at kandidaten skal kunne gjennomføre eksamen.

Trykking av eksamensoppgaver

Det vil ikke trykkes oppgaver for følgende kandidater som skal ta eksamen etter LK06:

 • Kandidater som skal ta ny, utsatt eller særskilt eksamen
 • Voksne privatister på grunnskolen

Dersom det er ønskelig med trykkede oppgaver for disse kandidatene kan skolene skrive ut oppgaven. Oppgaven blir tilgjengelig i PAS/PGS kl.07:00 på eksamensdagen.

Eksamensoppgavene etter LK20 er heldigitale og trykkes ikke (med unntak av matematikk og fremmedspråk uten opplæring). Privatisteksamen trykkes som normalt.

Kandidater som skal avlegge eksamen før fag- eller svenneprøve:

 • Eksamener i nytt gjennomføringssystem (kandidat.udir.no): Oppgaven blir tilgjengelig digitalt for kandidater kl. 09:00 på eksamensdagen
 • Eksamener i PSG (kandidat.udir.no): Alle skoler med påmeldte i fagene det gjelder vil få tilsendt oppgaver, selv om ikke alle kandidater i fagene skal gjennomføre eksamen.

Elever og voksne deltakere på 10. trinn

Alle eleveksamener på 10. trinn er avlyst. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Elever og voksne deltakere i videregående

Alle eksamener i videregående er avlyst for elever og voksne deltakere. Elevene og de voksne deltakerne får fullverdig vitnemål selv om eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Eksamenstrekk

Ettersom eksamen er avlyst er det ikke noe grunn for å holde trekket tilbake, men det er heller ikke nødvendig at elevene får denne informasjonen. Elevene får registrert vitnemålsmerknad for den eksamen de skulle ha gått opp til på vitnemålet.

Standpunktvurdering

Avlysning av eksamen våren 2022 vil gi skolene mer tid til opplæring for elevene. Lærerne vil ha mulighet til å sikre et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å kunne fastsette standpunktkarakterer.

Standpunktkarakterer i fag som blir gitt ved avslutningen av opplæringen skal føres på vitnemålet. Kompetansen eleven har vist i faget i løpet av opplæringen er en del av grunnlaget når læreren skal fastsette standpunktkarakteren, så lenge det er relevant i sluttvurderingen.

I fag der eksamen er avlyst, vil fristene for å fastsette standpunkt i fag med sentralt eller lokalt gitt eksamen falle bort. Det kommer ikke en midlertidig bestemmelse for nytt tidspunkt for fastsettelse av standpunktkarakterer. Hovedregelen om at standpunktkarakterer skal settes ved avslutningen av opplæringen gjelder fortsatt. Vi oppfordrer skolene til å sette standpunktkarakter så sent som praktisk mulig i skoleåret.

Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd. Denne vurderingen blir ikke berørt av avlyst eksamen. Skolene skal som vanlig foreta en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig orden eller adferd skal eleven ha karakteren God.

Del gjerne erfaringer og tips rundt standpunktvurdering med kollegaer eller med andre skoler. Bruk gjerne ressurser for erfaringsutveksling, for eksempel lokale nettverk eller ressurser som standpunktvurderingsarbeid fra Høgskolen i Innlandet.

Informasjon om standpunktvurdering

Felles for både 10. trinn og videregående

For å kunne fastsette standpunktkarakterer må lærerne prioritere opplæring og sikre tilstrekkelig vurderingsgrunnlaget frem til sommeren. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er de avhengige av elevenes deltakelse og at de legger til rette for at elevene får vist kompetansen sin på flere og ulike måter. Kravene til å sette standpunktkarakter før skriftlig eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når disse eksamenene er avlyst.

Vi oppfordrer skolene til å sette standpunktkarakterer så sent som praktisk mulig i skoleåret.

Vitnemål

Elever og voksne deltakere i videregående opplæring vil få dispensasjon ved avlyst eksamen. Det betyr at de får et fullverdig vitnemål, så lenge øvrige krav til vitnemål er oppfylt. Vitnemålet skal påføres vitnemålsmerknaden VMM41 «Eksamen avlyst for elever våren 2022 på grunn av koronavirus».
Se våre retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis i videregående opplæring punkt 6.10.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!