Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Oversikt over hvilke fag fra Reform 94 som kan erstatte fag i Kunnskapsløftet, og hvilke fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag i Reform 94.

Innledning og lovgrunnlag

I forskrift til opplæringsloven § 24 er det fastsatt bestemmelser om innføringstakt for Kunnskapsløftet og overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet. I forskriftens § 24-6 og § 24-9 er det delegert til Utdanningsdirektoratet å fastsette hvilke fag fra Reform 94 som kan erstatte fag i Kunnskapsløftet, og hvilke fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag i Reform 94.

Utdanningsdirektoratet gir i dette brevet bestemmelser om overgangsordninger som ikke er omtalt i brevet fra Kunnskapsdepartementet av 19.09.2006.

Bestemmelser om krav til generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav til høyere utdanning med ikrafttredelse f.o.m. opptak til studieåret 2009-2010 er gitt i Forskrift om opptak til høyere utdanning av 31.01.2007 fra Kunnskapsdepartementet.

Bestemmelser om godkjenning av fag fra Reform 94 i Kunnskapsløftet gjelder både for elever og privatister.

I tilfeller der et godkjent fag fra Reform 94 videreføres på et høyere nivå i Kunnskapsløftet, er eleven/privatisten selv ansvarlig for å skaffe seg nødvendig faglig grunnlag for å kunne fortsette med faget.

Spørsmål om overgangsordninger fra skoler skal sendes til fylkeskommune, eventuelt til Fylkesmannen.

Fag på Vg1

Bestemmelser om fag fra Reform 94 som kan godkjennes som likeverdige med fag i Kunnskapsløftet Vg1, er gitt i brev av 19.09.2006 fra Kunnskapsdepartementet til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler.

Til brevet på regjeringen.no.

1. Fellesfag

1.1 Fellesfag i Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram

Følgende felles allmenne fag i Reform 94 kan krediteres som fellesfag i Vg2 i Kunnskapsløftet:

Tabell 1

Reform 94Kunnskapsløftet
5 uketimer norsk 112 årstimer norsk
4 uketimer  C-språk 2 112 årstimer  fremmedspråk nivå I
4 uketimer  B–språk 2 112 årstimer  fremmedspråk nivå II
3 uketimer  eldre historie  56 årstimer  historie
2 uketimer  kroppsøving 56 årstimer  kroppsøving

1.2 Fellesfag i Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Følgende felles allmenne fag i Reform 94 kan krediteres som fellesfag i Vg2 i Kunnskapsløftet:

Tabell 2

Reform 94Kunnskapsløftet
2 uketimer norsk 56 årstimer  norsk
2 uketimer engelsk  56 årstimer  engelsk
2 uketimer  samfunnslære 84 årstimer  samfunnsfag
2 uketimer  kroppsøving 56 årstimer  kroppsøving

1.3 Fellesfag i Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram

Følgende felles allmenne fag i Reform 94 kan krediteres som fellesfag i Vg3 i Kunnskapsløftet:

Tabell 3 

Reform 94Kunnskapsløftet
3 uketimer  religion og etikk  84 årstimer  religion og etikk
5 uketimer norsk 168 årstimer norsk
4 uketimer nyere historie 113 årstimer historie
4 uketimer  C-språk 3 140 årstimer fremmedspråk nivå I+II
2 uketimer kroppsøving  56 årstimer  kroppsøving

2. Godskriving og erstatningsfag

2.1 Godskriving av felles allmenne fag fra grunnkurs og VKI i Reform 94 i studieforberedende utdanningsprogrammer

I forskrift til opplæringsloven § 24-9 heter det:
” …Vidaregåande kurs I som er fullført og bestått i Reform 94 innan 1. august 2010, kan godkjennast som tilsvarande vidaregåande trinn 2 innanfor same fagområde i Kunnskapsløftet.”…

Som følge av endrede krav til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet gjelder følgende for fellesfagene matematikk og samfunnsfag:

Matematikk fellesfag

I krav til generell studiekompetanse inngår fra studieåret 2009-2010 minimum 224 årstimer matematikk. Bestått felles allment fag matematikk fra grunnkurs Reform 94 i kombinasjon med minimum 3 uketimer matematikk som studieretningsfag i Reform 94 vil tilfredsstille krav til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet.

Samfunnsfag

Elever som tas inn til Vg2 i programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi fra grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag i Reform 94, må dokumentere bestått 84 årstimer samfunnsfag for å oppfylle kravene til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet.

2.2 Godskriving av fagene økonomi og informasjonsbehandling og bedriftsøkonomi I

2.2.1 Økonomi og informasjonsbehandling

Bestått økonomi og informasjonsbehandling fra grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag kan godkjennes som valgfritt programfag i Kunnskapsløftet når faget ikke inngår i godkjent fullført og bestått grunnkurs fra Reform 94.

2.2.2 Bedriftsøkonomi I

Bestått bedriftsøkonomi I som felles allment fag i studieretning for økonomiske og administrative fag kan godkjennes som likeverdig med programfaget økonomistyring  (tidligere næringslivsøkonomi 2) eller entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 og inngå i krav til fordypning på vanlig måte.

2.3 Godskriving av studieretningsfag fra grunnkurs og VKI i Reform 94 i studieforberedende utdanningsprogrammer i Kunnskapsløftet

2.3.1 Programområder for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi

Studieretningsfag i Reform 94 med samme omfang som tilsvarende programfag i Kunnskapsløftet  

Studieretningsfag i Reform 94 som har samme omfang som tilsvarende programfag i Kunnskapsløftet, godkjennes som likeverdige. Se tabell 4.

Studieretningsfag i Reform 94 med mindre omfang enn tilsvarende programfag i Kunnskapsløftet

Studieretningsfag som har lavere årstimetall enn tilsvarende programfag i Kunnskapsløftet, kan godkjennes og gi fordypning når faget videreføres på et høyere nivå i Kunnskapsløftet.

Studieretningsfag i Reform 94 som ikke inngår i fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet

Studieretningsfag fra Reform 94 som bygger på hverandre og som er bestått, kan godkjennes og gi fordypning i Kunnskapsløftet når samlet omfang for fagene er minimum 8 uketimer.

Studieretningsfag fra Reform 94 kan som enkeltfag inngå i krav til fagsammensetning i Kunnskapsløftet som valgfritt programfag.

Det forutsettes at kravet til totalt årstimetall er oppfylt

2.3.2 Programområder for formgivingsfag, idrettsfag, musikk, dans og drama

Programfag i Kunnskapsløftet kan godkjennes som studieretningsfag i Reform 94 i henhold til tabell 4.

Studieretningsfag i Reform 94 kan godkjennes som programfag i Kunnskapsløftet i henhold til tabell 5.

2.4 Programfag i Kunnskapsløftet som kan erstatte studieretningsfag i Reform 94

Følgende programfag i Kunnskapsløftet kan godkjennes som studieretningsfag i Reform 94:

Tabell 4 

Fagkode LK06Programfag LK06Fagkode R94Studieretningsfag R94Merknader

Programområde for idrettsfag

IDR2001 Aktivitetslære 1 ID1010 Aktivitetslære  
IDR2002 Aktivitetslære 2 ID2010 Aktivitetslære I  
IDR2003 Aktivitetslære 3 ID4010 Aktivitetslære II  
IDR2004 Treningslære 1 ID1020 Treningslære  
IDR2005 Treningslære 2 ID4020/
ID4021
Treningslære  
IDR2006 Idrett og samfunn ID4030 Idrett, kultur og samfunn  
IDR2007 Treningsledelse 1 ID2040 Ledelse og instruksjon  
IDR2008 Treningsledelse 2 ID4040 Ledelse og instruksjon  
IDR2009 Treningsledelse 3  
IDR3001 Toppidrett 1 ID2010 Aktivitetslære I  
IDR3002 Toppidrett 2 ID4011 Aktivitetslære IIa (ny ordning)  
IDR3003 Toppidrett 3   Kan ikke erstatte fag fra Reform 94  
IDR3004 Breddeidrett 1 ID2011 Aktivitetslære Ia
(ny ordning)
 
IDR3005 Breddeidrett 2 Kan ikke erstatte fag fra Reform 94
IDR3006 Breddeidrett 3
IDR3007 Friluftsliv 1
IDR3008 Friluftsliv 2
IDR3009 Lederutvikling 1
IDR3010 Lederutvikling 2

Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama Vg1

MDD2001 Musikk, dans og drama

MD1010
MD1030
MD1040

Kor/Stemmebruk og
Dans og Drama

MDD2001 kan godkjennes som likeverdig med MD1010, MD1030 og MD1040
MDD3001 Bevegelse Kan ikke erstatte fag fra Reform 94
MDD3002 Lytting
MDD3003 Danseteknikker MD1930
MD1940
Dans I og Dans II MDD3001 kan godkjennes som likeverdig med MD1930 og MD1940
MDD3004 Musikk MD1910
MD1920
MD1020
Instrumental-opplæring og
Ensembler og
Musikklære/
Hørelære
/Lytting
MDD3004 kan godkjennes som likeverdig med MD1910, MD1920 og MD1020
MDD3005 Teaterensemble MD1950
MD1960
Drama I og Drama II MDD3005 kan godkjennes som likeverdig med MD1950 og MD1960

Programområde for dans

DAN2001 Grunntrening i dans 1 Kan ikke erstatte fag fra Reform 94
DAN2002 Grunntrening i dans 2
DAN2003 Scenisk dans 1 MD2110 Danseteknikk og danseformer VKI  
DAN2004 Scenisk dans 2  
DAN2004 Scenisk dans 2 MD2110 Danseteknikk og danseformer VKI  
DAN3001 Scenisk dans fordypning 1  
DAN2005 Scenisk dans 3 MD4110 Danseteknikk og danseformer VKII  
DAN3001 Scenisk dans fordypning 1  
DAN3002 Scenisk dans fordypning 2  
DAN2006 Dans perspektiv 1 MD2120 Danseteori og dansehistorie VKI  
DAN2008 Dans perspektiv 2 MD4120 Danseteori og dansehistorie VKII  

Programområde for drama

DRA2003 Teaterproduksjon 1 AA6327/
AA6328
Drama AA II  
DRA2003 Teaterproduksjon 1 MD2230 Teaterproduksjon I  
DRA2004 Teaterproduksjon 2  
DRA2009 Drama og samfunn AA6319
MD4240
Drama AA I eller
Drama og samfunn
 
DRA2005 Teater i perspektiv 1 MD2220 Teaterkunnskap I  
DRA2007 Teater i perspektiv 2 MD4220 Teaterkunnskap II  
DRA2001 Teater og bevegelse 1 MD2210 Bevegelsesforming  
DRA2002 Teater og bevegelse 2 MD4210 Bevegelsesforming  
DRA3001 Teaterproduksjon fordypning 1 MD4230 Teaterproduksjon II  
DRA3002 Teaterproduksjon fordypning 2  

Programområde for musikk

MUS2001 Ergonomi og bevegelse 1 Kan ikke erstatte fag fra Reform 94
MUS2002 Ergonomi og bevegelse 2
MUS2003 Instrument, kor, samspill 1 MD2010
MD2020
MD2030

Hovedinstrument og
Biinstrument og besifringsspill og
Kor og ensembler

 
MUS2004 Instrument, kor, samspill 2 MD4010
MD4020

Hovedinstrument og
Kor og ensembler

 
MUS2005 Musikk i perspektiv 1 MD2070/
MD2077
AA6410
Musikkorientering I eller

Musikkunnskap I
 
MUS2007 Musikk i perspektiv 2 MD4070/
MD4072/
MD4077/
MD4078
AA6427/
AA6428
Musikkorientering II
eller


Musikkunnskap II
 
MUS2009 Instruksjon og ledelse MD2040
MD4030
Ensembleledelse VKI og
Ensembleledelse VKII
 
MUS3001 Musikk fordypning 1 MD2050
MD2060
Hørelære VKI og
Satslære VKI
 
MUS3003 Musikk fordypning 2 MD4040
MD4050
MD4060

Hørelære VKII og
Arrangering og komponering
og Musikkformidling

 

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Programområde for formgivingsfag

FOR2001 Visuelle kunstfag 1 FO1010
FO1030
FO1040
Tegning og
Farge og
Kunst- og kulturhistorie
 
FOR2002 Visuelle kunstfag 2 FO2310
FO2320
FO2330
FO2360
Tegning og
Form og
Farge og
Kunst- og kulturhistorie
 
FOR2003 Visuelle kunstfag 3 FO4410
FO4420
FO2360
FO4430
Tegning og
Komposisjon og
Kunst- og kulturhistorie og
Moderne kunsthistorie
 
FOR2004 Design og arkitektur 1 FO1020
FO1030
FO1040
FO2350
Form og
Farge og
Kunst- og kulturhistorie og
Beskrivende geometri
 
FOR2005 Design og arkitektur 2 FO2310
FO2330
FO2340
FO2360
Tegning og
Form og
Skrift og
Kunst- og kulturhistorie
 
FOR2006 Design og arkitektur 3 FO4410
FO2320
FO2360
FO4430
Tegning og
Form og
Kunst- og kulturhistorie og
Moderne kunsthistorie
 
FOR3001 Visuell kultur og samfunn FO1040
FO2360
FO4430
Kunst- og kulturhistorie og
Kunst- og kulturhistorie og
Moderne kunsthistorie
 
FOR3002 Scenografi og kostyme Kan ikke erstatte fag fra Reform 94
FOR3003 Trykk og foto

Programområde for realfag

REA3001 Biologi 1 AA6250 Biologi (2BI)  
REA3002 Biologi 2 AA6267/
AA6269
Biologi (3BI)  
REA3004 Fysikk 1 AA6210 Fysikk (2FY)  
REA3005 Fysikk 2 AA6227/
AA6229
Fysikk (3FY)  
REA3007 Geofag X Kan ikke erstatte fag fra Reform 94
REA3008 Geofag 1 Programfag fra Kunnskapsløftet kan erstatte studieretningsfag fra Reform 94
REA3009 Geofag 2
REA3011 Kjemi 1 AA6230 Kjemi (2KJ)  
REA3012 Kjemi 2 AA6247
AA6249
Kjemi (3KJ)  
REA3014 Informasjonsteknologi 1 AA6110
AA6111
Brukersystemer (1A)  
REA3015 Informasjonsteknologi 2 AA6120
AA6121
Systemutvikling (2A)  
REA3017 Teknologi og forskningslære X Kan ikke erstatte fag fra Reform 94
REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Programfag fra Kunnskapsløftet kan erstatte studieretningsfag fra Reform 94
REA3019 Teknologi og forskningslære 2
REA3007 Matematikk X Kan ikke erstatte fag fra Reform 94
REA3022 Matematikk R1 AA6514
AA6516
Matematikk 2MX  
REA3024 Matematikk R2 AA6524
AA6526
Matematikk 3MX  
REA3026 Matematikk S1 AA6534
AA6536
Matematikk 2MZ  
REA3028 Matematikk S2 AA6544
AA6546
Matematikk 3MZ  

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

SAM3001 Historie og filosofi 1 Programfag fra Kunnskapsløftet kan erstatte studieretningsfag fra Reform 94
SAM3002 Historie og filosofi 2
SAM3005 Markedsføring og ledelse 1 AA6710 Markedsføring I

 

SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

AA6720/
AA6721
AA6730/ AA6731

Markedsføring II

Markedsføring III

 
SAM3008 Medie- og informasjonskunnskap 1 AA6550 Mediekunnskap 1  
SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 AA6570 Mediekunnskap 3  
SAM3011 Næringslivsøkonomi 1
(Siste eksamen: Vår 2010)
AA6480 Etablererkunnskap I  

SAM3012

SAM3033

Næringslivsøkonomi 2
(Siste eksamen: Vår 2010)
Økonomistyring

AA6010 Bedriftsøkonomi I  

SAM3014

SAM3035

Næringslivsøkonomi 3
(Siste eksamen: Vår 2010)

Økonomi og ledelse

AA6020
AA6021
Bedriftsøkonomi II  
SAM3016 Sosialkunnskap AA6290
AA6292
Samfunnskunnskap (3SK-B)  
SAM3018 Samfunnsgeografi AA6460
AA6461
Geografi II  
SAM3019 Sosiologi og sosialantropologi AA6270 Samfunnskunnskap (2SK)  
SAM3020 Politikk og menneskerettigheter AA6280
AA6282
Samfunnskunnskap (3SK-A)  
SAM3022 Rettslære 1 AA6050
AA6051
Rettslære I  
SAM3023 Rettslære 2 AA6060
AA6061
Rettslære II  
SAM3025 Samfunnsøkonomi 1 AA6031 Samfunnsøkonomi I  
SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 AA6041
AA6042
Samfunnsøkonomi II  
SAM3028 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 AA6480 Etablererkunnskap I  
SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 AA6491 Etablererkunnskap II  
SPR3002 Gresk 1 VT9540/
VT9570
Klassisk gresk C-språk 1 eller
Klassisk gresk C-språk 1,5
SPR3002 kan godkjennes som likeverdig med VT9540 eller VT9570
SPR3003 Gresk 2 VT9560/
VT9580
Klassisk gresk C-språk 3 eller
Klassisk gresk C-språk 2,5
SPR3003 kan godkjennes som likeverdig med VT9560 eller VT9580       
SPR3005 Latin 1 VT1840/
VT1870
Latin C-språk 1 eller
Latin C-språk 1,5
SPR3005 kan godkjennes som likeverdig med VT1840 eller VT1870
SPR3006 Latin 2 VT1860/
VT1880
Latin C-språk 3 eller
Latin C-språk 2,5
SPR3006 kan godkjennes som likeverdig med VT1860 eller VT1880
SPR3008 Internasjonal engelsk, skriftlig AA6078
AA6074
2 Engelsk 1 + 2
2 Engelsk 1 + 2 (priv)
 
SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk, skriftlig AA6083
AA6093
Engelsk II B
Engelsk II B (priv)
 
SPR3012 Engelskspråklig litteratur og kultur, skriftlig AA6082
AA6092
Engelsk II A
Engelsk II A (priv)
 
PSPxxxx Fremmedspråk nivå I VTxx70
VTxx71
C-språk 1,5  
PSPxxxx Fremmedspråk nivå II VTxx80
VTxx82
C-språk 2,5  
PSPxxxx Fremmedspråk nivå III VTxx30
VTxx31
B-språk 4  
SPR3014 Kommunikasjon og kultur 1 Programfag fra Kunnskapsløftet kan erstatte studieretningsfag fra Reform 94
SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3

2.5 Fag i Reform 94 som kan erstatte fag i Kunnskapsløftet

Følgende studieretningsfag i Reform 94 kan godkjennes som programfag i Kunnskapsløftet:

Fagkode Reform 94Studieretningsfag
Reform 94
Fagkode LK06Programfag
LK06
Merknader

Utdanningsprogram for idrettsfag

ID1010 Aktivitetslære IDR2001 Aktivitetslære 1  
ID2010 Aktivitetslære I IDR2001 Aktivitetslære 2  
ID2011

Aktivitetslære Ia
(ny ordning)

Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått
og som ikke er del av fag- og timefordelingen i
Kunnskapsløftet, kan inngå i krav til fagsammensetning.
Det forutsettes at kravet til totalt årstimetall er oppfylt.
ID2012 Aktivitetslære Ib
(ny ordning)
ID4010 Aktivitetslære II IDR2003 Aktivitetslære 3  
ID4011 Aktivitetslære IIa
(ny ordning)
Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått
og som ikke er  del av fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet, kan inngå i krav til fagsammensetning.
Det forutsettes at kravet til totalt årstimetall er oppfylt.
ID1020 Treningslære IDR2004 Treningslære 1  
ID4020/
ID4021
Treningslære IDR2005 Treningslære 2  
ID4030 Idrett, kultur og samfunn IDR2006 Idrett og samfunn  
ID2040 Ledelse og instruksjon IDR2007 Treningsledelse 1  
ID4040 Ledelse og instruksjon IDR2008
IDR2009
Treningsledelse 2
Treningsledelse 3
 
ID2011 Aktivitetslære Ia
(ny ordning)
IDR3001 Toppidrett 1  
ID4011 Aktivitetslære IIa
(ny ordning)
IDR3002 Toppidrett 2  
ID2011 Aktivitetslære Ia
(ny ordning)
IDR3004 Breddeidrett 1  

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Vg1

MD1010
MD1030
MD1040
Kor/Stemmebruk
og Dans og Drama
MDD2001 Musikk, dans og drama

MD1010,
MD1030 og MD1040
kan samlet godkjennes
som likeverdig med MDD2001.

MD1930
MD1940
Dans I og Dans II MDD3003 Danseteknikker MD1930 og MD1940
kan samlet godkjennes
som likeverdig med MDD3003.
MD1910
MD1920
MD1020
Instrumental-opplæring og
Ensembler og
Musikklære/
Hørelære/Lytting
MDD3004 Musikk MD1910,
MD1920 og MD1020 kan samlet godkjennes som likeverdig med
MDD3004.
MD1950
MD1960
Drama I og
Drama II
MDD3005 Teaterensemble MD1950 og MD1960
kan samlet godkjennes
som likeverdig med
MDD3005.

Programområde for dans

MD2110 Danseteknikk og danseformer VKI DAN2003
DAN2004
DAN3001
Scenisk dans 1
og
Scenisk dans 2
eller
Scenisk dans fordypning 1
 
MD4110 Danseteknikk og danseformer VKII DAN2004
DAN2005
DAN3002

Scenisk dans 2 og
Scenisk dans 3 og
Scenisk dans fordypning 2

 
MD2120 Danseteori og dansehistorie VKI DAN2006 Dans perspektiv
1
 
MD4120 Danseteori og dansehistorie VKII DAN2008 Dans perspektiv
2
 

Programområde for drama

AA6327
AA6328
Drama AA II DRA2003 Teaterproduksjon
1
 
MD2230

Teaterproduksjon I

DRA2003
DRA2004
Teaterproduksjon
1
Teaterproduksjon
2
 
AA6310/
MD4240
Drama AA I eller
Drama og samfunn
DRA2009 Drama og
samfunn
For å få godkjent
DRA2009 må kandidaten
ha fullført enten
AA6310 eller MD4240.
MD2220
MD4220
Teaterkunnskap I
og
Teaterkunnskap II
DRA2005 Teater i
perspektiv 1
For å få godkjent
DRA2005 må kandidaten
ha fullført både
MD2220 og MD4220.
MD4220 Teaterkunnskap II DRA2007 Teater i
perspektiv 2
 
MD2210 Bevegelsesforming DRA2001 Teater og
bevegelse 1
 
MD4210 Bevegelsesforming DRA2002 Teater og
bevegelse 2
 
MD4230 Teaterproduksjon II DRA3001
DRA3002
Teaterproduksjon fordypning 1
Teaterproduksjon fordypning 2
Fullført
MD4230 kan gi
godkjenning for både DRA3001
og DRA3002.

Programområde for musikk

MD2010
MD2020
MD2030
Hovedinstrument
og Biinstrument og besifringsspill og
Kor og ensembler
MUS2003 Instrument, kor, samspill 1 For å få godkjent
MUS2003 må kandidaten
ha fullført både
MD2010,
MD2020 og MD2030.
MD4010
MD4020
Hovedinstrument
og
Kor og ensembler
MUS2004 Instrument,
kor, samspill 2
For å få godkjent
MUS2004 må kandidaten
ha fullført både
MD4010 og MD4020.
MD2070/
MD2077
AA6410
Musikkorientering I
eller
Musikkunnskap I
MUS2005 Musikk i
perspektiv 1
For å få godkjent
MUS2005 må kandidaten
ha fullført enten MD2070/
MD2077 eller AA6410.
MD4070/
MD4072
MD4077/
MD4078
AA6427/
AA6428
Musikkorientering
II eller
Musikkunnskap II
MUS2007 Musikk i
perspektiv 2
For å få godkjent
MUS2007 må kandidaten
ha fullført enten MD4070/
MD4072/
MD4077/
MD4078 eller AA6427/6428.
MD2040
MD4030
Ensembleledelse
VKI og
Ensembleledelse
VKII
MUS2009 Instruksjon og ledelse For å få godkjent MUS2009 må kandidaten ha fullført både
MD2040 og MD4030.
MD2050
MD2060
Hørelære VKI og
Satslære VKI
MUS3001 Musikk
fordypning 1
For å få godkjent MUS3001 må kandidaten ha fullført både
MD2050 og MD2060.
MD4040
MD4050
MD4060
Hørelære VKII og
Arrangering og komponering og
Musikkformidling
MUS3003 Musikk
fordypning 2
For å få godkjent MUS3003 må kandidaten ha fullført både MD4040, MD4050
og MD4060.

Utdanningsprogram for studiespesialisering Vg1 med formgivingsfag Vg2 og Vg3 programområde for formgivingsfag

FO1010
FO1030
FO1040
Tegning og
Farge og
Kunst- og kulturhistorie
FOR2001 Visuelle kunstfag
1
For å få godkjent FOR2001 må kandidaten ha fullført både
FO1010, FO1030 og FO1040.
FO2310
FO2320
FO2330
FO2360

Tegning og
Form og
Farge og
Kunst- og kulturhistorie

FOR2002 Visuelle kunstfag
2
For å få godkjent FOR2002 må kandidaten ha fullført både FO2310, FO2320, FO2330 og FO2360.
FO4410
FO4420
FO2360
FO4430
Tegning og
Komposisjon og
Kunst- og kulturhistorie og
Moderne
kunsthistorie
FOR2003 Visuelle kunstfag
3
For å få godkjent FOR2003 må kandidaten ha fullført både FO4410, FO4420, FO2130 og  FO4430.
FO1020
FO1030
FO1040
FO2350
Form og Farge og
Kunst- og
kulturhistorie og
Beskrivende geometri
FOR2004 Design og arkitektur 1 For å få godkjent FOR2004 må kandidaten ha fullført både FO1020, FO1030, FO1040 og FO2350.
FO2310
FO2330
FO2340
FO2360
Tegning og
Farge og
Skrift og
Kunst- og kulturhistorie
FOR2005 Design og arkitektur 2 For å få godkjent FOR2005 må kandidaten ha fullført både FO2310, FO2330, FO2340 og FO2360.
FO4410
FO2320
FO2360
FO4430
Tegning og
Form og
Kunst- og kulturhistorie og
Moderne
kunsthistorie
FOR2006 Design og arkitektur 3 For å få godkjent FOR2006 må kandidaten ha fullført både FO4410, FO2320, FO2360 og FO4430.
FO1040
FO2360
FO4430
Kunst- og kulturhistorie og
Kunst- og kulturhistorie og
Moderne
kunsthistorie
FOR3001 Visuell kultur og samfunn For å få godkjent FOR3001 må kandidaten ha fullført både FO1040, FO2130 og FO4430.
AA6350
AA6357
AA6360
AA6367
AA6330
AA6347/
AA6348
Form og farge I
Form og farge I
Form og farge II
Form og farge II
Eldre kunst- og kulturhistorie
Nyere kunst- og kulturhistorie
Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet, kan inngå i krav til fagsammensetning.
Det forutsettes at kravet til totalt årstimetall er oppfylt.

Programområde for realfag

AA6250 Biologi (2BI) REA3001 Biologi 1  
AA6267
AA6269
Biologi (3BI) REA3002 Biologi 2  
AA6210 Fysikk (2FY) REA3004 Fysikk 1  
AA6227
AA6229
Fysikk (3FY) REA3005 Fysikk 2  
AA6230 Kjemi (2KJ) REA3011 Kjemi 1  
AA6247
AA6249
Kjemi (3KJ) REA3012 Kjemi 2  
AA6110
AA6111
Brukersystemer
(1A)
REA3014 Informasjons-teknologi 1  
AA6120
AA6121
Systemutvikling
(2A)
REA3015 Informasjons-teknologi 2  
AA6130 Informasjons-behandling (1B) Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet,
kan inngå i krav til fagsammensetning.
Det forutsettes at kravet til totalt årstimetall er oppfylt.
AA6140
AA6141
Systemdrift (2B)
AA6514
AA6516
Matematikk 2MX REA3022 Matematikk R1  
AA6524
AA6526
Matematikk 3MX REA3024 Matematikk R2  
AA6534
AA6536
Matematikk 2MZ REA3026 Matematikk S1  
AA6544
AA6546
Matematikk 3MZ REA3028 Matematikk S2  

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

AA6710 Markedsføring I Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått
og som ikke er del av fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet, kan inngå i krav til fagsammensetning.
Det forutsettes at kravet til totalt årstimetall er oppfylt.
AA6720
AA6721
Markedsføring II SAM3005 Markedsføring og ledelse 1  
AA6730
AA6731
Markedsføring III SAM3006 Markedsføring og ledelse 2  
AA6550 Mediekunnskap 1 SAM3008 Medie- og informasjons-kunnskap 1  
AA6560 Mediekunnskap 2 Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått
og som ikke er del av fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet, kan inngå i krav til fagsammensetning.
Det forutsettes at kravet til totalt årstimetall er oppfylt.
AA6570 Mediekunnskap 3 SAM3009 Medie- og informasjons-kunnskap 2  
AA6580 Mediekunnskap 4 Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått
og som ikke er del av fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet, kan inngå i krav til fagsammensetning.
Det forutsettes at kravet til totalt årstimetall er oppfylt.
AA6010 Bedriftsøkonomi I SAM3012
SAM3029
SAM3033
Næringslivs-
økonomi
2
(Siste eksamen:
Vår 2010)
Entreprenørskap
og bedrifts-utvikling 2
Økonomistyring
 
AA6020
AA6021
Bedriftsøkonomi II SAM3014
SAM3035

Næringslivs-
økonomi 3
(Siste eksamen:
Vår 2010)
Økonomi og
ledelse

 
AA6290
AA6292
Samfunnskunnskap (3SK-B) SAM3016 Sosialkunnskap  
AA6450 Geografi I      
AA6460
AA6461
Geografi II SAM3018 Samfunnsgeografi  
AA6270 Samfunnskunnskap (2SK) SAM3019 Sosiologi og sosialantropologi  
AA6280
AA6281
AA6282
Samfunnskunnskap (3SK-A) SAM3020 Politikk og
menneske-rettigheter
 
AA6050
AA6051
Rettslære I SAM3022 Rettslære 1  
AA6060
AA6061
Rettslære II SAM3023 Rettslære 2  
AA6031 Samfunnsøkonomi
I
SAM3025 Samfunns-økonomi 1  
AA6041
AA6042
Samfunnsøkonomi
II
SAM3026 Samfunns-økonomi 2  
AA6480 Etablererkunnskap
I
SAM3028 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1  
AA6491 Etablererkunnskap
II
SAM3029 Entreprenørskap
og bedriftsutvikling
2
 

AA6850

Administrasjon og saksbehandling I

Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått
og som ikke er del av fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet, kan inngå i krav til fagsammensetning.
Det forutsettes at kravet til totalt årstimetall er oppfylt.

AA6867
AA6868
Administrasjon og saksbehandling II
AA6980 Arkivkunnskap
AA8040 Kommunikasjon
AA6620 Kontorautomasjon
I
AA6630 Kontorautomasjon
II
AA8030 Nettverk
AA8020 Maskinvare
AA6910 Organisasjonslære
I
AA6920/
AA6921
Organisasjonslære
II
AA6180 Politisk
idéhistorie
AA8010 Programvare
AA6870 Regnskap I
AA6880/
AA6881
Regnskap II
AA6890/
AA6891
Regnskap III
AA6830 Reiselivsarbeid
AA6817/
AA6818
Reiselivs-
kunnskap
AA6840/
AA6841
Reiselivstjenester
AA6822 Reiseservicelære
AA6950 Resepsjonsfag
AA6827 Service og tjenesteyting
(ny plan)
AA6660 Reklame I
AA6677 Reklame II
AA6750/
AA6751
Transport-administrasjon
AA6740 Transport- og terminallære
AA6760/
AA6761
Transport-planlegging
AA6770/
AA6771
Transport-informasjon med
dokument-behandling
VT9540/
VT9570
Klassisk gresk C-språk I eller
Klassisk gresk C-språk 1,5
SPR3002 Gresk 1 For å få godkjent SPR3002 må kandidaten ha fullført enten VT9540 eller VT9570
VT9560/

VT9580
Klassisk gresk C-språk 3 eller           
Klassisk gresk C-språk 2,5
SPR3003 Gresk 2 For å få godkjent SPR3003 må kandidaten ha fullført enten VT9560 eller VT9580
VT1840/
VT1870
Latin C-språk 1 eller
Latin C-språk 1,5
SPR3005 Latin 1 For å få godkjent SPR3005 må kandidaten ha fullført enten VT1840 eller VT1870
VT1860/
VT1880
Latin C-språk 3 eller
Latin C-språk 2,5
SPR3006 Latin 2 For å få godkjent SPR3006 må kandidaten ha fullført enten VT1860 eller VT1880
AA6078/
AA6074
2 Engelsk 1 + 2
2 Engelsk 1 + 2
(priv)
SPR3008 Internasjonal
engelsk
 
AA6083
AA6093
Engelsk II B
Engelsk II B
(priv)
SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk  
AA6082
AA6092
Engelsk II A
Engelsk II A
(priv)
SPR3012 Engelskspråklig litteratur og kultur  
VTxx30
VTxx31
B-språk 4 PSPxxx Fremmedspråk
nivå III
 
VTxx70
VTxx71
C-språk 1,5 PSPxxx Fremmedspråk
nivå I
 
VTxx80
VTxx82
C-språk 2,5 PSPxxx Fremmedspråk
nivå II
 
VV1100 Samisk kulturkunnskap Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke
er del av fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet, kan inngå
i krav til fagsammensetning.
Det forutsettes at kravet til totalt årstimetall er oppfylt.

Tabell 5 

3. Reform 94

3.1 Grunnkurs i Reform 94 som grunnlag for inntak til Vg2 yrkesfaglige programområder i Kunnskapsløftet

Tabell 6 
Reform 94Kunnskapsløftet

Grunnkurs

Videregående trinn 2
Bygg- og anleggsteknikk

B001 Byggfag BABYG2 Byggteknikk
B001 Byggfag BAANL2 Anleggsteknikk
L001 Tekniske byggfag BAKEM2 Klima-, energi- og miljøteknikk
M001 Trearbeidsfag BATRT2 Treteknikk
L001 Tekniske byggfag BAOFT2 Overflateteknikk
L001 Tekniske byggfag BAFEI2 Feierfaget
L001 Tekniske byggfag BAGLA2 Glassfaget
L001 Tekniske byggfag BAISO2 Isolatørfaget
B001 Byggfag BASTE2 Steinfaget
   

Design og håndverk

D001 Formgivingsfag DHDTE2 Design og tekstil
M001 Trearbeidsfag DHDTR2 Design og trearbeid
J001
D001
Mekaniske fag
Formgivingsfag
DHSME2 Smed
M001 Trearbeidsfag DHBBF2 Båtbygger
J001
D001
Mekaniske fag
Formgivingsfag
DHBMF2 Børsemaker
D001 Formgivingsfag DHDGH2 Design og gullsmedhåndverk
M001 Trearbeidsfag DHPST2 Pianostemming og pianoteknikk
D001 Formgivingsfag DHBLD2 Blomsterdekoratør
D001 Formgivingsfag DHIUD2 Interiør og utstillingsdesign
D001 Formgivingsfag DHFRI2 Frisør
D001 Formgivingsfag DHAKT2 Aktivitør
J001 Mekaniske fag DHUIM2 Ur- og instrumentmaker
L001 Tekniske byggfag DHBLY2 Blyglasshåndverkerfaget
D001 Formgivingsfag DHFGY2 Forgyllerfaget
B001 Byggfag DHGIP2 Gipsmakerfaget
J001 Mekaniske fag DHGTL2 Gjørtlerfaget
D001 Formgivingsfag DHGLH2 Glasshåndverkerfaget
D001 Formgivingsfag DHHBB2 Håndbokbinderfaget
D001 Formgivingsfag DHKER2 Keramikerfaget
M001 Trearbeidsfag DHKUR2 Kurvmakerfaget
D001 Formgivingsfag DHMPM2 Maskør- og parykkmakerfaget
D001 Formgivingsfag DHSEI2 Seilmakerfaget
D001 Formgivingsfag DHTKS2 Taksidermistfaget
   

Elektrofag

C001
J001
Elektrofag
Mekaniske fag
ELAUT2 Automatisering
C001 Elektrofag ELELE2 Elenergi
C001 Elektrofag ELDEL2 Data og elektronisk
C001 Elektrofag ELFLY2 Flyfag
J001 Mekaniske fag ELKVT2 Kulde- og varmepumpeteknikk
   

Helse- og sosialfag

F001 Helse- og sosialfag HSAMB2 Ambulansefaget
F001 Helse- og sosialfag HSBUA2 Barne- og ungdomsarbeider
F001
J001
Helse- og sosialfag
Mekaniske fag
HSFOT2 Fotterapi og ortopedteknikk
F001 Helse- og sosialfag HSHEA2 Helsearbeiderfaget
F001 Helse- og sosialfag HSHES2 Helseservicefaget
F001 Helse- og sosialfag HSHUD2 Hudpleie
   

Medier og kommunikasjon

P001 Medier og kommunikasjon MKMED2 Medier og kommunikasjon
   

Naturbruk

K001 Naturbruk NAFFA2 Fiske og fangst
K001 Naturbruk NAAKV2 Akvakultur
K001 Naturbruk NALGA2 Landbruk og gartnernæring
K001 Naturbruk NAHHO2 Heste- og hovslagerfaget
K001 Naturbruk NASRB2 Skogbruk
K001 Naturbruk NAAID2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
   

Restaurant- og matfag

E001 Hotell- og næringsmiddelfag RMKOS2 Kokk- og servitørfag
E001 Hotell- og næringsmiddelfag RMMFG2 Matfag
   

Salg og service

Q001 Salg og service SSSSS2 Salg, service og sikkerhet
C001
Q001
J001
Elektrofag
Salg og service
Mekaniske fag
SSTRL2 Transport og logistikk
Q001 Salg og service SSRLV2 Reiseliv
  Alle grunnkurs SSISF2 IKT-servicefag
   

Teknikk og industriell produksjon

H001 Kjemi- og prosessfag TPLAB2 Laboratorieteknikk
H001 Kjemi- og prosessfag TPKJP2 Kjemiprosessfag
C001
J001
Elektrofag
Mekaniske fag
TPMAR2 Maritime fag
J001 Mekaniske fag TPKJT2 Kjøretøy
J001 Mekaniske fag TPBLK2 Bilskade, lakk og karosseri
J001 Mekaniske fag TPAMK2 Arbeidsmaskiner
J001 Mekaniske fag TPIMS2 Industriell møbelproduksjon
J001 Mekaniske fag TPBRT2 Brønnteknikk
D001
J001
Formgivingsfag
Mekaniske fag
TPIND2 Industritekstil og design
J001 Mekaniske fag TPPIN2 Produksjons- og industriteknikk
H001
J001
Kjemi- og prosessfag
Mekaniske fag
TPGRV2 Garverifaget
J001 Mekaniske fag TPGJE2 Gjenvinningsfaget
J001 Mekaniske fag TPISK2 Industriell skotøyproduksjon
J001 Mekaniske fag TPLSF2 Låsesmedfaget
J001 Mekaniske fag TPPLF2 Plastfaget
H001 Kjemi- og prosessfag TPTRH2 Tekstilrenholderfaget

3.2 VKI i Reform 94 som grunnlag for å fullføre fag- og yrkesopplæring i Kunnskapsløftet

Fylkeskommunen har ansvar for å godkjenne kompetanse på grunnlag av tidligere fullført og bestått opplæring på VKI-nivå i Reform 94, for de som skal fullføre opplæringen i Vg3 i skole eller bedrift i Kunnskapsløftet.

3.3 Vurdering av kompetanse for de som ikke har fullført og bestått grunnkur VKI eller VKII i yrkesfaglige studieretninger i Reform 94

Fylkeskommunen har ansvar for å godkjenne kompetanse på grunnlag av delvis gjennomført opplæring i Reform 94, som grunnlag for å fullføre opplæringen etter Kunnskapsløftet i henhold til gjeldende regelverk.

Bestemmelser om føring av dokumentasjon for fag som erstatter hverandre fra Reform 94 og Kunnskapsløftet, er gitt i brev til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler om føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring av 20.11.2007 og senere oppdateringer.

Endringer

31. mai 2012

På grunn av en kodefeil i tabell 5, har vi føyd til at AA6280 Samfunnskunnskap (3SK-A) fra R94 kan erstatte SAM3020 Politikk og menneskerettigheter i Kunnskapsløftet.

15. desember 2011

Vi har oppdatert skrivet på grunn av en kodefeil og på grunn av endringer i navn på fag og programområder i Kunnskapsløftet. Dette gjelder følgende:

  • Tabell 3: Presisert at C-språk 3 fra VKII krediteres som fellesfag fremmedspråk nivå I+II i Vg3 i Kunnskapsløftet (Tidligere stod det bare fremmedspråk nivå II).
  • Punkt 2.1 og 2.3.1: Ført inn gjeldende navn på programområdet ”språk, samfunnsfag og økonomi”
  • Punkt 2.2.2: Satt inn det nye faget økonomi og ledelse som har erstattet næringslivsøkonomi 3 (tabellene er allerede blitt oppdater på dette i 2009).
  • Tabell 4: For programområde for formgivingsfag endret slik at koden fra R94 i kunst- og kulturhistorie skal være FO2360 når kunst- og kulturhistorie inngår i fagsammensetningen som er likeverdig med visuelle kunstfag 3 eller visuell kultur og samfunn i Kunnskapsløftet (FO2130, som stod tidligere som kode på Kunst- og kulturhistorie, kan også benyttes. Men det er få som har denne fagkoden i kombinasjon med de andre fagene som kreves i fagsammensetningen).
  • Tabell 5: samme korreksjon som i tabell 4.
  • Punkt 3.3: Vi har føyd til at fylkeskommunene også har ansvar for å godkjenne om kompetanse fra VKII i Reform 94 er likeverdig for de som skal fullføre opplæring etter Kunnskapsløftet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!