Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2021

Spørsmål fra leverandørene av de skoleadministrative systemene

(Basert på Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring 2020 (sist endret 04.05.2020) og Svar på spørsmål fra Vigo)

Oppdatert 28.09.2020

Generelle endringer i føringsskrivet:

 • Endringer som følge av fagfornyelsen vil bli oppdatert.
 • Det har vært en revisjon av forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 som ble fastsatt 01.08.2020. Som en følge av det har alle bestemmelsene fått nye nummereringer. Vi kommer derfor til å gå gjennom hele skrivet og endre i henhold til ny nummerering.

Generelt: Ny tilbudsstruktur fra skoleåret 2020-2021 

Fra Vigo IKS og Oslo kommune

Spørsmål: 

"Når publiseres overgangsordning fra K06 til K20?

 1. Hvilke programområder fra LK06 (eks Vg1) i kombinasjon med nye programområder i LK20 (eks Vg2 og Vg3) gir godkjente løp for vitnemål?
 2. Hvilke fag kan føres på samme kompetansebevis etter fagfornyelsen? Finnes det noen begrensninger?
 3. Årstimer totalt dersom avvik mellom LK06 og LK20 
 4. Kapittel 24 er oppdatert, men når blir det lagt ut en utfyllende oversikt for programområder og fag? 

Det er stor forespørsel fra skolene på dette." 

Svar: 

 1. Dette skal vi ha klart til fylkeskommunene åpner for inntak og elevene skal søke til Vg2. Sannsynligvis tidlig i desember 2020.
 2. For studieforberedende utdanningsprogram er dette forholdsvis ukomplisert. Det skal være mulig å føre en kombinasjon av nye og gamle fag.
 3. Det er noen utfordringer på yrkesfag ettersom fagnavn og timetall er nye. Her bør elevene ta alt som gammelt eller alt som nytt. 
 4. Det vil fortløpende bli lagt ut informasjon om fagfornyelsen, blant annet om innfasing og utfasing av læreplaner. 

Generelt: Publisering av tilbudsstrukturen 

Fra Unit

Spørsmål: 

"Det har i hele år stått på Udirs nettsider (https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/udir-1-2020/vedlegg2/tilbudsstruktur-vgo/) at nedlastbar pdf av tilbudsstrukturen publiseres i august.

Hadde det vært mulig å legge ut en slik pdf? Svært nyttig for oss å ha tilgang til."

Svar: 

Det tror vi skal være mulig.

Punkt 1.6: Bestått fag- eller svenneprøve, men ikke bestått fellesfag 

Oppfølging fra 2019

Spørsmål: 

Endring:
Trykkfeil «på kompetansebeviset» skal flyttes til slutten av nest siste setning.

Udir sitt svar i forbindelse med føringsskrivet 2020: "Det skal vi rette opp."

Vi kan ikke se at dette er lagt inn.

Svar:

«Kompetansebeviset» passer ikke inn der det er foreslått når man ser på setningen som kommer etterpå, og som også er en del av merknaden. Vi har heller lagt inn en setning i avsnittet (pkt. 1.6) som sier at kandidaten kun har krav på kompetansebevis.

Punkt 42.3 og 2.6: Opplysning om gjennomføring og bestått opplæring, Opplysninger om hvert fag i henhold til ledetekstene

Fra Vigo IKS

Spørsmål: 

"Kombinasjon gamle (LK06) og nye (LK20) fagkoder på samme vitnemål/ kompetansebevis. Det mange spørsmål vedr overgang mellom LK06 og LK20. Dette må presiseres i føringsskrivet.

 1. Hvordan føres dokumentasjon på elever som har opplæring etter fleksibilitet i fag- og timefordelingen, og hvor opplæringen krysse LK06 og LK20 med hensyn til at noen fag blir flyttet mellom årstrinn.
 2. Eks på YSK: Elevene har tatt de fleste fag på Vg1 etter LK06, men skolen har valgt flytte norsk senere i løpet. Skal da norsk leses ett læreplanen for LK20? 
 3. Kan det føres fagkoder fra LK20 på dokumentasjon som har programområdekoder fra LK06? 
 4. Kan det føres fagkoder fra LK06 på dokumentasjon som har programområdekoder fra LK20? "

Svar:

 1. Dere skal følge gjeldende læreplan (med tilhørende koder).Dersom et fag som normalt ligger på Vg1 «flyttes» til Vg2 etter en lokal fag- og timefordeling, skal dere følge innføringstakten for Vg1.
 2. Dersom eleven skal avslutte faget før våren 2023 så må eleven følge gammel læreplan. Siste eksamen i norskfaget etter gammel læreplan er våren 2022. Dere må derfor være oppmerksomme på, ikke bare når opplæringen starter, men også når opplæringen er planlagt å avslutte.
 3. Gjelder kun yrkesfagene. Sannsynligvis noen fagkoder.
 4. Gjelder kun yrkesfagene. Sannsynligvis noen fagkoder.

Punkt 2.6: Opplysninger om hvert fag i henhold til ledetekstene 

Fra Unit

Spørsmål: 

"“Dere kan bare føre godkjente fagkoder og fagnavn i Utdanningsdirektoratets læreplandatabase på vitnemål/kompetansebevis fra Kunnskapsløftet.”

Tidligere har fagkoder som kan forekomme på vanlige KL-vitnemål vært på formen tre bokstaver etterfulgt av fire siffer, eks. NOR1211. Unntakene har vært fagkoder som brukes for skoler med spesiell fag- og timefordeling, som Rudolf Steinerskole, Montessoriskoler og Den tyske skolen (hhv. RS, MO og TY i fagkodens posisjon 4 og 5).

Nå har det imidlertid dukket opp også andre fagkoder med bokstaver i fagkodens posisjon 4 og 5. Det gjelder fagkodene for Konkurranse- og toppidrett til bruk for Wang, NTG og Telemark og Haugesund toppidrett, IDRPF02 og IDRPF03.

Er dette uttrykk for en ny policy for fagkoder?"

Svar: 

Nei, PF i 4. og 5. posisjon ble opprettet for de nye profilskolene. Koden synliggjør at det er en profilskole.  

Punkt 2.7: Opplysninger om sum omgang, ordne og adferd og fravær 

Fra Vigo IKS

Spørsmål: 

"Lærlinger som får fagopplæring i skole (alternativt Vg3 i skole).

Fra Registreringshåndboken

Lærlinger som tar fagopplæring i skole (alternativ Vg3) etter forskrift til opplæringslova § 6A-9 skal ha ført orden og adferd.

Lærlinger som tar fagopplæring i skole (alternativ Vg3) etter forskrift til opplæringslova § 6A-9 skal ha ført fravær.

Kan dette også presiseres i føringsskrivet under dette punktet. Ev. med henvisning til pkt. 5.6 Karakter i orden og adferd og 8.1 Føring av fravær?"

Svar: 

Ja, det kan vi gjøre. Vi kan spesifisere at lærlinger som tar bedriftsdelen i skole (alternativt Vg3) har status som elev og at skolen derfor skal fastsettes standpunktkarakter i orden og oppførsel. Det skal også føres fravær, men det gjelder ingen fraværsgrense. 

Punkt 2.8: Vitnemålsmerknader og underskrift 

Oppfølging fra 2019 

Spørsmål: 

"Endring: Følgende setning bør enten omskrives til «… trådte i kraft 1.1.2018» eller kanskje fjernes? Endringen fra fire til fem løpenummer trer ikke i kraft før 1.1.2018.

Udir sitt svar i forbindelse med føringsskrivet 2020: "Vi kan endre til «trådte i kraft 01.01.2018». (Dette ligger bare på nettsiden)."

Ligger fremdeles slik.

Svar: 

Det skal vi endre. 

 Punkt 2.9: Vitnemål og kompetansebevis over to sider 

Oppfølging fra 2019

Spørsmål: 

"Det er ønske om digital signering av vitnemål på fylkesnivå. Vil dette være mulig å få til?

Udir sitt svar i forbindelse med føringsskrivet 2020: "Vi avventer svar fra KD."

SO opplyste i møte om at de hadde tatt kontakt med departementet om dette. Vi legger til grunn at SO gir oss beskjed dersom det kommer nye opplysninger her.

Noe nytt i denne saken?"

Svar: 

Det er besluttet at Udir skal ta formelt initiativ til KD for å etablere digitale løsninger som avvikler ordningen med blanketter, inkl. nødvendige regelverksendringer.

En del av prosjektet er å åpne NVB for bruk fra Vitnemålsportalen, slik at disse dataene også kan deles med andre enn opptak. Det vurderes også å få inn resultater fra fagskoler i NVB. Innenfor høyere utdanning kan innehavere av vitnemål hente fram og dele sine resultater ved hjelp av Vitnemålsportalen. Vitnemålsportalen er klargjort for å presentere resultater fra videregående opplæring, men avventer arbeidet som skjer i NVB for å få publisert denne informasjonen.

Verken Nasjonal vitnemålsdatabase, Vitnemålsportalen eller andre løsninger på dette området, er per i dag ikke fullgode erstatninger for papirbaserte vitnemål og annen dokumentasjon på kompetanse. Blant annet representerer de digitale vitnemålene per i dag kun digitale kopier som formelt sett må kunne underbygges med et gyldig, signert dokument. Digitale løsninger som erstatter dagens papirbaserte vitnemål, kompetansebevis, fagbrev m.m. vil kreve teknologiske, juridiske og organisatoriske tiltak som muliggjør digitale originaler. 

Slik vi forstår det, satte UNIT høsten 2019 ned en arbeidsgruppe på tvers av utdanningsinstitusjoner som skulle utarbeide et forslag til løsning for digitale vitnemål og Diploma Supplement. Arbeidsgruppen la fram sin sluttrapport i januar 2020. Siden UNIT allerede er kommet langt i arbeidet med digitale vitnemål, er det neppe hensiktsmessig å sette i gang et eget arbeid for grunnopplæringen som er uavhengig av det som gjøres i UH-sektoren. 

Del 2: Oppsett av vitnemål og kompetansebevis 

Fra Unit

Spørsmål:

"Behandles i møte Udir/SO

Om føring av fag – spesielt språkfag

Det ble i fjor presisert i spørsmål og svar at "Det skal ikke være mulig for elever å bruke samme faget to ganger. Samme fremmedspråk på samme nivå kan bare føres som fellesfag eller programfag", men vi opplever stadig at enkelte skoler fører språkfag som både programfag og fellesfag på forskjellige dokumenter, selv om det åpenbart er samme fag (tatt samme semester). Ettersom disse utløser forskjellige timeantall og språkpoeng, kan vi ikke se at skolen kan selv bestemme hvilken variant som skal føres for det samme faget, selv om det i realiteten er samme eksamen. Eleven/privatisten bør ikke få fordelen av både timeantallet/vitnemålskravet og språkfagspoenget i opptak til høyere utdanning etter skolens/fylkeskommunens mening om hva som er mest lønnsomt i den enkelte situasjon. Det må kun være anledning til å føre et fag med den fagkoden faget faktisk er tatt under.

Spiller derfor inn forslag til en ordlyd i føringsskrivet som presiserer dette:

“Fag må føres med den fagkoden som eleven/privatisten har vurdering/eksamen i". (F.eks. til del 2 av føringsskrivet)"

Punkt 3.2: Vitnemålsmerknader som bare kan stå på førstegangsvitnemål

Fra Vestfold og Telemark FK (Bamble vgs) 

Spørsmål: 

"Tegnsetting - VMM06 Førstegangsvitnemål

Det fremkommer et punktum etter ordet Førstegangsvitnemål, noe som synes underlig/tilfeldig siden dette kun er ett ord, ikke en setning.

Dette kommer fra Grep."

Svar: 

"Vi skal gjøre en revisjon av Grep der vi skal se på dette."

Punkt 3.2/3.3/3.4: Vitnemålsmerknader som bare kan stå på førstegangsvitnemål, Andre vitnemålsmerknader, Vitnemålsmerknader som bare kan stå på kompetansebevis

Fra Unit

Spørsmål: 

"(Mulig spørsmålet hører til et annet sted i føringsskrivet)

Hvordan håndterer vi bruk av VMM39 som ikke påvirker fagene ført på vitnemålet?

Eksempler:

Dersom en elev får utstedt et vitnemål i 2020, men har ingen avsluttende eksamener dette året som ble avlyst, og skolen allikevel har ført VMM39. Er dette feilføring?

Dersom en elev på et senere tidspunkt erstatter fag hvor den opprinnelige eksamenen de skulle hatt ble avlyst, så det ikke lenger er noen fag med avlyst eksamen ført på vitnemålet, skal da VMM39 fjernes?"

Svar: 

I utgangspunktet skal VMM39 brukes for de elevene som fikk sin eksamen avlyst våren 2020 som følge av koronavirusepidemien. Det er likevel ikke en «feil» å ha denne VMM på vitnemålet dersom en elev senere erstatter et fag med denne VMM med et annet fag. Merknaden trenger ikke og stoppes i vitnemålkontrollen. 

Del 3 eller ev. del 9: Om føring av yrkesfaglige vitnemål 

Fra Unit

Spørsmål: 

"Drøftet i eget møte SO/Udir.

Forslag: Utdanningsprogram fullført på normert tid eller kortere, eller normert tid med tillegg av utvidelsen av denne perioden i henhold til regler for tillatt utvidelse av perioden utdanningsprogrammet normalt skal ferdigstilles innenfor, påføres merknad om dette. F.eks. «Fullført på normert tid» e.l. (Til føringsskrivets del 3 og eventuelt del 9.)"

Svar: 

SO ønsker en FAM/VMM som skolene kan bruke på et vitnemål med yrkeskompetanse som er fullført på normert tid. Slik at SO se om de kommer inn i førstegangskvoten eller ikke. 

Punkt 4.1: Antall programområder på samme dokumentasjon 

Fra Unit

Spørsmål: 

"(Mulig spørsmålet hører til et annet sted i føringsskrivet)

Noen skoler sender inn vitnemål med både PBPBY3 og PBPBY4. Kontrollmotoren avviser i dag denne kombinasjonen, men vi er ikke sikre på om den egentlig er gyldig eller ikke. Presiseres dette noe sted i føringsskrivet eller tilbudsstrukturen?

Hvis ikke, kan det presiseres?"

Svar: 

Vi mener at en slik kombinasjon ikke bør avvises.  

Punkt 4.2: Fag utover minstekravet/erstatte fag 

Fra Rogaland FK

Spørsmål: 

"Minoritetsspråklige elever har muligheten til å velge privatisteksamen i fellesfaget fremmedspråk dersom språket, for eksempel morsmålet, fremgår av listen Utdanningsdirektoratet har fastsatt i Udir-1-2019.

Gjelder dette også hvis skolen tilbyr opplæring i faget?

Kan fulltidselever ta fag (f.eks. tysk, fransk, spansk) som privatist, dersom skolen tilbyr opplæring i faget, og fortsatt få førstegangsvitnemål?"

Svar: 

Det er ikke lov å ha status som elev og privatist i faget samtidig.

Punkt 4.5: Fag som ikke kan føres på samme vitnemål 

Fra Unit

Spørsmål: 

"Oppfølgingssak fra 2019.

Vi ser ikke hvorfor R- og S-matematikk ikke kan føres på samme kompetansebevis, og vi ser ikke hvorfor R2 ikke kan stå på samme vitnemål som S1 og/eller S2. R1 er (etter det vi skjønner) vurdert til å være overlappende med S1 og S2, men det er ikke tilfelle for R2.

I fjor ble det sagt at det kanskje kunne komme endringer på dette, men ikke for inntaksåret 2020, vi lurer på hvordan det ser ut for neste inntaksår?

Forslag til siste avsnitt under Matematikk:

«Programfagene Matematikk S1 og/eller S2, kan ikke føres på samme vitnemål som Matematikk R1.»

Fra spørsmål og svar 2019

Det blir stadig flere studier med matematikk R2 som opptakskrav. Vi opplever at elever tar R2 som privatist samtidig som de er i et utdanningsløp hvor de tar S1 og S2. Disse kan ikke konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål til studier med krav om R2, siden R2 ikke er ført på førstegangsvitnemålet. Vi ønsker derfor å aktualisere dette igjen og stille spørsmål om det er muligheter for at R2 kan føres på samme vitnemål som matematikk S1 og S2?

Udir sitt svar i forbindelse med føringsskrivet 2020: "Det kan komme endringer her, men ikke for inntaksåret 2020."

Svar (2020): 

Temaet ble drøftet på møte med SO/Udir. Det er fortsatt ingen endringer her. Det er ikke lov å føre R2 sammen med S1 eller S2 på et vitnemål.

Manuell saksbehandling i disse sakene. 

Punkt 5.2: Andre vurderingsformer/-uttrykk 

Fra Vigo IKS

Spørsmål: 

"Vigo har oppdaget en endring i føringsskrivet for fagopplæring som vi tror er utilsiktet.

Vi har jo alltid brukt karakterene B, BM og IB ut på dokumentasjon.Det kan være liten plass til å skrive Bestått meget godt."

Svar: 

Vi legger til en ny kolonne som gjelder vitnemål med yrkeskompetanse. Her er det mulig å bruke forkortelsen BM. 

Punkt 5.3: Godkjent realkompetanse 

Fra Vigo IKS

Spørsmål: 

" Forskrift til opplæringsloven §§ 4-13 og 4-37. 

Slutter på §4-34."

Svar: 

Det har vært en revisjon av forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 som ble fastsatt 01.08.2020. Det er få realitetsendringer, men alle paragrafene har fått ny nummerering. Gammel § 4-37 er nå ny § 4-34. Vi skal endre. 

Punkt 5.4: Ikke grunnlag for vurdering i fag (IV) 

Fra Vigo IKS

Spørsmål: 

"Er det aktuelt å ta bort «ny» foran FAM51. Koden har vært noen år og er vel derfor ikke lenger ny."

Svar: 

Ja, den skal vi fjerne nå. 

Punkt 5.8/7.7: Høyeste nivå for privatister, Fag tatt fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Fra Unit

Spørsmål: 

"Fagmerknadskonflikt FAM34/FAM17

Pkt. 5.8 dekker føring for privatister i fremmedspråk med FAM17;

pkt. 7.7 dekker føring for fag tatt fra vgo på ungdomstrinnet med FAM34.

Hvordan skal underliggende fag føres for elever som har tatt høyeste nivå fremmedspråk som privatist på ungdomsskolen? Hvis de føres med FAM17 og året faget ble tatt på ungdomsskolen så regnes det som at vitnemålet er tatt utover normal tid og krever vitnemålsmerknad for å godkjennes som førstegangsvitnemål. Mens hvis de føres med FAM34 så får man ikke registret at eleven har fritak p.g.a. fag tatt på høyere nivå.

Vi har fått tilbakemelding fra videregående skole-sektoren at det er en klar økning i elever på ungdomstrinnet som tar fremmedspråk på vgo-nivå som privatist. Det er en del usikkerhet rundt hvordan dette skal føres, siden man egentlig trenger to fagmerknader på disse fagene."

Svar: 

Vi mener at det kan løses med å føre FAM34 på høyeste nivå, og FAM17 på underliggende nivå.

Punkt 6.5: Bortvisning fra eksamen

Oppfølging fra 2019

Spørsmål: 

"Feil: .. fra fag- og svenneprøve

Gal henvisning. Tidligere § 3-66 er nå § 3-63.

Udir sitt svar i forbindelse med føringsskrivet 2020: "Det skal vi rette opp."

Paragrafen er nå §3-60. "

Svar: 

Vi skal rette opp som følge av endringene i kapittel 3 og 4. 

Punkt 6.6: Annullering som følge av fusk 

Oppfølging fra 2019

Spørsmål: 

"Feil: Feil henvisning. Tidligere § 3-65 er nå § 3-62

Udir sitt svar i forbindelse med føringsskrivet 2020: "Det ble nye paragrafer etter revisjonen av kap. 3 VII som ble endret 25.10.2018. Vi skal gå gjennom hele skrivet for å sjekke at alt er oppdatert i henhold til endringene."

Kanskje egen FAM for fag-/svenneprøve også her - ‘Fag-/svenneprøve annullert’ i stedet for henvisning til eksamen i FAM04????

Udir sitt svar i forbindelse med føringsskrivet 2020: "Det kan vi gjøre."

§3-62 eksisterer ikke lenger. Siste paragraf er §3-60

Kommer det ny FAM-kode som erstatning for FAM04?

Svar: 

En egen FAM for annullerte fag- og svenneprøver er allerede publisert. Det er FAM56 Fag-/svenneprøve annullert. 

Punkt 7.7: Fag tatt fra videregående opplæring på ungdomstrinnet 

Fra Møre og Romsdal FK

Spørsmål: 

«Elever som har tatt fag fra videregående opplæring mens de var elever på ungdomstrinnet, vil dersom faget er bestått, få godkjent faget når de er tatt inn i videregående opplæring….»

Teksten kan skape misforståelser i forhold til at kun fag tatt med standpunktvurdering fra videregående opplæring gir godkjenning. Er det mulig å skrive om dette slik at det tydeligere kommer frem at det også vil gjelde elever på ungdomsskolen som tar fag fra videregående nivå som privatister."

Svar: 

Vi har lagt inn i en fotnote at det er mulig å ta fag fra videregående opplæring som privatist. 

Punkt 7.1/7.3: Fritak for opplæring i skriftlig sidemål, Fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Fra Rogaland

Spørsmål: 

"Det er ikke lenger egen fagkode for skriftlig sidemål. Nå er det NOR1260 Norsk skriftlig og NOR1261 Norsk muntlig.

Hvordan er disse fritakene tenkt ført når det ikke er egen fagkode for skriftlig sidemål?"

Svar: 

Vi foreslår at dere i disse tilfellene bruker FAM03 «Jf. Vedlegg». Vedtaket om fritak, er da vedlegget. Gjelder kun underveisvurdering (Vg1 og Vg2), og ikke sluttvurderingen.  

Punkt 7.7: Fag tatt fra videregående opplæring på ungdomstrinnet 

Fra Unit

Spørsmål: 

"Vi har fått en henvendelse om at skoler har tolket pkt. 7.7 som at programområdekoden GSGSK0VG skal føres på vitnemål, ikke bare kompetansebevis. Dette er ført i SATS og de mente det var feil at kontrollmotoren avviste dette.

Bør det presiseres i føringsskrivet at dette ikke skal føres på vitnemål?"

Svar: 

Vi kan presisere at programområdekoden GSGSK0VG, ikke skal føres på et vitnemål for videregående opplæring. Det er kun elever på ungdomstrinnet som tar fag fra videregående opplæring som skal ha denne koden ført på et kompetansebevis. 

Punkt 7.9: Ikke fagkoder fra steinerskolene på et vitnemål i Kunnskapsløftet 

Fra Unit

Spørsmål: 

"Dette gjelder vel også koder fra private skoler som Montessori/Tyske skolen?

Kunne det i så fall presiseres på samme måte?"

Svar: 

Nei, det gjelder ikke det samme for Montessoriskolene og den tysk-norske skolen. 

Punkt 9.3: Kryssløp og omvalg – halvårsvurdering 

Fra Møre og Romsdal FK

Spørsmål: 

"Føring av YFO (yrkesfaglig opphenting). Kryssløp fra studiespesialiserende til yrkesfag.

Kommer det noen retningslinjer om føring av YFO2002?"

Svar: 

Vi viser til informasjon på våre nettsider om yrkesfaglig opphenting. 

Annullering av hele dokumentet

Fra Unit

Spørsmål: 

"Behandles i møte med SO/Udir.

Føringsskrivet inneholder informasjon om annullering av resultater i enkeltfag, men ingenting om annullering av hele dokumenter.

Kan Udir formulere noe inn i føringsskrivet om hva annullering av vitnemål innebærer og i hvilke situasjoner dette skal gjennomføres?

Det er klart at skoler har forskjellige oppfatninger av betydningen av en annullering, og en konkret definisjon ser ikke ut til å finnes. Rettsvirkningene er med andre ord ikke klarlagt for dette fenomenet."

Svar: 

Vi mener at skolene må rydde opp i sin praksis her, og i tilfelle undersøke hva arkivloven sier om oppbevaring av offentlige dokumenter. 

Punkt 10.2: Elever med rett til særskilt språkopplæring 

Fra Vigo IKS

Spørsmål: 

"Noen fylker gir opplæring på et år 0 (AOLOV0J-tilbud). Det kan være en sammenblanding mellom dette tilbudet og Innføringstilbudet nevnt under dette punktet.

Er det mulig å presisere at innføringstilbudet nevnt i dette punktet gjelder innenfor utdanningsprogram i tilbudsstrukturen."

Svar: 

Vi skal se på avsnittet om dette bør presiseres.

Punkt 10.3: Skriftlig eksamen i norsk som andrespråk for minoritetsspråklige  

Fra Vigo IKS

Spørsmål: 

"Siste privatisteksamen var høsten 2018. Er det aktuelt å ta ut dette punktet?"

Svar: 

Ja, vi kan fjerne dette punktet.

Punkt 16: Tidligere versjoner av retningslinjene 

Fra Vigo IKS

Spørsmål: 

"Føringsskrivene for 2018 og 2019 ligger ikke her."

Svar: 

Det stemmer. Vi skal legge de ut så fort som mulig. 

Punkt 2.3 og 2.6: Opplysning om gjennomføring og bestått opplæring, Opplysninger om hvert fag i henhold til ledetekstene

Fra Vigo IKS

Spørsmål: 

"Kombinasjon gamle (LK06) og nye (LK20) fagkoder på samme vitnemål/ kompetansebevis

Det mange spørsmål vedr overgang mellom LK06 og LK20.

Hvordan føres dokumentasjon på elever som har opplæring etter fleksibilitet i fag- og timefordelingen, og hvor opplæringen krysse LK06 og LK20 med hensyn til at noen fag blir flyttet mellom årstrinn.

Eks på YSK: Elevene har tatt de fleste fag på Vg1 etter LK06, men skolen har valgt flytte norsk senere i løpet. Skal da norsk leses ett læreplanen for LK20?

Kan det føres fagkoder fra LK20 på dokumentasjon som har programområdekoder fra LK06?

Kan det føres fagkoder fra LK06 på dokumentasjon som har programområdekoder fra LK20?"

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!