Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2022

Oversikt over endringer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2022

Eksempelvitnemålene og kompetansebevisene som ligger på Udir.no er udatert. Vi kommer derfor til fjerne de. Det vil komme nye eksempler i forbindelse med neste års revisjon av føringsskrivet (2023).

Tidligere punkt 9.2 er nytt punkt 1.5:

1.5 Unntak fra kravet om bestått i alle fag for å få vitnemål

Fylkeskommunen utsteder vitnemål til elever og lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogram for bestått opplæringsløp.

I noen tilfeller kan elever og lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogram som har fullført, men ikke bestått inntil to av fellesfagene, likevel på visse vilkår få vitnemål som gir yrkeskompetanse. Dette er et permanent unntak, og det skal bare brukes som et snevert unntak. Når rektor har vurdert og godkjent at vilkårene er til stede, fører dere for aktuelle fag FAM37 «Unntak § 3-42 forskr. oppl.». Dere kan bare føre fagmerknaden i merknadsrubrikken i inntil to fellesfag som har karakteren 1 (en). Eksempelvis vil norsk hovedmål skriftlig og norsk hovedmål muntlig (norskfaget) være ett fag. Dette unntaket gjelder ikke for fag med «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i karakterrubrikken. 

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-39 og 3-42.

Ny tekst i punkt 1.10, men ingen innholdsmessige endringer:

1.10 Ansvar for utstedelse av vitnemål og kompetansebevis

  1. Vitnemål for elever skal skrives ut av skolen der eleven fullfører og består opplæringen.
  2. Nytt vitnemål til elever skal skrives ut av den skolen som opprinnelig skrev ut vitnemålet. (Står bare skolen i forskriften, ikke fylkeskommunen).
  3. For privatister som tidligere har fått vitnemål som elev, skal skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet, også skrive ut det nye vitnemålet til privatisten.
  4. Fylkeskommunen er ansvarlig for å skrive ut vitnemål til lærlinger som ikke tidligere har oppfylt kravene til vitnemål.
  5. Fylkeskommunen er ansvarlig for å skrive ut vitnemål og kompetansebevis til lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater.
  6. Fylkeskommunen er ansvarlig for å skrive ut vitnemål og kompetansebevis til voksne, praksiskandidater og kandidater for fagbrev på jobb.
  7. For privatister som ikke tidligere har oppfylt kravene til vitnemål, er det den fylkeskommunen der privatisten sist fikk standpunktkarakter i et fag, som skal skrive ut vitnemålet.
  8. Dersom en privatist ikke tidligere har fått en standpunktkarakter i videregående opplæring, eller sist fikk standpunktkarakter i et fag på en skole godkjent etter friskoleloven, skal den fylkeskommunen der personen bor, skrive ut vitnemålet.

Punkt. 2.1 føyd til:

Dere skal bruke enkel linjeavstand.

Punkt 3.1 Det er publisert tre nye FAMer:

FAM56 Fag-/svenneprøve annullert Brukes for de som har fått fag-/svenneprøve annullert   x
FAM57 Beholdt etter omvalg Elever som har tatt et fellesfag tilhørende et annet utdanningsprogram, vil få det godkjent som likeverdige hvis de ikke vil ta faget på nytt. X  
FAM58 Vedtak fritak vurd.sidemål Brukes for de elevene som har fått fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Skal ikke brukes på vitnemål. Fagmerknaden skal ha som formål å synliggjøre at eleven har et vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, for eksempel vil dette være formålstjenlig ved et skolebytte.   X
FAM59 Vedtak fritak oppl.sidemål Brukes for de elevene på grunnskolen som har fritak fra opplæring i skriftlig sidemål. Skal ikke brukes på vitnemål. Fagmerknaden skal ha som formål å synliggjøre at eleven har et vedtak om fritak fra opplæring i skriftlig sidemål, for eksempel vil dette være formålstjenlig ved et skolebytte.   X

Punkt. 3.3 tilføyd siste setning: 

VMM25 Skriftlig eksamen i norsk hovedmål erstattes av eksamen i norsk som andrespråk NOR1049 (el NOR1045) iht. skriv fra Utdanningsdirektoratet. Dere kan bruke merknaden så lenge faget er tatt senest høsten 2018. X X

7.1 Fritak fra opplæring i skriftlig sidemål

Noen elever har fått innvilget fritak fra opplæring i skriftlig sidemål.

Føring for elever som følger læreplanen i norsk etter læreplanen i LK06: For elever som følger læreplan i norsk der de i utgangspunktet skal ha skriftlig sidemål, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere det året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM01 «Fritatt fra opplæring». 

Føring for elever som følger læreplan i norsk i LK20:For elever som følger læreplan i norsk der de skal ha halvårvurderingen i én samlet karakter i norsk hovedmål skriftlig, men egen vurdering i norsk skriftlig sidemål det siste opplæringsåret (vg3), vil det være ulik føring på årstrinnene (vg1, vg2 og vg3). For underveisvurdering i norsk hovedmål skriftlig fører dere norsk hovedmål skriftlig med fagkode og navn. Dere skal føre elevens karakter i skriftlig. I tillegg skal dere føre FAM59 «Vedtak fritak oppl.sidemål». Fagmerknaden skal ha som formål å synliggjøre at eleven har et vedtak om fritak fra opplæring i skriftlig sidemål, for eksempel vil dette være formålstjenlig ved et skolebytte. Først når/det året eleven etter bestemmelsene i læreplanen skal ha egen vurdering i norsk sidemål skriftlig, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM01 «Fritatt fra opplæring». 

For elever som følger læreplan i norskfaget der det framgår at de ikke skal ha opplæring i sidemål, skal dere ikke føre sidemål på vitnemålet/kompetansebeviset (f. eks. norsk for elever med samisk som førstespråk eller andrespråk).  

Ny tekst:

7.3 Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål og kroppsøving for elever

Noen elever kan av bestemte grunner få vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. I slike tilfeller fører dere «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakterer for elever (for privatister se nedenfor). I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». I rubrikken år fører dere det året faget naturlig skulle vært avsluttet.

Føring for elever som følger læreplan i norsk i LK20: For elever som følger læreplan i norsk der de skal ha halvsårvurderingen i én samlet karakter i norsk hovedmål skriftlig, men egen vurdering i norsk skriftlig sidemål det siste opplæringsåret (vg3), vil det være ulik føring på årstrinnene (vg1, vg2 og vg3). For underveisvurdering i norsk hovedmål skriftlig fører dere norsk hovedmål skriftlig med fagkode og navn. Dere skal føre elevens karakter i skriftlig. I tillegg skal dere føre FAM58 «Vedtak fritak vurd.sidemål». Fagmerknaden skal ha som formål å synliggjøre at eleven har et vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, for eksempel vil dette være formålstjenlig ved et skolebytte. Først når/det året eleven etter bestemmelsene i læreplanen skal ha egen vurdering i norsk sidemål skriftlig, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.».

Rektor kan etter søknad innvilge fritak fra vurdering med karakter i faget kroppsøving når den tilrettelagte opplæringen eleven får ikke kan vurderes med karakter. Det gis fritak fra vurdering med karakter i hele faget. Det er ikke lenger slik at fritaket bare gjelder den praktiske delen av faget. Dere fører FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». I rubrikken for standpunktkarakterer fører dere «Fritatt». Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i kroppsøving skal likevel delta i opplæringen.

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-19, 3-20 og 3-44.

Punkt 13.7 tilføyd to nye avsnitt:

Utdanningsdirektoratet har hatt hjemmel til å gi dispensasjon fra denne fristen. Alle søknader som gjaldt kandidater som hadde bestått fagene senest våren 2010 ble innvilget.

Etter at kapittel 24 i forskriften ble revidert, opererer ikke forskriften lenger med noen frist for å utstede dokumentasjon etter Reform 94. Dermed er det ikke lenger nødvendig å søke Utdanningsdirektoratet om dispensasjon. Skoler og fylkeskommuner kan selv utstede vitnemål eller kompetansebevis etter R94 uten slik dispensasjon for kandidater som har bestått faget eller fagene senest våren 2010.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!