Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2023

Oversikt over endringer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2023

Vi har fjernet eksempelvitnemålene og kompetansebevisene som ligger på Udir.no siden de er utdatert. Vi har foreløpig ingen nye eksempler, men tar sikte på å få inn nye eksempler etter hvert. Vi har også fjernet oversikten over spørsmål fra Vigo, da dette ikke lenger vil publiseres.

Vi har oppdatert henvisningene i skrivet til nytt rundskriv Udir-1-2022 (endret fra Udir-1-2021), endret omtalen av friskoler til privatskoler, og ellers rettet småfeil vi har funnet som ikke har innholdsmessig betydning. Under følger en oversikt over der vi har gjort større endringer, som har påvirket innholdet. De konkrete endringene som er gjort er uthevet med fet skrift.

Punkt 1.3

Vi har lagt til en presisering om føring av halvårsvurdering i orden og adferd i siste avsnitt.

Kompetansebeviset skal vise både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i fag, og standpunktkarakterer i orden og i adferd og fravær. Kompetansebeviset kan også vise halvårsvurdering etter endt årstrinn for fag som ikke er avsluttet med standpunktkarakter, eller halvårsvurderingen i orden og adferd hvis opplæringen ikke avsluttes. Fag kan også være godkjent etter realkompetansevurdering og i bestemte tilfeller kan det være gitt fritak fraor opplæring/vurdering.

Punkt 1.10

Vi har lagt inn en presisering i punkt 2. og 3.

  1. Nytt vitnemål til elever skal skrives ut av den skolen som opprinnelig skrev ut vitnemålet. Dersom skolen for eksempel ikke lenger eksisterer, er det fylkeskommunen der skolen lå som har ansvaret for å skrive ut nytt vitnemål.
  2. For privatister som tidligere har fått vitnemål som elev, skal skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet, også skrive ut det nye vitnemålet til privatisten. Dersom skolen for eksempel ikke lenger eksisterer, er det fylkeskommunen der skolen lå som har ansvaret for å skrive ut nytt vitnemål.

Punkt 2.7

Vi har lagt til et nytt underpunkt om orden og adferd.

Dersom en elev ikke avslutter opplæringen i skole, er det halvårskarakteren fra elevens siste opplæringsår som skal føres.

Punkt 2.11

Vi har fjernet siste setning i siste avsnitt om bytte av juridisk kjønn. Vi har valgt å skille ut dette og omtale det i nytt punkt 2.12, da nytt vitnemål ved bytte av juridisk kjønn ikke er et duplikat.

2.12 Bytte av juridisk kjønn

Fylkeskommunen eller skolen må etter forespørsel utstede nytt vitnemål til en elev eller privatist som har byttet juridisk kjønn. Eleven eller privatisten vil få nytt personnummer, og nytt vitnemål må derfor være påført nytt personnummer og vitnemålsnummer. Dette er ikke et duplikat, men et nytt vitnemål som eleven eller privatisten har rett til å få. Reglene om utstedelse av duplikat gjelder for øvrig.

Punkt 4.2

Vi har fjernet presiseringen i tekstboksen øverst under punktet, som omhandlet at elever ikke kan få førstegangsvitnemål dersom de erstatter et fag med et annet fag innenfor det fastsatte minstekravet til fag- og timefordelingen. Denne presiseringen har gjeldt all føring fra høsten 2017, og vi mener det ikke lenger er behov for denne presiseringen i tekstboks i og med at dette også fremkommer av løpende tekst i punktet.

Punkt 5.4

Vi har lagt til en presisering i teksten under underoverskriften om klage på IV i programfag som inngår i tverrfaglig eksamen, om at bestått eksamen vil bli stående så lenge eleven har standpunktkarakter i ett av programfagene som inngår i eksamenen. Vi har også rettet henvisningen til forskrift til opplæringsloven til § 3-34 tredje ledd (det var tidligere feil henvisning til andre ledd).

Klage på IV (ikke vurderingsgrunnlag) i programfag – tverrfaglig eksamen

Dersom en elev ikke får medhold i klage på vedtak om å ikke fastsette standpunktkarakter i et programfag som inngår i en tverrfaglig eksamen, må personen følge privatistordningen i faget. En allerede bestått tverrfaglig eksamen vil fortsatt bli stående så lenge eleven har bestått standpunktkarakter i ett av programfagene som inngår i den tverrfaglige eksamenen.

Punkt 7.7

Vi har tatt inn en presisering i andre avsnitt om føring av fravær for elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet.

På kompetansebeviset, som den videregående skolen utsteder, skal det føres fravær på vanlig måte, jf. pkt. 8.1. Karakterer i orden og adferd skal føres på vitnemålet fra grunnskolen.

Punkt 7.8

Vi har tatt inn en presisering i siste setning i første avsnitt.

Elever som har fullført opplæring i et fremmedspråk i grunnskolen og som begynner med et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal følge læreplanen for fremmedspråk fellesfag, nivå I. Elever som har fått IV i et fremmedspråk fra grunnskolen, regnes også som at de har fullført opplæringen i fremmedspråk. I tillegg til karakter i fremmedspråk fellesfag, nivå I fører dere FAM46 «Fullført <fagkode> u.tr.». Privatister i fremmedspråk må ta nivå II med 225 timer. Det er ingen ordinær privatistordning i fremmedspråk I+II. Ordningen er kun for elever som har en standpunktkarakter i I+II og som ønsker å forbedre karakterene. Dette vil ikke gjelde elever som har fått IV. De får kun et omfang på 225 timer på vitnemålet/kompetansebeviset. De må ta nivå II i fellesfaget fremmedspråk + et ekstra programfag for å oppfylle kravet til timer.

Punkt 7.10

Vi har tatt inn en presisering i siste setning i første avsnitt.

Elever som gjør omvalg etter opplæringsloven § 3-1 fjerde ledd, skal som hovedregel tas inn som fulltidselev til videregående opplæring. Dette gir en anvisning på prioritet ved inntaket. Det er åpnet for at elever som er tatt inn som fulltidselever, etter inntaket kan omgjøres til deltidselever. Dette vil være aktuelt for omvalgselever som har fått godkjent ett eller flere fag i tråd med forskriften § 1-16. Når en elev har fullført og bestått opplæringen i et fag, skal sluttvurderingen følge eleven helt frem til vitnemål, med mindre eleven tar faget på nytt som privatist, har fått karakteren 1 eller IV eller har tatt faget fra videregående mens han eller hun var elev på ungdomstrinnet. Dere skal føre faget med FAM57 «Beholdt etter omvalg».

Punkt 9.3

Vi har lagt til en del tekst i dette punktet.

Vg1 blir «høyeste nivå» for opplæringen i fremmedspråk fellesfag for elever som iht. tilbudsstrukturen går (godkjente) kryssløp fra vg1 studieforberedende utdanningsprogram til vg2 yrkesfaglige programområder. Dette fører dere på dokumentasjonen med språkets fagkode, omfang for vg1, stiplet linje i rubrikken for standpunkt- og eksamenskarakter og FAM12 «Karakter føres ikke». Det samme gjelder for «Treningslære 1» på vg1 ved kryssløp fra idrettsfag vg1 til IKT-servicefag. Eleven må ha hatt en halvårsvurdering med karakter for at dere kan føre på denne måten. Det er ikke et krav om at dette må være en bestått karakter, men elever med «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) kan ikke få ført faget med FAM12. I rubrikken år skal det stå det året opplæringen i faget ble avsluttet.

For elever som har gått vg1 musikk, dans og drama eller vg1 idrettsfag, og som går kryssløp, skal dere føre 56-timersfaget som erstatter kroppsøving på dokumentasjonen. Disse elevene skal da bare ha 56 timer kroppsøving, og dere fører fagkoden KRO1015. Dersom eleven etter kryssløp fra Vg1 musikk, dans og drama eller Vg1 idrettsfag, tar påbygg til generell studiekompetanse har eleven bare 112 timer kroppsøving, og dere fører da fagkoden KRO1016.

Elever fra vg1 studiespesialisering har avsluttet samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk på vg1 når de tar kryssløp til vg2 yrkesfag. Dere skal ved slike kryssløp føre fagene med fagkoder og standpunktkarakter (og eksamenskarakter) fra vg1 studiespesialisering.

Elever som tidligere har gått vg1 på ett av de andre studieforberedende utdanningsprogrammene og tar kryssløp, har ikke avsluttet samfunnsfag på vg1 og må derfor ta faget i vg2.

Ved kryssløp fra vg1 studieforberedende utdanningsprogram til vg2 yrkesfag eller ved omvalg fra vg1 studieforberedende utdanningsprogram til vg1 yrkesfag, har ikke elevene avsluttet norsk/norsk for elever med kort botid/norsk for elever med samisk som førstespråk/norsk for elever med tegnspråk med standpunktvurdering. Elever som går et godkjent kryssløp, kan likevel få norskfaget godkjent som likeverdig med norsk/norsk for elever med kort botid/norsk for elever med samisk som førstespråk/norsk for elever med tegnspråk for elever på vg2 yrkesfag, dersom faget har bestått halvårsvurdering fra vg1. Det samme vil gjelde for samisk som første- eller andrespråk og tegnspråk. I slike tilfeller fører dere fagkoden for yrkesfagelever med vurderingsuttrykket GK og FAM52 «Godkjent etter søknad».

Dere skal føre fagkoder og vurdering på tilsvarende måte for elever som gjør omvalg fra studieforberedende til et yrkesfaglig løp og som ikke vil ta faget på nytt.