Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2019

Oversikt over endringer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 2018 og nytt skriv 2019)

 • Rundskriv Udir-1-2017 endret til Udir-1-2018 gjennom hele skrivet.
 • Som en følge av endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 del VII om fag- og svenneprøven og kompetanseprøven (fastsatt 25.10.2018), har bestemmelsene fått en ny nummerering. Det er derfor mange nye henvisninger i skrivet. (For eksempel gammel § 3-67 er ny § 3-44.)
 • Det er innført en ny ordning med Fagbrev på jobb. «Kandidater for fagbrev på jobb» er derfor innarbeidet gjennom hele skrivet der de skal inn i forhold til dokumentasjon.
 • Begrepet «TAF» utgår, og betegnelsen blir fremover «YSK».

Tekst fra gammelt skriv

Ny tekst

Innledningen

Endret:

Det er gjort endringer i datoene.

2.3 Opplysning om gjennomført og bestått opplæring

Tekst fra gammelt skriv:

Under identitetsopplysningene skal følgende stå:

Innledning til programområder/utdanningsprogram 

På vitnemål fører dere teksten: «har i <åååå> bestått». Dere fører det året det siste faget eller eksamen på vitnemålet ble gjennomført. Året skal tilsvare det dere fyller ut i rubrikken år for hver fagkode på vitnemålet. I vitnemål som dokumenterer bestått fagopplæring, skal dere føre det året som dere har skrevet i VMM31. 

 På kompetansebevis fører dere teksten: «har gjennomført opplæring som omfatter».

Programområder og utdanningsprogram

For hvert årstrinn fører dere opplysninger om:

 • kode for programområdet
 •  navn på programområdet
 • navn på utdanningsprogrammet som programområdet tilhører

 Rekkefølgen skal være: Vg1, Vg2, Vg3.

Hvert programområde fører dere på egen linje på blanketten fra høyre mot venstre slik at hver av opplysningene kommer rett under hverandre.

 For Vg1 vil navn på programområde og utdanningsprogram i de fleste tilfeller være det samme. For påbygging til generell studiekompetanse fører dere ikke navn på utdanningsprogram.

Endret til:

I fjerde avsnitt er det lagt til en setning sist i avsnittet. Ny tekst er:

For Vg1 vil navn på programområde og utdanningsprogram i de fleste tilfeller være det samme. For påbygging til generell studiekompetanse fører dere ikke navn på utdanningsprogram. Det samme gjelder for fag for studiekompetanse.

2.8 Vitnemålsmerknader og underskrift

Tekst fra gammelt skriv:

Vitnemål-/kompetansebevisnummer

Nytt vitnemål skal ha nytt vitnemålsnummer, som plasseres nederst til venstre på dokumentasjonen.

For vitnemål fører dere et 17-sifret vitnemålsnummer som består av følgende: <V>,<skolens el fylkeskommunens organisasjonsnummer>, <åååå> og <løpenummer fem siffer>.

Endret til:

Vitnemål-/kompetansebevisnummer

Nytt vitnemål skal ha nytt vitnemålsnummer, som plasseres nederst til venstre på dokumentasjonen.

For vitnemål fører dere et 17-sifret vitnemålsnummer som består av følgende: <V>,<skolens el fylkeskommunens organisasjonsnummer>, <åååå> og <løpenummer fem siffer>. Det skal være årstallet vitnemålet skrives ut. Det betyr at vitnemålsnummeret samsvarer med utskriftsdatoen

3.1 Fagmerknader

Tekst fra gammelt skriv:

FAM32 Forsøk, jf. oppl. § 1-4

Endret:

Hjemmelen for forsøk er endret:

FAM32 Forsøk, jf. oppl. § 1-5

3.1 Fagmerknader

Tekst fra gammelt skriv:

FAM38 Jf. § 3-54 forskr. oppl. 

Brukes for lærlinger som får fritak fra vurdering pga. opplæring i bedrift i programfag.  

Endret:

Merknadsteksten er endret.

FAM38 Fritak fra std.pkt. kar.   

Brukes for lærlinger som har lærekontrakt som omfatter opplæring i programfag som er fastsatt i fag- og timefordelingen for Vg1 og Vg2 i skole.   

3.1 fagmerknader

Tekst fra gammelt skriv:

FAM40 Jf. oppl. § 3-5 forskr. § 3-55    

Brukes for praksiskandidater som får fritak fra vurdering i programfag når kandidatene også oppfyller kravene til fellesfag på vitnemålet.

 


Endret til:

Marknadsteksten er endret. 

FAM40 Jf. oppl. § 3-5    

Brukes for praksiskandidater som får fritak fra vurdering i programfag når kandidatene også oppfyller kravene til fellesfag på vitnemålet.


3.5 og 3.6 Utgåtte fagmerknader

Vi har lagt til nytt punkt 3.5 og 3.6

Følgende fagmerknader er utgått, og kan ikke lenger benyttes som dokumentasjon. 

Kode

Merknadstekst

Utgått

Kommentar

 
 

FAM15

Bestått fag utland

31.12.2016

Erstattet av FAM52 fra 2017

 

FAM22

<Betegnelse>

31.12.2008

PFO/YFF føres med FAM03 og har ikke rom for ekstra FAM.

 

FAM24

Bestått Vg1 utland

31.12.2016

Erstattet av FAM52 fra 2017

 

FAM25

Bestått Vg2 utland

31.12.2016

Erstattet av FAM52 fra 2017

 

FAM47

Godkjent etter søknad

31.12.2016

Erstattet av FAM52 fra 2017

 

Utgåtte vitnemålsmerknader

Følgende vitnemålsmerknader er utgått, og kan ikke lenger benyttes på dokumentasjon.

Kode

Merknadstekst

Utgått

VMM12

Bestått yrkeskompetanse i henhold til forskrift til opplæringsloven.

31.12.2010

 

4.1 Fag utover minstekravet/erstatte fag

Tekst fra gammelt skriv:

Spesielt for førstegangsvitnemål

For å få førstegangsvitnemål, kan ikke en elev innenfor det fastsatte minstekravet til fag- og timefordelingen, erstatte et fullført fag, med et annet fag tatt som privatist. Det samme gjelder dersom eleven bytter programområde. Faget anses også som «fullført» i de tilfellene der eleven har fått ikke bestått og IV (ikke vurderingsgrunnlag). 

Dersom en elev har fag utover minstekravet, kan eleven selv velge hvilke fag han eller hun vil ha ført på vitnemålet forutsatt at kravene til fag- og timefordelingen er oppfylt. Det betyr at dersom summen av fag er større enn minstekravet, så kan eleven ta vekk et fag (som han eller hun ikke har hatt eksamen i).

Eksamen i fag som tas som privatist kan ikke «erstatte» fag fullført som elev. Dersom privatisteksamenen er avlagt før man skal være elev i et fag, kan det føre til at man slipper å ta faget som elev (godkjent fag på samme eller høyere nivå). Unntak er for elever som har avlagt trekkfagseksamen i matematikkfaget. Her kan eleven erstatte 1T med 1P eller omvendt. Det er også mulig å forbedre et fag («samme faget») som privatist. Et fag anses for å være det «samme faget» dersom de har lik fagkode.

Endret til:

Spesielt for førstegangsvitnemål

For å få førstegangsvitnemål, kan ikke en elev innenfor det fastsatte minstekravet til fag- og timefordelingen, erstatte et fullført fag, med et annet fag tatt som privatist. Faget anses også som «fullført» i de tilfellene der eleven har fått ikke bestått og IV (ikke vurderingsgrunnlag). 

Dersom en elev har fag utover minstekravet, kan eleven selv velge hvilke fag han eller hun vil ha ført på vitnemålet forutsatt at kravene til fag- og timefordelingen er oppfylt. Det betyr at dersom summen av fag er større enn minstekravet, så kan eleven ta vekk et fag (som han eller hun ikke har hatt eksamen i).

Eksamen i fag som tas som privatist kan ikke «erstatte» fag fullført som elev. Unntaket er i matematikkfaget på Vg1, hvor eleven kan erstatte 1T med 1P eller omvendt. Dersom privatisteksamen likevel er avlagt i et fag, kan det føre til at man slipper å ta faget som elev (godkjent fag på samme eller høyere nivå). Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å være elev og privatist i fag med samme fagkode samtidig.

5.2 Andre vurderingsformer/-uttrykk

Endret:

Uttrykket IM er tatt inn (merk det er ikke noe nytt uttrykk i føringssammenheng selv om vi nå tar det inn i skrivet).

 • Uttrykk
 • Ikke møtt
 • Ut på dokumentasjon
 • IM
 • Føring i datasystemet
 • IM                            

5.4 Ikke grunnlag for vurdering i fag (IV)

Tekst fra gammelt skriv:

Eksamen blir automatisk annullert hvis en elev ikke får standpunktkarakter. Det kan både skyldes manglende vurderingsgrunnlag eller overtrådt fraværsgrense. Det samme gjelder for tverrfaglig eksamen. Hvis en elev ikke har vurderingsgrunnlag i ett av programfagene, blir den tverrfaglige eksamenen annullert.

Endret i tredje avsnitt:

Eksamen annulleres automatisk dersom en elev ikke får standpunktkarakter. Det kan både skyldes manglende vurderingsgrunnlag eller overtrådt fraværsgrense. Det samme gjelder for tverrfaglig eksamen. Hvis en elev ikke har vurderingsgrunnlag  noen av programfagene, blir den tverrfaglige eksamenen annullert. Dersom en elev har IV i to av tre programfag, vil en bestått tverrfaglig eksamen fortsatt bli stående. Det samme gjelder hvis en elev har IV i ett av to av programfagene.

6.2 Annullering av eksamen eller karakter til eksamen

Tekst fra gammelt skriv:

Annullering av eksamen av Utdanningsdirektoratet

Når eksamen i et fag er annullert av Utdanningsdirektoratet på grunn av formelle feil, eller av en annen årsak ikke er avviklet i samsvar med reglene (for eksempel streik, sykdom hos sensor), skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter, aktuell eksamensform og FAM04 «Eksamen annullert». Dette gjelder bare dersom Utdanningsdirektoratet har gitt dispensasjonsvedtak fra kravene til vitnemål og dispensasjonen er nødvendig for at eleven skal få vitnemål. Dere skal i slike tilfeller føre vitnemålsmerknad om dispensasjonsvedtaket (VMM 17-19) og vedtaket skal legges ved vitnemålet.

Dersom eksamen er annullert av Utdanningsdirektoratet og vi ikke har gitt dispensasjon, skal dere føre stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og FAM04 «Eksamen annullert». Dere skal føre eksamensform. Eleven/privatisten vil i slike tilfeller ha rett til ny eksamen.

Endret i andre avsnitt:

Annullering av eksamen av Utdanningsdirektoratet

Når eksamen i et fag er annullert av Utdanningsdirektoratet på grunn av formelle feil, eller av en annen årsak ikke er avviklet i samsvar med reglene (for eksempel streik, sykdom hos sensor), skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter, aktuell eksamensform og FAM04 «Eksamen annullert». Dette gjelder bare dersom Utdanningsdirektoratet har gitt dispensasjonsvedtak fra kravene til vitnemål og dispensasjonen er nødvendig for at eleven skal få vitnemål. Dere skal i slike tilfeller føre vitnemålsmerknad om dispensasjonsvedtaket (VMM 17-19) og vedtaket skal legges ved vitnemålet.

Dersom eksamen er annullert av Utdanningsdirektoratet og vi ikke har gitt dispensasjon, skal dere føre stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og FAM04 «Eksamen annullert». Dere skal føre eksamensform. Eleven/privatisten vil i slike tilfeller ha rett til ny eksamen. Eleven har ikke en plikt til å gå opp til ny eksamen.

 

7.8 Opplæring i fremmedspråk på ungdomstrinnet og krav til fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram

Endret:

Vi har lagt inn et nytt avsnitt under dette punktet:

Uttelling av timer for privatister
En elev som har en standpunktkarakter i fellesfaget fremmedspråk eller en elev som ikke har benyttet seg av muligheten til å gå opp til særskilt eksamen eller ny eksamen (karakteren 1 på ordinær eksamen), og som går opp til privatisteksamen i det samme fremmedspråket, vil få det timetallet i fellesfaget fremmedspråk som hun eller han hadde som elev. Hvis vedkommende hadde fellesfaget fremmedspråk i tre år (I +II), er omfanget 365 timer. Dette skal påføres vitnemålet/kompetansebeviset sammen med karakteren for privatisteksamen. Dette vil ikke gjelde rene privatister og elever som har fått IV. De får kun et omfang på 225 timer på vitnemålet/kompetansebeviset. De må ta nivå II i fellesfaget fremmedspråk + et ekstra programfag for å oppfylle kravet til timer.  

8.2 Føring av fravær mot 10 prosent regelen

Fra gammelt skriv:

Fraværsgrensen er i utgangpunktet på 10 prosent udokumentert fravær i hvert fag.

 Ved overtrådt fraværsgrense skal dere føre FAM51 «Overskredet fraværsgrense» og «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for standpunktkarakter. FAM51 er en fagmerknad som kun skal føres på kompetansebeviset. I alle tilfeller der en elev har gått over fraværsgrensen, skal dere føre FAM51. Det er kun der eleven ikke har gått over fraværsgrensen og læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag til å sette karakter, for eksempel på grunn av mye dokumentert fravær, at det skal føres FAM21 «Ikke vurderingsgrunnlag».

Ved skolebytte, skal eleven starte på null hva gjelder fravær i enkeltfag (10 % regelen), men elevens totalfravær (dager og timer) videreføres og skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset. Tilsvarende vil en elev som bytter fra et fag til et annet underveis i skoleåret, starte på null hva gjelder fraværsberegning i det nye faget (10 % regelen). Fraværet fra det første faget videreføres, og blir en del av elevens totalfravær som skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset.

Endret i overskriften, tredje avsnitt og lagt inn et nytt fjerde avsnitt:

8.2 Fraværsgrensen

Fraværsgrensen for å få vurdering er i utgangpunktet på 10 prosent udokumentert fravær i hvert fag.

Ved overtrådt fraværsgrense skal dere føre FAM51 «Overskredet fraværsgrense» og «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for standpunktkarakter. FAM51 er en fagmerknad som kun skal føres på kompetansebeviset. I alle tilfeller der en elev har gått over fraværsgrensen, skal dere føre FAM51. Det er kun der eleven ikke har gått over fraværsgrensen og læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag til å sette karakter, for eksempel på grunn av mye dokumentert fravær, at det skal føres FAM21 «Ikke vurderingsgrunnlag».

Ved skolebytte, skal eleven starte på null hva gjelder fravær i enkeltfag (10 % regelen), men elevens totalfravær (dager og timer) videreføres og skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset. Tilsvarende vil en elev som bytter fra et fag til et annet underveis i skoleåret, starte på null hva gjelder fravær i det nye faget (10 % regelen). Beregningsgrunnlaget skal være ut ifra timetallet i faget for hele skoleåret, og ikke fra det tidspunktet eleven bytter fag. Fraværet fra det første faget videreføres, og blir en del av elevens totalfravær som skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset.

Merk at matematikk 1T og 1P defineres som det «samme faget», se punkt 4.2. Dersom en elev bytter fra 1T til 1P, skal fraværet eleven har hatt i 1T fremkomme på totalfraværet. I faget 1P starter eleven «på nytt» når det gjelder beregning av fravær opp mot 10 % regelen.

9.6 Tekniske allmennfag (TAF) og Yrkes- og studiekompetanse (YSK)   

Begrepet TAF utgår:

9.6 Yrkes- og studiekompetanse (YSK)

10.3 Skriftlig eksamen i norsk som andrespråk for minoritetsspråklige

Fra gammelt skriv:

Minoritetsspråklige elever kunne i 2010 gå opp til skriftlig eksamen i norsk som andrespråk, jf. kunngjøring på udir.no 22.01.2010.

I 2011 ble ordningen videreført etter nærmere bestemte vilkår og vil gjelde fram til ny ordning er fastsatt. Det er informert om ordningen i et eget brev fra Utdanningsdirektoratet datert 08.12.2010.

Eksamenen fører dere på egen linje på vitnemålet. Dere benytter fagkode NOR1049 både for elever og privatister når eksamen er på Vg3 (står sammen med standpunktvurdering i NOR1211/NOR1231 for elever – står alene for privatister). Fagkode NOR1045 benytter dere for eksamen i yrkesfaglige utdanningsprogram (står sammen med standpunktvurdering i fagkode NOR1206 for elever – står alene for privatister). 

 Dere fører VMM25 «Skriftlig eksamen i norsk hovedmål erstattes av eksamen i norsk som andrespråk NOR1049 (el NOR1045) iht. skriv fra Utdanningsdirektoratet».

For elever skal dere føre omfang i norskfaget sammen med koden for skriftlig standpunktkarakter. Elever skal derfor ikke ha omfang ført sammen med eksamenskoden NOR1049 og NOR1045. Men for privatister som er omfattet av ordningen, skal dere føre omfang i norskfaget sammen med NOR1049 eller NOR1045.

 Denne ordningen gjelder bare for skriftlig eksamen i norsk som andrespråk. Alle som blir trukket ut /melder seg opp i eksamen i norsk muntlig, må opp til eksamen etter ordinær læreplan i norsk og dere benytter ordinære koder for norsk muntlig.

Endret som følge av at ordningen er utgått:

Overgangsordningen NOR1045/-NOR1049 ble avsluttet for elever høsten 2017 og for privatister høsten 2018. Fra 2019 må alle som tidligere har tatt eksamen i NOR1045/NOR1049 og som ønsker å forbedre resultatet, ta både skriftlig og muntlig eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge.

Eksamenen fører dere på egen linje på vitnemålet. Dere benytter fagkode NOR1049 både for elever og privatister når eksamen er på Vg3 (står sammen med standpunktvurdering i NOR1211/NOR1231 for elever – står alene for privatister). Fagkode NOR1045 benytter dere for eksamen i yrkesfaglige utdanningsprogram (står sammen med standpunktvurdering i fagkode NOR1206 for elever – står alene for privatister).

Dere fører VMM25 «Skriftlig eksamen i norsk hovedmål erstattes av eksamen i norsk som andrespråk NOR1049 (el NOR1045) iht. skriv fra Utdanningsdirektoratet».

For elever skal dere føre omfang i norskfaget sammen med koden for skriftlig standpunktkarakter. Elever skal derfor ikke ha omfang ført sammen med eksamenskoden NOR1049 og NOR1045. Men for privatister som er omfattet av ordningen, skal dere føre omfang i norskfaget sammen med NOR1049 eller NOR1045.

Denne ordningen gjelder bare for skriftlig eksamen i norsk som andrespråk. Alle som blir trukket ut /melder seg opp i eksamen i norsk muntlig, må opp til eksamen etter ordinær læreplan i norsk og dere benytter ordinære koder for norsk muntlig.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!