Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2021

Oversikt over endringer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2021

Det er gjort endringer i datoene. Som følge av revisjon av forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 om individuell vurdering har alle bestemmelsene i kapitlene fått ny nummerering. Føringsskrivet er oppdatert i henhold til dette.

Rundskriv Udir-1-2019 er endret til Udir-1-2020 gjennom hele skrivet.

2.7 Opplysninger om sum omfang, orden og adferd og fravær

Tekst fra gammelt skriv:

Under den stiplede linjen fører dere:

 • total sum omfang for opplæringen (årstimetall i 60 minutters enheter)
 • orden og adferd fra siste opplæringsåret i skole. Det er bare elever som skal ha standpunktkarakterer i orden og adferd. Lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater skal ikke ha standpunktkarakterer i orden og adferd. For de elevene på yrkesfag som avslutter med opplæring i bedrift (2+2), fører dere standpunktkarakter i orden og adferd for det siste året med opplæring i skole, som normalt vil være på Vg2.
  • Voksne skal ikke ha karakter i orden og adferd.
 •  fravær spesifiseres for hvert år
  • For opplæringsløp som i henhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet normalt strekker seg utover tre år, fører dere fravær også fra fjerde år.
  • For elever som har vedtak om et 4. og/eller 5. år (utvidet tid), fører dere fravær på hvert år selv om de har samme programområdet flere år.
Endret til:

Under den stiplede linjen fører dere:

 • Total sum omfang for opplæringen (årstimetall i 60 minutters enheter)
 • Orden og adferd fra siste opplæringsåret i skole
  • Det er bare elever som skal ha standpunktkarakterer i orden og adferd. Lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater skal ikke ha standpunktkarakterer i orden og adferd. For de elevene på yrkesfag som avslutter med opplæring i bedrift (2+2), fører dere standpunktkarakter i orden og adferd for det siste året med opplæring i skole, som normalt vil være på Vg2. Det betyr at dere skal sette standpunktkarakter i orden og adferd for elever som tar bedriftsdelen av opplæringen i skole (alternativt Vg3 i skole). De har status som elever og ikke lærlinger.
  • Voksne skal ikke ha karakter i orden og adferd.
 • Fravær spesifisert for hvert år
  • For opplæringsløp som i henhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet normalt strekker seg utover tre år, fører dere fravær også fra fjerde år.
  • For elever som har vedtak om et 4. og/eller 5. år (utvidet tid), fører dere fravær på hvert år selv om de har samme programområdet flere år.
  • For elever som tar bedriftsdelen av opplæringen i skole (alternativt Vg3 i skole), fører dere fravær også det tredje året. Merk at fraværsgrensen ikke gjelder for disse elevene.
 • Dere skal ikke føre fravær for
  • lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater som har opplæring i bedrift.
  • voksne som får opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A.
  • elever som har et år i utlandet og som ikke har fravær på sin dokumentasjon fra utlandet for det aktuelle året.

Dere fører stiplet linje i ubrukte rubrikker. Når en elev ikke har fravær, skal det stå 0 (fravær skal føres med tall), ikke stiplet linje.

5.2 Andre vurderingsformer/-uttrykk

Tekst fra gammelt skriv:

Enkelte fag har andre uttrykk enn tallkarakterer. Dette vil gå frem av læreplanen for faget. I noen tilfeller er andre uttrykk også direkte hjemlet i forskrift til opplæringsloven. De andre uttrykkene er

VurderingsuttrykkUt på dokumentasjonFøring i datasystem
Bestått meget godt Bestått meget godt  BM
Bestått Bestått B
Ikke bestått Ikke bestått IB
Deltatt Deltatt D
Fritatt  Fritatt F
Endret til:

Enkelte fag har andre uttrykk enn tallkarakterer. Dette vil gå frem av læreplanen for faget. I noen tilfeller er andre uttrykk også direkte hjemlet i forskrift til opplæringsloven. De andre uttrykkene er

VurderingsuttrykkUt på dokumentasjonFøring i datasystem
Bestått meget godt Bestått meget godt (fag- og svennebrev)
BM (vitnemål med yrkeskompetanse)
BM
Bestått Bestått B
Ikke bestått  Ikke bestått IB
Deltatt  Deltatt D
Fritatt  Fritatt F
Godkjent Godkjent GK
Ikke vurderingsgrunnlag IV IV

7.1 Fritak fra opplæring i skriftlig sidemål

Tekst fra gammelt skriv:

Noen elever har fått innvilget fritak fra opplæring i skriftlig sidemål.

Føring for elever som følger læreplanen i norsk etter læreplanen i LK06:
For elever som følger læreplan i norsk der de i utgangspunktet skal ha skriftlig sidemål, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM01 «Fritatt fra opplæring».

Endret til:

Noen elever har fått innvilget fritak fra opplæring i skriftlig sidemål.

Føring for elever som følger læreplanen i norsk etter læreplanen i LK06: For elever som følger læreplan i norsk der de i utgangspunktet skal ha skriftlig sidemål, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere det året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM01 «Fritatt fra opplæring».

Føring for elever som følger læreplan i norsk i LK20: For elever som følger læreplan i norsk der de skal ha halvårvurderingen i én samlet karakter i norsk hovedmål skriftlig, men egen vurdering i norsk skriftlig sidemål det siste opplæringsåret (Vg3), vil det være ulik føring på årstrinnene (Vg1, Vg2 og Vg3). For underveisvurdering i norsk hovedmål skriftlig fører dere norsk hovedmål skriftlig med fagkode og navn. Dere skal føre elevens karakter i skriftlig. I tillegg skal dere føre FAM03 «Jf. vedlegg». Vedlegget er da vedtaket om fritak fra opplæring i skriftlig sidemål. Først når/det året eleven etter bestemmelsene i læreplanen skal ha egen vurdering i norsk sidemål skriftlig, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere det året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM01 «Fritatt fra opplæring».

For elever som følger læreplan i norskfaget der det framgår at de ikke skal ha opplæring i sidemål, skal dere ikke føre sidemål på vitnemålet/kompetansebeviset (f. eks. norsk for elever med samisk som førstespråk eller andrespråk).  

7.2 Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål og kroppsøving for elever

Tekst fra gammelt skriv:

Noen elever kan av bestemte grunner få vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. I slike tilfeller fører dere «Deltatt» i rubrikken for standpunktkarakterer for elever (for privatister se nedenfor). I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». I rubrikken år fører dere året faget naturlig skulle vært avsluttet.

Rektor kan etter søknad innvilge fritak fra vurdering med karakter i faget kroppsøving når den tilrettelagte opplæringen eleven får ikke kan vurderes med karakter. Det gis fritak fra vurdering med karakter i hele faget. Det er ikke lenger slik at fritaket bare gjelder den praktiske delen av faget. Dere fører FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». I rubrikken for standpunktkarakterer fører dere «Fritatt». Endringen gjelder fra 01.08.2012. Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i kroppsøving skal likevel delta i opplæringen.

Endret til:

Noen elever kan av bestemte grunner få vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. I slike tilfeller fører dere «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakterer for elever (for privatister se nedenfor). I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». I rubrikken år fører dere det året faget naturlig skulle vært avsluttet.

Føring for elever som følger læreplan i norsk i LK20: For elever som følger læreplan i norsk der de skal ha halvårvurderingen i én samlet karakter i norsk hovedmål skriftlig, men egen vurdering i norsk skriftlig sidemål det siste opplæringsåret (Vg3), vil det være ulik føring på årstrinnene (Vg1, Vg2 og Vg3). For underveisvurdering i norsk hovedmål skriftlig fører dere norsk hovedmål skriftlig med fagkode og navn. Dere skal føre elevens karakter i skriftlig. I tillegg skal dere føre FAM03 «Jf. vedlegg». Vedlegget er da vedtaket om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Først når/det året eleven etter bestemmelsene i læreplanen skal ha egen vurdering i norsk sidemål skriftlig, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere det året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». 

Rektor kan etter søknad innvilge fritak fra vurdering med karakter i faget kroppsøving når den tilrettelagte opplæringen eleven får ikke kan vurderes med karakter. Det gis fritak fra vurdering med karakter i hele faget. Det er ikke lenger slik at fritaket bare gjelder den praktiske delen av faget. Dere fører FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». I rubrikken for standpunktkarakterer fører dere «Fritatt». Endringen gjelder fra 01.08.2012. Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i kroppsøving skal likevel delta i opplæringen.

7.7 Fag tatt fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Tekst fra gammelt skriv:

Elever som har tatt fag fra videregående opplæring mens de var elever på ungdomstrinnet, vil dersom faget er bestått, få godkjent faget når de er tatt inn i videregående opplæring. Faget føres da med karakter på vitnemålet/kompetansebeviset med FAM34 «Fag tatt u.tr. § 1-15». I rubrikken år fører dere det året faget ble tatt. På kompetansebeviset må det også føres programområdekode GSGSK0VG--. Elevene beholder retten til førstegangsvitnemål, dersom vilkårene for øvrig er oppfylt, jf. pkt. 1.2

På kompetansebeviset, som den videregående skolen utsteder, skal det føres fravær på vanlig måte, jf. pkt. 8.1.

Kunnskapsdepartementet har bestemt at elever som følger og fullfører et forsert løp selv velger om de ønsker at faget de har fulgt skal godkjennes i tråd med forskrift til opplæringsloven § 1-16 første ledd.

Endret til:

Elever som har tatt fag fra videregående opplæring mens de var elever på ungdomstrinnet, vil dersom faget er bestått, få godkjent faget når de er tatt inn i videregående opplæring. Faget føres da med karakter på vitnemålet/kompetansebeviset med FAM34 «Fag tatt u.tr. § 1-15». I rubrikken år fører dere det året faget ble tatt. På kompetansebeviset må det også føres programområdekode GSGSK0VG--. Elevene beholder retten til førstegangsvitnemål, dersom vilkårene for øvrig er oppfylt, jf. pkt. 1.2.


På kompetansebeviset, som den videregående skolen utsteder, skal det føres fravær på vanlig måte, jf. pkt. 8.1.
Kunnskapsdepartementet har bestemt at elever som følger og fullfører et forsert løp selv velger om de ønsker at faget de har fulgt skal godkjennes i tråd med forskrift til opplæringsloven § 1-16 første ledd.

I fag der det i læreplanverket er fastsatt at privatister kan ta eksamen på høyeste nivå og få godskrevet faget på lavere nivå, skal eksamenskarakteren på høyeste nivå føres. I slike tilfeller skal dere føre med FAM34 « Fag tatt u.tr. § 1-15» på høyeste nivå, og FAM17 «Bestått fag høyere nivå» på de underliggende nivåene.


Hele avsnitt 10.3 Skriftlig eksamen i norsk som andrespråk for minoritetsspråklige, er fjernet.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!