Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2020

Oversikt over endringer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 2019 og nytt skriv 2020)

 • Rundskriv Udir-1-2018 er endret til Udir-1-2019 gjennom hele skrivet.

Tekst fra gammelt skriv

Ny tekst

Innledningen

Endret:

Det er gjort endringer i datoene.

1.2 Førstegangsvitnemål

Tekst fra gammelt skriv:

Den som ved utløpet av normal tid har bestått videregående opplæring som gir generell studiekompetanse, kan få førstegangsvitnemål. Førstegangsvitnemål gjelder bare for fastsatte opplæringsløp i tilbudsstrukturen etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet. På vitnemål som oppfyller kravene til førstegangsvitnemål, skal dere føre VMM06 «Førstegangsvitnemål». 

Endret til:

Den som ved utløpet av normal tid (sammenhengende) har bestått videregående opplæring som gir generell studiekompetanse, kan få førstegangsvitnemål. Førstegangsvitnemål gjelder bare for fastsatte opplæringsløp i tilbudsstrukturen etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet. På vitnemål som oppfyller kravene til førstegangsvitnemål, skal dere føre VMM06 «Førstegangsvitnemål». 

1.2 Førstegangsvitnemål, siste avsnitt

Tekst fra gammelt skriv:

Elever som har tatt fag i videregående opplæring mens de var elever på ungdomstrinnet, skal også ha førstegangsvitnemål, dersom de for øvrig oppfyller vilkårene. Dere skal føre FAM34 «Fag tatt u.tr. § 1-15» for alle fag som er gjennomført og bestått på ungdomstrinnet. 

Endret til:

Elever som har tatt fag i videregående opplæring mens de var elever på ungdomstrinnet, skal også ha førstegangsvitnemål, dersom de for øvrig oppfyller vilkårene. Dere skal føre FAM34 «Fag tatt u.tr. § 1-15» for alle fag som er gjennomført og bestått på ungdomstrinnet. Du kan lese mer om dette i førstegangsvitnemål i pkt. 4.2.

2.3 Opplysninger om gjennomført og bestått opplæring 

Tekst fra gammelt skriv:

Rekkefølgen skal være: Vg1, Vg2, Vg3.

Hvert programområde fører dere på egen linje på blanketten fra høyre mot venstre slik at hver av opplysningene kommer rett under hverandre.

For Vg1 vil navn på programområde og utdanningsprogram i de fleste tilfeller være det samme. For påbygging til generell studiekompetanse fører dere ikke navn på utdanningsprogram. Det samme gjelder for fag for studiekompetanse.

Endret til:

Rekkefølgen skal være: Vg1, Vg2, Vg3 og Vg4.

Hvert programområde fører dere på egen linje på blanketten fra høyre mot venstre slik at hver av opplysningene kommer rett under hverandre.

For Vg1 vil navn på programområde og utdanningsprogram i de fleste tilfeller være det samme. For påbygging til generell studiekompetanse fører dere ikke navn på utdanningsprogram. Det samme gjelder for fag for studiekompetanse.

2.7 Opplysninger om sum omfang, orden og adferd og fravær

Tekst fra gammelt skriv:

Under den stiplede linjen fører dere

 • total sum omfang for opplæringen (årstimetall i 60 minutters enheter)
 • orden og adferd fra siste opplæringsåret i skole

-For fagopplæring som avsluttes med opplæring i bedrift, fører dere standpunktkarakter i orden og adferd for det siste året med opplæring i skole.
-Voksne skal ikke ha karakter i orden og adferd.

 • fravær spesifiseres for hvert år

-For opplæringsløp som i henhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet normalt strekker seg utover tre år, fører dere fravær også fra fjerde år.
-For elever som har vedtak om et 4. og/eller 5. år (utvidet tid), fører dere fravær på hvert år selv om de har samme programområdet flere år.

Opplæringsloven § 3-1 fjerde og femte ledd.

Dere skal ikke føre fravær for

 • lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater som har opplæring i bedrift
 • voksne som får opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A
 • elever som har et år i utlandet og som ikke har fravær på sin dokumentasjon fra utlandet for det aktuelle året.

Dere fører stiplet linje i ubrukte rubrikker. Fravær skal føres med tall, ikke stiplet linje, når eleven ikke har fravær.

Endret til:

Under den stiplede linjen fører dere 

 • total sum omfang for opplæringen (årstimetall i 60 minutters enheter)
 • orden og adferd fra siste opplæringsåret i skole

- Det er bare elever som skal ha standpunktkarakterer i orden og adferd. Lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater skal ikke ha standpunktkarakterer i orden og adferd. For de elevene på yrkesfag som avslutter med opplæring i bedrift (2+2), fører dere standpunktkarakter i orden og adferd for det siste året med opplæring i skole, som normalt vil være på Vg2.
- Voksne skal ikke ha karakter i orden og adferd.

 • fravær spesifiseres for hvert år

- For opplæringsløp som i henhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet normalt strekker seg utover tre år, fører dere fravær også fra fjerde år.
- For elever som har vedtak om et 4. og/eller 5. år (utvidet tid), fører dere fravær på hvert år selv om de har samme programområdet flere år.

Opplæringsloven § 3-1 fjerde og femte ledd.

Dere skal ikke føre fravær for

 • lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater som har opplæring i bedrift
 • voksne som får opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A
 • elever som har et år i utlandet og som ikke har fravær på sin dokumentasjon fra utlandet for det aktuelle året.

Dere fører stiplet linje i ubrukte rubrikker. Når en elev ikke har fravær, skal det stå 0 (fravær skal føres med tall), ikke stiplet linje.


2.11 Duplikat, siste avsnitt

Tekst fra gammelt skriv:

Alle de ovennevnte alternativene er gyldige duplikater, uavhengig om de får et nytt vitnemålsnummer eller ikke.

Endret til:

Alle de ovennevnte alternativene er gyldige duplikater, uavhengig om de får et nytt vitnemålsnummer eller ikke. Skolene skal etter forespørsel utstede nytt vitnemål etter bestemmelsene om duplikat ved bytte av juridisk kjønn.

3.1 Fagmerknader

Tekst fra gammelt skriv:

FAM38 Fritak fra vurd. kar. 

Endret til: 

FAM38 Fritak std.pkt.kar. 

Vi har lagt til to ny fagmerknader:

FAM55 

Jf. oppl. § 4-1 Brukes for kandidater i ordningen fagbrev på jobb som får fritak
fra programfagene når kandidatene også oppfyller kravene til
fellesfag på vitnemålet
 X   
FAM56 Fag-/svenneprøve annullert  Brukes for de som har fått fag-/svenneprøve annullert   x

 

4.1 Fag utover minstekravet/erstatte fag, siste avsnitt

Tekst fra gammelt skriv:

Minoritetselever som tar fremmedspråk som privatist

Minoritetsspråklige elever har muligheten til velge privatisteksamen i fellesfaget fremmedspråk dersom språket, for eksempel morsmålet, fremgår av listen Utdanningsdirektoratet har fastsatt i Udir-1-2019. Direktoratet presiserer at dette kun gjelder de elever som velger å ta privatisteksamen i fremmedspråk, og som ikke har fullført opplæring i et fremmedspråk som elev.

Endret til:

Minoritetselever som tar fremmedspråk som privatist

Minoritetsspråklige elever har muligheten til velge privatisteksamen i fellesfaget fremmedspråk dersom språket, for eksempel morsmålet, fremgår av listen Utdanningsdirektoratet har fastsatt i Udir-1-2019. Direktoratet presiserer at dette kun gjelder de elever som velger å ta privatisteksamen i fremmedspråk, og som ikke har fullført opplæring i et fremmedspråk som elev.
Lese mer om førstegansvitnemål i punkt 1.2.

4.4 Føring av programområde for elever som har benyttet seg av retten til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

Tekst fra gammelt skriv:

Den som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som en del av ungdomsretten, har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse, Vg4 påbygg. Det samme gjelder andre som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året de fyller 24 år. De som tar Vg4 påbygging til generell studiekompetanse har allerede et vitnemål. Selv om det ikke er en rettighet bør det tilstrebes at dokumentasjonen på gjennomført og bestått Vg4 påbygging til generell studiekompetanse påføres vitnemålet, slik at alt blir samlet på et vitnemål. I disse tilfellene har eleven oppnådd generell studiekompetanse. Dere skal føre med PBPBY4---- «Fag for studiekompetanse».

Endret til: 

Den som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som en del av ungdomsretten, har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse, Vg4 påbygg. Det samme gjelder andre som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året de fyller 24 år. De som tar Vg4 påbygging til generell studiekompetanse har allerede et vitnemål. Selv om det ikke er en rettighet bør det tilstrebes at dokumentasjonen på gjennomført og bestått Vg4 påbygging til generell studiekompetanse påføres vitnemålet, slik at alt blir samlet på et vitnemål. I disse tilfellene har eleven oppnådd generell studiekompetanse. Dere skal føre med PBPBY4---- «Fag for studiekompetanse».

4.7 Samisk som andrespråk

Tekst fra gammelt skriv:

Elever som ikke har hatt opplæring i samisk på grunnskolen, kan velge opplæring i samisk på videregående. Disse elevene kan bruke 140 timer valgfritt programfag til samisk (dette gjelder bare elever som velger samisk som andrespråk - samisk 4). For disse elevene skal dere føre kode SAS4000. Dere skal føre «Deltatt» i rubrikken for standpunktkarakter.

Endret til:

Ny overskrift: 4.7 Styrket opplæring i samisk som andrespråk
Elever som ikke har hatt opplæring i samisk på grunnskolen, kan velge opplæring i samisk på videregående. Disse elevene kan bruke 140 timer valgfritt programfag til samisk (dette gjelder bare elever som velger samisk som andrespråk - samisk 4). For disse elevene skal dere føre kode SAS4000. Dere skal føre «Deltatt» i rubrikken for standpunktkarakter.

6.2 Annullering av eksamen eller karakter til eksamen

Tekst fra gammelt skriv:

Annullering av karakter til eksamen etter klage 

Når fylkestinget eller den de gir myndighet har annullert karakter til muntlig eksamen etter klage, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter, aktuell eksamensform og FAM04 «Eksamen annullert».

Dette gjelder også når instansen har annullert andre ikke-skriftlige eksamener som ikke har dokumentasjon som kan vurderes av en klagenemnd.

I slike tilfeller er det ikke nødvendig å søke Utdanningsdirektoratet om dispensasjon for kravene til vitnemål. «Fritatt» i dette tilfelle indikerer at eksamen i faget skal regnes som avholdt. Dette gjelder både for obligatoriske eksamener slik det står i læreplanen eller krav for å oppfylle antall eksamener etter gjeldende retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. VMM17-19 er ikke aktuell i slike tilfeller.

Dersom karakteren til muntlig eksamen blir annullert etter klage har eleven og privatisten rett til ny eksamen uten kostnad. Eleven og forbedringsprivatisten kan velge å gå opp til eksamen der han eller hun har standpunktkarakter 2 eller bedre. For (rene) privatister som ikke har en standpunktkarakter i faget fra før, må privatisten gå opp til nye eksamen for å få faget bestått. Dersom eleven eller forbedringsprivatisten velger å gå opp til ny eksamen, som eleven og forbedringsprivatisten har rett til etter § 5-10, fører dere eksamenskarakteren istedenfor «Fritatt» og dere fjerner fagmerknaden når dere skriver ut ny dokumentasjon. Fremgangsmåten her gjelder også for alle andre ikke-skriftlige eksamener, jf. forskriften § 5-11.

Endret i andre avsnitt:

Annullering av karakter til eksamen etter klage

Når fylkestinget eller den de gir myndighet har annullert karakter til muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen etter klage, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter, aktuell eksamensform og FAM04 «Eksamen annullert».

I slike tilfeller er det ikke nødvendig å søke Utdanningsdirektoratet om dispensasjon for kravene til vitnemål. «Fritatt» i dette tilfelle indikerer at eksamen i faget skal regnes som avholdt. Dette gjelder både for obligatoriske eksamener slik det står i læreplanen eller krav for å oppfylle antall eksamener etter gjeldende retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. VMM17-19 er ikke aktuell i slike tilfeller.

Dersom karakteren til muntlig, muntlig-praktisk, eller praktisk eksamen blir annullert etter klage har eleven og privatisten rett til ny eksamen uten kostnad. Eleven og forbedringsprivatisten kan velge å gå opp til eksamen der han eller hun har standpunktkarakter 2 eller bedre. For (rene) privatister som ikke har en standpunktkarakter i faget fra før, må privatisten gå opp til ny eksamen for å få faget bestått. Dersom eleven eller forbedringsprivatisten velger å gå opp til ny eksamen, som eleven og forbedringsprivatisten har rett til etter forskriften §§ 5-10 og 5-11, fører dere eksamenskarakteren istedenfor «Fritatt» og dere fjerner fagmerknaden når dere skriver ut ny dokumentasjon.

7.6 Godkjenning av tidligere bestått opplæring i Norge eller i utlandet

Hele avsnittet har fått ny struktur, men det er ingen innholdsmessige endringer.

Enkeltfag

Elever i videregående opplæring som tidligere har bestått et fag som er det samme faget, eller som er likeverdig med eller mer omfattende enn et fag etter læreplanverket, kan få godkjent det. Det gjelder enten faget er bestått i Norge eller i utlandet.

Særlig for godkjenning av (enkelt) fag tidligere bestått i Kunnskapsløftet

Dersom eleven allerede har bestått et fag (fått standpunktkarakter) etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, skal dette godkjennes. Dersom en elev har fått opplæring i et fag, men ikke har bestått faget (halvårsvurdering) etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, må fylkeskommunen vurdere om det må anses som likeverdig eller mer omfattende. Elever som søker godkjenning av fag bestått i Kunnskapsløftet, beholder oppnådd standpunktkarakter og ev. eksamenskarakter på sluttdokumentasjonen.

Hele opplæringsår

Elever som har gjennomført og bestått et opplæringsår i utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg2, kan søke fylkeskommunen om å få denne opplæringen godkjent som en del av norsk videregående opplæring.

Vg3

Ordningen gjelder som hovedregel ikke for Vg3. Dette innebærer at Vg3 alltid må gjennomføres i Norge dersom det skal utstedes norsk vitnemål eller fag-/ svenne¬¬brev. Dette har sammenheng med at for å få norsk vitnemål eller fag-/svenne¬brev så må opplæringen på Vg3 gjennomføres og avsluttes i Norge.
Dersom Vg3 gjennom¬føres i utlandet, vil det være landet hvor opplæringen gjennomføres som har ansvaret for å skrive ut dokumentasjon. Dette følger av forskrift til opplæringsloven § 3-42.
Godkjenningsordningen gjelder for alle utdanningsprogrammene (studieforberedende og yrkesfaglige). Fylkeskommunen eller rektor ved skolen skal vurdere søknaden og gi godkjenning når innholdet i enkeltfag/opplæringsåret i utlandet er likeverdig med eller mer omfattende enn opplæringen i læreplanverket. For alle fag må eleven dokumentere bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i fagene. Dersom dette ikke er oppfylt, må disse fagene tas som elev/lærling eller privatist i Norge før dere kan skrive ut vitnemål/fag- og svennebrev. Ved godkjenning av et helt opplæringsår i utlandet, skal de resterende fagene fra utlandet føres samlet på Vg1 og/eller Vg2 som uspesifiserte programfag, kode UPF9xxx. Omfanget setter dere lokalt ut fra differansen mellom totalt årstimetall på Vg1 og/eller Vg2 og fagene det er ført separat godkjent for.

Det samme gjelder når et (enkelt) fag er tatt i Norge og rektor etter søknad har godkjent faget som det samme faget, likeverdig med eller mer omfattende enn et fag etter læreplanverket (uavhengig av tid og sted).

For både enkeltfag og hele skoleår fører dere FAM52 «Godkjent etter søknad» og «Godkjent» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere i alle disse tilfellene det året opplæringen ble fullført i utlandet. Vi viser til omtalen av overgangsordninger i pkt. 13 der det framgår i hvilke tilfeller dere skal føre faget med karakter istedenfor «Godkjent». Vi viser også til omtale av kryssløp og omvalg i punkt 9.3.

Voksne og privatister

Godkjenningsordningen gjelder tilsvarende for privatister i videregående opplæring og voksne i videregående opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. For elever ved friskoler er daglig leder rett mottaker av søknaden.

9.1 Fullført og bestått læretid og vitnemål 

Tekst fra gammelt skriv:

Fullført og bestått fagopplæring gir rett til fag- og svennebrev og vitnemål. Det forutsetter både at læretid er fullført og at fag-/svenneprøve er bestått. Dato for når dette er oppfylt, angir dere som egen vitnemålsmerknad, VMM31 «Bestått fagopplæring <dd.mm.åååå>».

Endret til: 

9.1 Fullført og bestått læretid og vitnemål
Fullført og bestått fagopplæring gir rett til fag- og svennebrev og vitnemål. Det forutsetter både at læretid er fullført og at fag-/svenneprøve er bestått. Dato for når dette er oppfylt kan være både dato for lærekontraktens utløp eller dato for når fag- og svenneprøve er bestått alt ettersom hva som kommer først og sist. Dette angir dere som egen vitnemålsmerknad, VMM31 «Bestått fagopplæring <dd.mm.åååå>».

9.3 Kryssløp og omvalg - halvårsvurdering og sluttvurdering

Tekst fra gammelt skriv:

Elever fra studieforberedende utdanningsprogram har avsluttet norsk, samisk og engelsk på Vg1 når de tar kryssløp til Vg2 yrkesfag. Dere skal ved slike kryssløp føre fagene med fagkoder og standpunktkarakter fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Det samme vil gjelde elever som tar omvalg fra studieforberedende til et yrkesfaglig løp og som får fritak fra fellesfagene som er avsluttet i studieforberedende løp.

Endret til: 

Elever fra studieforberedende utdanningsprogram har avsluttet norsk, samisk og engelsk på Vg1 når de tar kryssløp til Vg2 yrkesfag. Dere skal ved slike kryssløp føre fagene med fagkoder og halvårsvurderingen («standpunktkarakter») fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Norskfaget er ikke avsluttet etter Vg1. Halvårsvurderingen etter ett år gir uttrykk for kompetansen på det tidspunktet, og kan gi grunnlag for inntak til Vg2 eller Vg3. Det samme vil gjelde elever som tar omvalg fra studieforberedende til et yrkesfaglig løp og som får godkjent fellesfagene som er avsluttet i studieforberedende løp.

9.7 Flyfagene 

Tekst fra gammelt skriv:

Når elevene tar flytekniske fag på Vg3, skal dere føre FLY3XXX.
Når elevene tar avionikerfaget på Vg3, skal dere føre AVI3XXX.
Selv om noen av våre fagkoder viser til den samme kompetansen i det internasjonale systemet, skal dere likevel føre kode knyttet til programområde. Eksempelvis viser kodene AVI3011 og FLY3013 samme kompetanse som Part66-10E og kodene AVI3010 og FLY3012 viser til samme kompetanse som Part66-10.

Endret til: 

Overskrift: 9.7 Flyfagene, skipselektrikere og yrkessjåfører

Når elevene tar flytekniske fag på Vg3, skal dere føre FLY3XXX.

Når elevene tar avionikerfaget på Vg3, skal dere føre AVI3XXX.

Selv om noen av våre fagkoder viser til den samme kompetansen i det internasjonale systemet, skal dere likevel føre kode knyttet til programområde. Eksempelvis viser kodene AVI3011 og FLY3013 samme kompetanse som Part66-10E og kodene AVI3010 og FLY3012 viser til samme kompetanse som Part66-10.

Skipselektrikere
For skipselektrikere fører dere VMM23 «Jf. vedlegg» på vitnemålene for de elektrikerne som også kan jobbe på båt. Dere lager så et vedlegg som dokumenterer at opplæringen er gjennomført og fagprøven avlagt i henhold til kravene.

Yrkessjåførfaget
Slik fører dere yrkessjåførfaget;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            Standpunkt-    Eksamens-     Eks-

   Kode              Fag                                      karakter          karakter         form           År        Merknader

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Fellesfag programfag

  --    YRK3001    Yrkessjåførfaget                      ---                B                     --              V15      Fagprøve

  --    YRK3002   Yrkessjåførforskriften § 16       ---              B                     S               V14

  --   YRK3102     Yrkessjåførfaget                       ---                   4 Fire                S                 V13

 

13.3 Føring av fag og karakter fra Reform 94 på dokumentasjon for Kunnskapsløftet

Generelle prinsipper

På dokumentasjon i Kunnskapsløftet kan det bare stå fagkoder og fagnavn som er gitt i Kunnskapsløftet. For å få dokumentasjon i Kunnskapsløftet, må minst ett fag på dokumentasjonen være tatt i Kunnskapsløftet.
Dere kan føre på dokumentasjon fra Kunnskapsløftet fag fra Reform 94 (R94) som kan godkjennes tilsvarende fag i Kunnskapsløftet. Dere fører med fagkode og fagbetegnelse i Kunnskapsløftet og med karakter fra R94. Dere fører FAM13 «Fag R94 <FAGKODE>» der dere angir hvilken fagkode faget hadde i R94. I rubrikken år skal dere alltid føre året faget ble vurdert i R94. Karakteren 0 fra R94 fører dere som karakteren 1 i Kunnskapsløftet. Dere fører standpunkt i standpunktrubrikken og eksamen i eksamensrubrikken.

Endret, lagt til et avsnitt:

13.3 Føring av fag og karakter fra Reform 94 på dokumentasjon for Kunnskapsløftet

Generelle prinsipper
På dokumentasjon i Kunnskapsløftet kan det bare stå fagkoder og fagnavn som er gitt i Kunnskapsløftet. For å få dokumentasjon i Kunnskapsløftet, må minst ett fag på dokumentasjonen være tatt i Kunnskapsløftet.

Dere kan føre på dokumentasjon fra Kunnskapsløftet fag fra Reform 94 (R94) som kan godkjennes tilsvarende fag i Kunnskapsløftet. Dere fører med fagkode og fagbetegnelse i Kunnskapsløftet og med karakter fra R94. Dere fører FAM13 «Fag R94 <FAGKODE>» der dere angir hvilken fagkode faget hadde i R94. I rubrikken år skal dere alltid føre året faget ble vurdert i R94. Karakteren 0 fra R94 fører dere som karakteren 1 i Kunnskapsløftet. Dere fører standpunkt i standpunktrubrikken og eksamen i eksamensrubrikken.

Unntak:
Visma InSchool har ikke R94 koder i sitt system. Det betyr at saksbehandlere manuelt må skrive ut R94 koder på KL-formularer. Det kan dere eksempelvis gjøre i Word. I slike tilfeller må dere søke direktoratet om dispensasjon for å skrive ut R94 koder. Se punkt 12.1 om dispensasjoner.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!