Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2022

15 Eksempler på føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring 2016

Til hvert eksempel har vi lagt til noen kommentarer. Eksemplene illustrerer retningslinjene gitt av Utdanningsdirektoratet, i tillegg til styringsdokumenter som læreplanverket, Udir-01-2015, kodeverk og trekkregler. Eksemplene gir ikke føringer eller retningslinjer utover det som er hjemlet i styringsdokumentene.

Vitnemål - studieforberedende

Oversikt over vitnemål studieforberedende:

Last ned eksemplerKommentarer
Studiespesialisering - Standard løp

Realfag
Standard løp innenfor utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde realfag Vg2 og Vg3. Eleven har et valgfritt programfag fra et annet studieforberedende utdanningsprogram, jf Udir 01-2014. Eleven har hatt et annet fremmedspråk i grunnskolen enn det han valgt å gå videre med i videregående, og kan derfor avslutte fremmedspråk på nivå I.

Studiespesialisering - Vg2 i utland

Eleven har tatt Vg2 i utland og fått dette godkjent dette som tilsvarende norsk Vg2. Eleven har fått godkjent fag fra utlandet som tilsvarende kjemi 1 og matematikk S1 og kan derfor ta fordypning i disse på Vg3. Eleven har hatt et annet fremmedspråk i grunnskolen enn det han valgt å gå videre med i videregående, og kan derfor avslutte fremmedspråk på nivå I. Siste året i opplæringen i fremmedspråk er tatt og godkjent fra utlandet. Merk to forskjellige fagmerknader, en for der fag godkjennes tilsvarende (FAM15) og en merknad for uspesifiserte programfag (FAM25). Det er behov for to fagmerknader på samme fag (FSP5119), derfor er det vedlegg til vitnemålet.

Formgivingsfag etter ordinær Vg1 studiespesialisering

Eleven har valgt Vg2 formgivingsfag etter et ordinært Vg1 studiespesialisering. Eleven får dermed færre timer totalt enn elev som tar Vg1 studiespesialisering med formgiving. Eleven har ikke samfunnsfag og geografi på Vg2 ettersom dette er tatt på Vg1, men tar i stedet et programfag (som han mangler fra Vg1). Eleven får likevel ett programfag mindre enn de som har Vg1 studiespesialisering med formgiving, men dette er en godkjent kombinasjon, jf Udir 01-2014.

Studiespesialisering-førstegangsvitnemål

Eksemplet viser førstegangsvitnemål der eleven har fulgt utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde realfag Vg2 og Vg3, og forbedret et fag som privatist i løpet av de tre årene (eleven var ikkje trukket ut til eksamen i dette faget som elev). Fellesfaget matematikk er avsluttet etter Vg1 og eleven har tatt programfag matematikk S1, jf Udir 01-2014 pkt. 3.3.1.4.Fellesfag fremmedspråk nivå I er markert med FAM46 da eleven hadde et annet fremmedspråk i grunnskolen.

Vitnemål uten merknad om førstegangsvitnemål

Eleven hadde faget REA3011 Kjemi 1 som elev og ble trukket ut til eksamen i faget. Eleven valgte senere å ta et annet fag (SPR3008/SPR3009 internasjonal engelsk) som privatist til erstatning for REA3011. Eleven har ikke rett til førstegangsvitnemål.

(Jf. forskrift til opplæringsloven § 3-43 og retningslinjene pkt. 1.2 og 4.2).

Grunnkurs og VKI fra R94, vedlegg

Eleven har bestått grunnkurs og VKI fra R94 som føres som programområder i henhold til angivelse i punkt 13.2 i retningslinjene. Eleven har fått uttelling for bedriftsøkonomi fra R94 i henhold til punkt 13.5 i angitte skriv angitt. Se for øvrig generelt punkt 5 i skrivet om overgangsordninger (se lenker i pkt. 13.1 i retningslinjene).

Dans - fremmedspråk på ungdomsskolen

Dans
Eleven hadde ikke fremmedspråk i ungdomsskolen og tar derfor språk i tre år. Har derfor mindre timer til valgfritt programfag på Vg3.

Idrettsfag Et standard løp innen idrettsfag.

Vitnemål - yrkesfag

Oversikt over vitnemål for yrkesfag:

Last ned eksempelKommentarer
Treårig løp som gir yrkeskompetanse Elektrofag - Romteknologi
Eksemplet viser et treårig løp i skole som gir yrkeskompetanse. Eleven har 1 time mindre enn rundskriv Udir 01-2014 angir for yrkesfag Vg3 i skoleløp, men dette er likevel riktig på grunn av fag- og timesammensetning i dette løpet. 140 timer i prosjekt til fordypning på Vg2 er brukt til valgfritt programfag teknologi og forskningslære fra studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde realfag.
2+2-løp Bygg- og anleggsteknikk – Tømrer
Eleven har fullført et 2+2 løp og bestått fagprøven. Eleven har brukt 140 timer i prosjekt til fordypning til fellesfaget matematikk (som kreves for generell studiekompetanse).
Vitnemål fra kryssløp

Kryssløp Vg1 studiespesialisering – Vg2 IKT-servicefag
Eleven har fullført fellesfagene engelsk, samfunnsfag og norsk i Vg1 og må erstatte timene med andre fag jf Udir 01-2014 pkt. 3.4 (og tabell 15). Til sammen gjelder det 196 timer.

Eksemplet viser en elev som har tatt SAM3028 Entreprenørskal og bedriftsutvikling 1 (140 timer) og PFO4202 Prosjekt til fordypning (56 timer). Fremmedspråk med halvårsvurdering fra Vg1 studiespesialisering føres med FAM12 Karakter føres ikke.

Pkt. 9.3 i retningslinjene: Elever fra studieforberedende utdanningsprogram har avsluttet norsk og engelsk på Vg1 når de tar kryssløp til Vg2 yrkesfag. Dere skal ved slike kryssløp føre fagene med fagkoder og standpunktkarakterer fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Når eleven tar påbygg vil norsk føres med koder fra høyeste nivå (Vg3). Eleven har naturfag fra Vg1 og må erstatte disse timene i påbygg med andre fag jf Udir 01-2014. Eleven har hatt matematikk studieforberedende med 140 timer på Vg1 og må ta 84 timer matematikk i påbygg.

1+3 år særløp Bygg og anleggsteknikk - Steinfag
Eleven har fullført et 1+3 særløp i steinfaget. Får derfor standpunktkarakter i Vg1 i kroppsøving. 140 timer av prosjekt til fordypning på Vg1 er benyttet til valgfritt programfag geofag fra studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag. Vitnemålsmerknad om at omfang og fravær/atferd gjelder skoleløpet.
1+3 år i bedrift Elektrofag – Automatiseringsfaget
Automatiseringsfaget er ordinært et fag med tre år i skole og ett års verdiskapning i bedrift. I dette tilfellet er det imidlertid tegnet lærekontrakt etter endt Vg1 i skole. Regler for føring i slike tilfeller framgår av punkt 9.5 i retningslinjene. Vanligvis har lærlinger som tar Vg2 og ev Vg1 som lærling en skriftlig eksamen før fagprøven som ikke ordinære 2+2 elev/lærlinger har.
Siden faget har eksamen på Vg3 også for de som følger ordinært løp, må denne typen lærlinger ha to egne eksamener (AUT4030 og AUT4002).
Vitnemål-voksen Vitnemål – voksen som går etter opplæringsloven §4A
Det føres ikke fravær eller orden/atferd for voksne (retningslinjene punkt 2.7). Fritak i fellesfag jf. § 1-13 i forskrift til opplæringsloven (retningslinjene punkt 7.5). Fritak fra opplæring i kroppsøving (jf. forskriftens §1-13, siste ledd) og kroppsøving føres derfor ikke på dokumentasjonen. Vitnemålet får påført VMM36 «Opplæring etter opplæringsloven § 4A-3» i henhold til forskriftens §1-13 og retningslinjene pkt. 7.5.
Påbygging yrkesfag, GK og VKI i R94 Eleven har fullført og bestått grunnkurs og VKI i R94, og har tatt påbygging i Kunnskapsløftet. Se punkt 13.4 i retningslinjene.
Full opplæring i bedrift Bygg- og anleggsteknikk - Betongfaget
Eksemplet viser et vitnemål for en elev/lærling som har tatt full opplæring i bedrift i programfagene på Vg1 og Vg2, noe som gir fritak fra kroppsøving og fritak for vurdering med karakter i programfag som ordinært ligger i skoler jf. Udir 01-2014. Se også punkt 9.5 i retningslinjene.
Særløpsfag (Feier) med påbygg Bygg og anleggsteknikk
Eksemplet viser et vitnemål for en lærling som har bestått fagprøve som feier (som er et særløpsfag) og deretter tatt fag for å oppnå generell studiekompetanse.

Kompetansebevis

Oversikt over kompetansebevis:

Last ned eksempelKommentarer
Fullført, men ikke bestått Vg3 Studieforberedende med realfag
Eleven har fullført og bestått Vg1 og Vg2, og har fullført, men ikke bestått Vg3, på grunn av karakteren 1 til eksamen i et fag.
Fullført, men ikke bestått Vg2 Elektrofag - Data og elektronikk
Eleven har fullført og bestått Vg1 og fullført, men ikke bestått Vg2 på grunn av karakteren 1 til tverrfaglig eksamen. Dokumentasjon på innhold i prosjekt til fordypning følger kompetansebevis, men ikke nødvendig på vitnemål.
Kompetansebevis-bortvisning Bortvisning
Forskriftens § 3-36 og retningslinjene pkt. 6.5 Bortvisning fra eksamen. Eleven har blitt trukket ut til eksamen i SAM3039 Psykologi 2, muntlig. I faget psykologi er det en fagkode for standpunkt og eventuell skriftlig eksamen. Det er egen kode for muntlig eksamen. Ved bortvisning fra en muntlig eksamen skal det skal føres IV og FAM29 Eksamen ikke avlagt, på fagkoden for muntlig eksamen.
Eleven skal ha standpunktvurdering som føres på fagkoden for standpunkt og eventuell skriftlig eksamen.
Omvalg Omvalg
Eleven har gått studiespesialisering Vg1 og gjort omvalg til yrkesfaglig utdanningsprogram.
Fellesfagene føres på kompetansebeviset jf. retningslinjene pkt. 9.3 (og 7.1). Fellesfagene føres med fagkoder og standpunktkarakterer fra Vg1 studiespesialisering (karakteren i norsk konverteres fra halvårsvurdering til standpunkt og eleven gis informasjon om klageretten).
Praksiskandidat uten fellesfag Helse- og sosialfag – Helsefagarbeider
Praksiskandidat som kun dokumenterer bestått skriftlig prøve og fagprøve, og som ikke har dokumentasjon på fellesfagene.
IOP i noen fag Elektrofag - Data og elektronikk
Eleven får ikke fullført eller bestått Vg1 og Vg2 fordi eleven har en individuell opplæringsplan (IOP) i to fag (jf fagmerknad) der det ikke kan settes standpunktkarakter, jf IV i karakterfeltet og vitnemålsmerknader.
Dokumentasjon på innhold i prosjekt til fordypning følger kompetansebeviset, men er ikke nødvendig på vitnemål. Se for øvrig punkt 11.3 i retningslinjene.
Det er ikke laget eksempler på vedleggene til vitnemålet.
IOP i de fleste fag (unntatt ett) Elektrofag
Eleven følger opplæring slik at det kan gis standpunktkarakter i ett fag, kroppsøving. I den øvrige opplæringen har eleven så stort avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet at opplæringen er synliggjort for hvert år med en samlekode «Individuell opplæringsplan». For IV i karakterfeltet se vitnemålsmerknader. Omfang for IOP-kodene settes lokalt. Eleven har vedtak om utvidet tid, jf. vitnemålsmerknad, og dette er også synliggjort i føring av fravær.
Ikke noe av opplæringen er hentet fra kompetansemål i programfag i Elektrofag Vg2 og Vg3, og derfor er det ikke ført programområdekoder for Vg2 og Vg3 på dokumentasjonen. Se for øvrig punkt 11.3 i retningslinjene.
Det er ikke laget eksempel på vedlegget til vitnemålet.
Avbrutt opplæring helsearbeider Helsearbeider
Dere skal bruke vitnemålsmerknaden VMM29 når dere dokumenterer læretid for en som har avbrutt opplæringen.
Ikke bestått Vg2 Service og samferdsel
Eksemplet viser et kompetansebevis som er skrevet ut etter Vg2. Eleven har gjennomført Vg1 Service og samferdsel med bestått i alle fag. På Vg2 IKT-servicefag har eleven fått IV i NOR1206 og vedkommende har derfor ikke bestått Vg2.
Det er ikke laget eksempel på vedleggene til vitnemålet.
Kompetansebevis- yrkessjåfør

Kompetansebeviset viser praksiskandidat som har bestått fagopplæring. Sentralt gitt tverrfaglig eksamen på Vg3 YRK3102 er bestått. YRK3002 som er prøve i yrkessjåførforskriftens §16, gjennomføres hos biltilsynet. De som hadde førerkort for lett lastebil eller lastebil/vogntog før 2009 får dispensasjon, men nå gjennomføre et 35 timers kurs hos godkjent trafikkskole før førerkortet fornyes.

Kompetansebevis kryssløp Kompetansebevis kryssløp studiespesialisering – IKT-servicefag
Eksemplet viser kompetansebevis for elev med Vg1 Studiespesialisering som tar kryssløp til Vg2 IKT-servicefag. Eleven har allerede fullført fellesfagene engelsk, samfunnsfag og norsk i Vg1 og må erstatte timene med andre fag jf Udir 01-2014 pkt. 3.4 (og tabell 15) – til sammen 196 timer. Eksempelet viser en elev som har tatt SAM3028 Entreprenørskap og bedr.utv.1 - 140 timer og PFO4202 Prosjekt til fordypning (56 årstimer – jf tabell 15 i Udir 01-2014).
Fremmedspråk med halvårsvurdering fra Vg1 studiespesialisering føres med FAM12 Karakter føres ikke.
Pkt. 9.3 i retningslinjene: Elever fra studieforberedende utdanningsprogram har avsluttet norsk og engelsk på Vg1 når de tar kryssløp til Vg2 yrkesfag. Dere skal ved slike kryssløp føre fagene med fagkoder og standpunktkarakter fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!