Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2021

Disse retningslinjene erstatter retningslinjene fra 04.01.2020. Retningslinjene gjelder offentlige grunnskoler og så langt de passer for frittstående grunnskoler.

Innhold

1. Oppsett av vitnemål og vedlegg

Dere skal bruke blanketter som er fastsatt av Utdanningsdirektoratet. På baksiden er det trykket generelle opplysninger om vitnemålet. Disse blankettene kan dere bestille fra http://bestilling.utdanningsdirektoratet.no/ . Blankettene finnes på bokmål, nynorsk, samiske språk og engelsk.

Dere skal bruke Times New Roman i skriftstørrelse 11. Dere fører teksten ovenfra og ned. Disse opplysningene skal være med:

 • elevens navn og 11-sifrete fødselsnummer (i fet skrift)
 • året eleven har fullført grunnskoleopplæringen med følgende tekst: har i <åååå> fullført grunnskoleopplæringen
 • vurderingen i fag med standpunktkarakter, med tall og med bokstaver, sortert alfanumerisk etter fagkode
 • eventuell eksamenskarakter og eksamensform
 • eventuelle fagmerknader og vitnemålsmerknader

Rekkefølge for føring av fag

Dere fører fag i følgende rekkefølge på vitnemålet

 • fellesfag
 • valgfag

I karakterrubrikkene fører dere karakterene både med tall og bokstaver. I tillegg til eksamenskarakter fører dere eksamensform «S» (skriftlig) eller «M» (muntlig).

Over det første faget det gis vurdering i, fører dere en overskrift mellom stiplede linjer med ledetekst om kode, fag, standpunktkarakter, eksamenskarakter, eksamensform, år og merknader.

Etter siste fag som det gis vurdering i, føres en stiplet linje. Under denne linjen fører dere

 • standpunktkarakter i orden og i adferd
 • fravær i dager og enkelttimer for hvert opplæringsår (8., 9. og 10. trinn) på vitnemålet
 • eventuelle vitnemålsmerknader
 • sted, dato, skole og underskrift av to personer, en av personene må være rektor eller den rektor bemyndiger. Dato føres på formatet <dd.mm.åååå>
 • vitnemålsnummer, som føres på denne malen: <V><skolens organisasjonsnummer><åååå><løpenummer 4 siffer>

Sted, dato, skole og to underskrifter skal alltid komme samme sted på blanketten nede i høyre hjørne.

Dere skriver vitnemålsnummeret sammenhengende uten mellomrom. Løpenummeret genereres fortløpende per skole. Skriftstørrelse skal være 9.

Dere skal stemple vitnemålet med skolens stempel.

Karakter- og eksamensrubrikker som dere ikke fyller ut, fører dere med stiplet linje.

Vitnemål over to sider

Hvis dere ikke får plass til all teksten på én side, fører dere vitnemålet over to sider på to blanketter.

Under siste fag på side 1 skal det være en stiplet linje. På side 1 føres sted, dato, skole, og to personer skal signere. Dere fører «Side 1 av 2» nederst til høyre under underskriftene. Vitnemålsnummer føres på alle sider i vitnemål og vedlegg.

Side 2 i vitnemålet begynner med

 • elevens navn og fødselsnummer
 • teksten «forts. fra side 1.»
 • en overskrift mellom stiplede linjer med ledetekst om kode, fag, standpunktkarakter, eksamenskarakter, eksamensform, år og fagmerknader.

Deretter fortsetter fagene det er gitt vurdering i.

Etter siste fag som det er gitt vurdering i, fører dere en stiplet linje. Under denne linjen fører dere avslutningen av vitnemålet på samme måte som for vitnemål på en side. Dere fører teksten «Side 2 av 2» nederst til høyre under underskriftene.

Dere skal stemple begge sidene på vitnemålet med skolens stempel.

Duplikat

Et duplikat er en erstatning for originalvitnemålet eleven har. Duplikat skal stemples med duplikat og dere skal påføre en ny dato og underskrift. For øvrig skal et duplikat være identisk med originalvitnemålet.


Det kan være flere måter å utstede et duplikat på:

 1. Eleven har ikke vitnemål i det skoleadministrative systemet, men får et nytt vitnemål fra arkivet på skolen med uendret vitnemålsnummer.
 2. Skolen/kommunen skriver ut et duplikat fra det skoleadministrative systemet med uendret vitnemålsnummer.
 3. Skolen/kommunen skriver ut et duplikat fra det skoleadministrative systemet med nytt vitnemålsnummer.

Alle de ovennevnte alternativene er gyldige duplikater, uavhengig om de får et nytt vitnemålsnummer eller ikke. 

Skolene skal etter forespørsel utstede nytt vitnemål etter bestemmelsene om duplikat ved bytte av juridisk kjønn.

2. Merknader

 En fagmerknad har en eller flere av følgende funksjoner:

 • Den gir opplysninger om faget utenom karakterer eller eksamensform.
 • Den utdyper opplysninger om karakterer og/eller eksamensform.
 • Den henviser til vedlegg som gir slike opplysninger.

En vitnemålsmerknad har en eller flere av følgende funksjoner:

 • Den gir opplysninger som gjelder opplæringen generelt eller som gjelder hele vitnemålet/kompetansebeviset.
 • Den henviser til vedlegg som gir slike opplysninger.
 • Den utdyper en fagmerknad.

Dere kan bare føre fag- og vitnemålsmerknader som er gitt av Utdanningsdirektoratet.

Det er bare plass til én fagmerknad per fag/fagkode. Dersom dere ifølge regelverket skal føre flere fagmerknader på samme fag/fagkode, fører dere den fagmerknaden som har betydning for poengberegningen ved inntak til videregående opplæring. For øvrig fører dere den fagmerknaden dere mener gir den viktigste informasjon til lesere av dokumentet. I tillegg fører dere vitnemålsmerknad VMM23 «Jf. vedlegg». I vedlegget opplyser dere i slike tilfeller om innholdet i den/de fagmerknaden(e) dere ikke fikk ført og hvilke fag og fagkoder dette gjelder.

Fagmerknader

KodeMerknadKommentar
FAM01 Fritatt fra opplæring Brukes for elever som er fritatt fra opplæringsplikt, elever med fritak fra opplæring i skriftlig sidemål og elever som bytter skole og som ikke får vurdering i et fag.
FAM02 Fritatt fra vurdering med karakter Brukes for elever med fritak fra vurdering med karakter i fag og for minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår.
FAM03 Jf. Vedlegg  
FAM04 Eksamen annullert Brukes ved annullering av eksamen
FAM05 Individuell opplæringsplan  
FAM21 Ikke vurderingsgrunnlag Brukes for elever som ikke får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for vurdering i fag.
FAM29 Eksamen ikke avlagt Brukes for elever som ikke møter til eksamen og ikke har dokumentert fravær. Brukes også ved bortvisning fra eksamen.
FAM32 Forsøk, jf. oppl. § 1-5 Brukes for elever som deltar i forsøksordninger.
FAM36 Eksamen avlyst, jf. vedlegg Brukes når eksamen er avlyst og dere kan knytte dette til et fag. Årsak til avlysningen skal framgå av vedlegget.
FAM39 Dokumentert fravær Brukes for elever som ikke møter til eksamen, men som har dokumentert fravær.
FAM41 Språkoppl. <fagkode grunnleggende norsk og/eller fagkode morsmål>

Fagkode etter at trinn og nivå for opplæring er avsluttet ved utstedelse av dokumentasjon. Kan både være en eller to koder; ved to fagkoder skilles disse med «/».

Aktuelle fagkoder i grunnleggende norsk: NOR0703, NOR0706 og NOR0709.

Aktuelle fagkoder i morsmål: NOR0803, NOR0806 og NOR0809.

FAM44 Fritatt fra vurd. med kar. IOP Brukes for elever med IOP og fritak fra vurdering med karakter i fag.
FAM45 Flere eks. enn krav, ord. Løp Brukes for de elevene fra grunnskolen som vil få flere eksamener enn det som er kravet til et ordinært løp.

Vitnemålsmerknader

KodeMerknadKommentar
VMM01 Fulgt opplæringen fra <ddmmåå> Brukes for minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår. Se også FAM02.
VMM02 Fritak fra opplæringsplikt etter opplæringsloven er gitt i vedtak <ddmmåå>. Brukes for elever som er fritatt fra opplæringsplikt. Se også FAM01.
VMM03 Eleven er fritatt fra eksamen Brukes for elever med fritak fra eksamen.
VMM13 Eksamen annullert, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen  
VMM16 Årsak til fravær dokumentert i vedlegg Brukes når elever eller foreldre krever at fraværet blir dokumentert.
VMM23 Jf. Vedlegg  
VMM35 Valgfag brukt til fag fra videregående opplæring Brukes når timer fra valgfag er brukt til å ta fag fra videregående opplæring.

3. Vedlegg

Vedlegg til vitnemål for grunnskolen er et dokument som gir tilleggsopplysninger til det som er ført på vitnemålet. Dere skal merke vedlegg til vitnemål med samme identifikasjonsopplysninger som selve vitnemålet: navn, fødselsnummer og vitnemålsnummer.

I dette føringsskrivet beskriver vi når dere skal føre vedlegg. Dere skal ikke føre vedlegg i andre tilfeller. Det skal framgå av fag- eller vitnemålsmerknad at vitnemålet har vedlegg. Vedlegg skal ha skolens stempel og dere skal føre de samme underskrifter som på vitnemålet.

Når innholdet i vedlegget er ført av skolen, skal dere bruke ordinær blankett for vitnemål. Dersom vedlegget er utstedt av annen instans, må skolen føre de nødvendige identifikasjonsopplysninger som mangler og påføre skolens stempel og underskrifter på vedlegget, ev. på baksiden av vedlegget.

4. Føring av standpunkt- og eksamenskarakterer mv.

Dere skal føre standpunktkarakterer i fag, i orden og i adferd og eksamenskarakterer på vitnemålet. Retningslinjene for føring av karakterer og aktuelle fagmerknader og vitnemålsmerknader finner dere nedenfor. 

Standpunkt- og eksamenskarakterer i fag

Standpunktkarakterer er karakterer som blir gitt ved avslutningen av opplæringen i fag og skal føres på vitnemålet. Selv om opplæringen i et fag ble avsluttet før 10. årstrinn, fører dere standpunktkarakter og fagkode for 10. årstrinn på vitnemålet. Karakterene gir uttrykk for den kompetansen eleven har oppnådd ved avslutningen av opplæringen i faget, slik den er beskrevet i læreplanen for det enkelte fag.

Forskrift til opplæringsloven § 3-15.

Karaktergradene føres både med tall og bokstaver på vitnemålet:

6 – seks 3 – tre
5 – fem 2 – to
4 – fire 1 – en

Andre vurderingsformer/-uttrykk

Vurderingsuttrykk Ut på dokumentasjon Føring i datasystem
Fritatt Fritatt F
Deltatt Deltatt D
Ikke vurderingsgrunnlag IV IV
Godkjent* Godkjent GK

*Gjelder voksne (pkt. 11)

Vurderingsuttrykk Ut på dokumentasjon Føring i datasystem
Ikke møtt IM IM

 Forskrift til opplæringsloven § 3-5.

Elever som ikke får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for vurdering i fag

Dersom det ikke er grunnlag for vurdering i fag fører dere «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for standpunktkarakter. I merknadsfeltet fører dere FAM21 «Ikke vurderingsgrunnlag». Dere skal ikke føre tidligere halvårsvurderinger i faget på vitnemålet.

Elever som ikke får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for vurdering

Elever som ikke får standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i

Dersom en elev ikke har fått standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i, skal eksamenskarakteren annulleres. Skolen skal sørge for at eksamenskarakteren blir fjernet. Dersom det ikke er ført eksamenskarakter fordi eksamen ble annullert, skal dere likevel føre eksamensform.

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-3 og 3-34 andre ledd.

Standpunktkarakterer i orden og adferd

Standpunktkarakterer i orden og i adferd blir gitt ved avslutningen av 10. årstrinn.

Karakterer i orden og i adferd føres slik på vitnemålet:

 • God
 • Nokså god
 • Lite god

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-6 og 3-16 første ledd.

Eksamensform

For fag som har eksamen, skal eksamensformen føres på vitnemålet. Dere kan føre følgende eksamensformer:

 • S (når eksamen var skriftlig)
 • M (når eksamen var muntlig)

Nærmere om valgfag

Elevene i grunnskolen skal ha opplæring i valgfag fra 8. årstrinn. Det er mulig å ha totalt tre valgfag i løpet av ungdomsskolen. 

Reglene om individuell vurdering i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 gjelder også for valgfag.

Elevene skal ha opplæring i valgfag hvert år. Sluttvurderingsordningen i valgfag er ulik sluttvurderingsordningen i alle andre fag. Eleven kan ha det samme valgfaget over flere år eller velge ulike valgfag. Dersom eleven velger ulike valgfag skal det settes en standpunktkarakter for hvert fag, for elever som velger samme fag over flere år er det standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet. Dersom eleven har hatt flere ulike valgfag så skal det beregnes en gjennomsnittskarakter ved inntak til videregående opplæring.

Oversikt over valgfagskoder i LK06 og LK20.

Elever som har valgt ulike valgfag alle tre år

Bilde av vitnemål med ulike valgfag alle tre år

Elever som har hatt ett valgfag alle årene

Bilde av vitnemål med samme valgfag alle tre år

Elever som har hatt samme valgfag i to av årene, og et annet valgfag ett av årene

Bilde av vitnemål med samme valgfag i to av årene, og et annet valgfag ett av årene

Elever som bruker tiden til valgfag på alle årstrinn til å ta fag fra videregående opplæring

For elever som bruker tiden til valgfag på alle årstrinn til å ta fag fra videregående opplæring, skal dere føre VMM35 «Valgfag brukt til fag fra videregående opplæring» på vitnemålet.

Elever som bruker tiden til valgfag til å ta fag fra videregående

Elever som har valgfag ett år, og som bruker tiden til valgfag de andre årene til å ta fag fra videregående

Forskrift til opplæringsloven §§ 1-14 og 1-15.

Generelt om annullering av eksamen

Dersom Utdanningsdirektoratet har annullert eksamen som følge av formelle feil eller andre årsaker, skal dere føre FAM04 «Eksamen annullert» og VMM13 «Eksamen annullert, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen». Det samme gjelder dersom statsforvalteren, etter klage, har annullert eksamen som følge av formelle feil. Vedtak om annullering skal i begge tilfeller være vedlegg til vitnemålet. Dere fører både eksamenskarakter og eksamensform med stiplet linje.

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-34, 5-10 og 5-11.

Annullering av eksamen som følge av fusk

Elever som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, mister standpunktkarakteren. I rubrikken for standpunktkarakterer fører dere stiplet linje

og i rubrikken for eksamenskarakter fører dere «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV). Dere fører FAM04 «Eksamen annullert». Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for
eksamensform.

Annullering av eksamen som følge av juks

Forskrift til opplæringsloven § 3-34 fjerde ledd.

Bortvisning fra eksamen

Dersom en elev blir bortvist som følge av at eleven på en eller annen måte hindrer eller forstyrrer gjennomføringen av eksamen, er det ikke noe vurderingsgrunnlag for eksamen. Dere fører «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for eksamenskarakter. I merknadsfeltet fører dere FAM29 «Eksamen ikke avlagt». Dere fører standpunktkarakteren i faget på vanlig måte. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for eksamensform.

Bortvisning fra eksamen

Forskrift til opplæringsloven § 3-33.

Avlyst eksamen

Avlyst eksamen på grunn av koronavirus-epidemien våren 2021

Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle skriftlige og muntlige eksamener for elever på 10. trinn er avlyst våren 2021. Muntlig eksamen for elever i 10. trinn er også avlyst. I slike tilfeller skal dere ikke føre dispensasjonsvedtak med VMM17-19. I de fagene der eksamen blir berørt av koronavirus-epidemien, fører dere stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. Dere skal ikke føre FAM36. Dere skal føre VMM40 «Eksamen avlyst for elever våren 2021 på grunn av koronavirus». Dere skal ikke legge med vedlegg.

Den valgte føringen betyr at det vil fremkomme på elevens vitnemål hvilken eksamen han eller hun ville ha kommet opp i dersom alt hadde vært som normalt. Det betyr at alle skoler måtte melde på elever til skriftlig eksamen innen 1. mars, selv om eksamen er avlyst. Det vil fremkomme på elevens vitnemål hvilken eksamen han eller hun ville ha kommet opp når de mottar vitnemålet sitt før sommerferien.

 

Eksamen kan bare avlyses som følge av force majeure

Force majeure er en hendelse utenfor skolens, skoleeierens og elevens kontroll, som ikke kan forutses og som det ikke kan forventes at skolen, skoleeieren eller eleven overvinner eller avverger virkningene av. Eksempler på force majeure er streik, naturkatastrofer eller sykdom hos sensor kort tid før eksamen.

Dersom eksamen er avlyst, fører dere en stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for eksamensform. Dere fører FAM36 «Eksamen avlyst, jf. vedlegg» Årsaken til at eksamen ikke er avholdt, legger dere ved i et vedlegg til vitnemålet.

Forslag til tekst på vedlegget ført av skolen på vitnemålets side 2

Elever som ikke møter til eksamen

Hvis eleven ikke møter til eksamen, samme hva grunnen er, fører dere «Ikke møtt» (IM) i rubrikken for eksamenskarakter. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for eksamensform. Dere skal bruke FAM39 «Dokumentert fravær» for elever som har dokumentert fravær. Eleven må legge frem legeerklæring for at fravær som skyldes sykdom på eksamen skal anses dokumentert. Dere skal bruke FAM29 «Eksamen ikke avlagt»for elever som ikke har dokumentert fravær.

Elever som ikke møter til eksamen (to eksempler)

Elever som ikke får standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i

Dersom en elev ikke har fått standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i, skal eksamenskarakteren annulleres. Skolen skal sørge for at eksamenskarakteren blir fjernet.

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-3 og 3-37 andre ledd.

5. Føring av fravær

Dere skal føre fravær for 8., 9. og 10. årstrinn på vitnemålet. Dere skal føre fraværet i dager og timer. Enkelttimene regnes i 60-minutters enheter. Enkelttimer skal ikke slås sammen til dager. Fravær skal føres med tall, ikke stiplet linje, når eleven ikke har fravær.

For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan en elev kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helsegrunner eller innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer det. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes.

Eleven eller foreldrene kan kreve at dere fører årsaken til fraværet på et vedlegg til vitnemålet. Det vil da være foreldrene eller eleven som har ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet og kreve at dette føres på vedlegget. Dere skal bruke VMM16 «Årsak til fravær dokumentert i vedlegg».

Føring av fravær

Forskrift til opplæringsloven § 3-38.

6. Elever med fritak

Generelt om fritak

Elever med fritak fra opplæring eller fritak fra vurdering med karakter skal også ha vitnemål. Reglene for hvordan dere fører vitnemålene for disse elevene, sammen med de aktuelle fagmerknadene og vitnemålsmerknadene finner dere her.

Opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd, forskrift til opplæringsloven §§ 1-5, 1-11, 3-17, 3-18, 3-19 og 3-20. 

Elever som er fritatt fra opplæringsplikt

Dersom en elev blir fritatt fra opplæringsplikten fører dere en stiplet linje i rubrikken for standpunktkarakter i faget/fagene eleven er fritatt fra. Dere skal føre FAM01 «Fritatt fra opplæring» og VMM02 «Fritak fra opplæringsplikt etter opplæringsloven er gitt i vedtak <ddmmåå>».

Elever som er fritatt fra opplæringsplikten

Opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd

Elever med fritak fra opplæring i skriftlig sidemål

Føring for elever som følger læreplanen i norsk etter læreplanen i LK06: Dersom en elev er fritatt fra opplæring i skriftlig sidemål, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter og FAM01 «Fritatt fra opplæring».

Føring for elever som følger læreplan i norsk i LK20: For elever som følger læreplan i norsk der de skal ha halvårvurderingen i én samlet karakter i norsk hovedmål skriftlig, men egen vurdering i norsk skriftlig sidemål det siste opplæringsåret (10. trinn), vil det være ulik føring på årstrinnene (8., 9. og 10. trinn). For underveisvurdering i norsk hovedmål skriftlig fører dere norsk hovedmål skriftlig med fagkode og navn. Dere skal føre elevens karakter i skriftlig. I tillegg skal dere føre FAM03 «Jf. vedlegg». Vedlegget er da vedtaket om fritak fra opplæring i skriftlig sidemål. Først når/det året eleven etter bestemmelsene i læreplanen skal ha egen vurdering i norsk sidemål skriftlig, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere det året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM01 «Fritatt fra opplæring».

Generelt om elever med fritak fra vurdering med karakter i fag

Føring for elever som følger læreplanen i norsk etter læreplanen i LK06: Dersom en elev er fritatt fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». Se punkt 3 om vedlegg.

Føring for elever som følger læreplan i norsk i LK20: For elever som følger læreplan i norsk der de skal ha halvårvurderingen i én samlet karakter i norsk hovedmål skriftlig, men egen vurdering i norsk skriftlig sidemål det siste opplæringsåret (10. trinn), vil det være ulik føring på årstrinnene (8., 9. og 10. trinn). For underveisvurdering i norsk hovedmål skriftlig fører dere norsk hovedmål skriftlig med fagkode og navn. Dere skal føre elevens karakter i skriftlig. I tillegg skal dere føre FAM03 «Jf. vedlegg». Vedlegget er da vedtaket om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Først når/det året eleven etter bestemmelsene i læreplanen skal ha egen vurdering i norsk sidemål skriftlig, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere det året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.».

For elever som har fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». Se punkt 3 om vedlegg.

Føring av eksamen i norsk for elever som er fritatt fra skriftlig sidemål

Kandidater som er trukket ut i norsk, men som har fritak fra vurdering i skriftlig sidemål, skal meldes opp i fagkoden NOR1415 (som tilsvarer NOR0214 og fritatt fra NOR0215). Disse kandidatene skal skrive på hovedmålet sitt begge dagene, og oppgavesvarene skal vurderes av samme sensor. Kandidatene får en samlet karakter. Fagkoden NOR1415 skal ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis. Dere skal føre NOR0214 Norsk hovedmål og NOR0215 Norsk sidemål. Dere fører den samlede eksamenskarakteren i norsk hovedmål i rubrikken for eksamenskarakter og stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter i norsk sidemål.

Dere fører eksamensform for norsk hovedmål og stiplet linje i rubrikken for eksamensform norsk sidemål.

Kandidater som har dokumentert fravær en av eksamensdagene

Kandidater som har dokumentert fravær en av eksamensdagene, skal ha karakter. Dere skal føre eksamenskarakteren fra den gjennomførte eksamensdagen i norsk hovedmål i rubrikken for eksamenskarakter og stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter i norsk sidemål.

Dere fører eksamensform for norsk hovedmål og stiplet linje i rubrikken for eksamensform norsk sidemål.

Det skal ikke føres merknad om fravær på vitnemålet.

Føring av eksamen i norsk for elever som har dokumentert fravær en av eksamensdagene og er fritatt fra skriftlig sidemål

Kandidater som har dokumentert fravær begge eksamensdagene og er fritatt fra skriftlig sidemål 

Kandidater som har dokumentert fravær begge eksamensdagene skal ikke ha karakter. Dere skal føre «Ikke møtt» (IM) og FAM39 «Dokumentert fravær» på vitnemålet. «Dere fører IM i rubrikken for eksamenskarakter i norsk hovedmål. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for eksamensform. Dere fører stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter i norsk sidemål og stiplet linje i rubrikken for eksamensform i norsk sidemål.

Kandidater som har dokumentert fravær begge eksamensdagene og er fritatt fra skriftlig sidemål

Kandidater som har ikke-dokumentert fravær en av eller begge eksamensdagene

Kandidater som har ikke-dokumentert fravær skal ikke ha karakter. Dere fører «Ikke møtt» (IM) og FAM29 «Eksamen ikke avlagt» på vitnemålet. Dere fører IM i rubrikken for eksamenskarakter i norsk hovedmål og stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter i norsk sidemål.

Kandidater som har ikke-dokumentert fravær en eller begge eksamensdagene og er fritatt fra skriftlig sidemål

Kandidater som er berørt av streik en av eksamensdagene

Disse kandidatene, kan når sensuren har falt velge om de vil beholde karakteren som blir gitt etter en eksamensdag eller få eksamen annullert/avlyst av skolen. På vitnemålet fører dere VMM04 «Eksamen avlyst, jf. vedlegg».  Dere fører stiplet linje for både eksamenskarakter og eksamensform. Se også Avlyst eksamen under pkt. 4.

Kandidater som er fritatt fra skriftlig sidemål og berørt av streik en av eksamensdagene

 Forskrift til opplæringsloven § 3-19.

Elever med fritak fra vurdering med karakter i kroppsøvingsfaget

Dersom en elev er fritatt fra vurdering med karakter i kroppsøvingsfaget, skal det føres «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter med FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.».

Elever med fritak fra vurdering med karakter i kroppsøvingsfaget

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-17 og 3-20.

Elever med individuell opplæringsplan

Dersom foreldrene har bestemt at en elev med individuell opplæringsplan i et eller flere fag ikke skal ha vurdering med karakter, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter og FAM44 «Fritatt fra vurd. med kar. IOP».

Elever med individuell opplæringsplan som har fritak fra vurdering med karakter i et eller flere fag

Noen foreldre ber ikke om slikt fritak. Dersom den individuelle opplæringsplanen i slike tilfeller avviker fra ordinær opplæring/kompetansemål i ett eller flere fag slik at det ikke er grunnlag for å gi vurdering med karakter, skal dere føre «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for standpunktkarakter. Dere skal i tillegg føre FAM05 «Individuell opplæringsplan».

Elever med individuell opplæringsplan (med avvik fra kompetansemål) som ikke har fritak fra vurdering med karakter

Når en elev har en individuell opplæringsplan i fag uten at det skal føres karakter, kan dere føre opplysninger på et vedlegg om hvilken opplæring eleven har fått og hvilke av de individuelle målene som er nådd. Dere fører da VMM23 «Jf. vedlegg». Dette gjelder bare dersom eleven/foreldre ønsker at dere skal føre et slikt vedlegg.

Forskrift til opplæringsloven § 3-17.

Minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge

Minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår, er fritatt fra vurdering med karakter i fag dette skoleåret dersom foreldrene ber om det. Dere skal føre «Fritatt" i rubrikken for standpunktkarakter, med FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.» og VMM01 «Fulgt opplæringen fra <ddmmåå>»

Minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge

Elever som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8, der det er fastsatt at han eller hun skal få hele eller deler av opplæringen i et innføringstilbud, kan fritas fra vurdering med karakter i hele perioden som han eller hun er i innføringstilbudet. Eleven kan fritas fra både halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering. Dere skal føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter, med FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». Se også pkt. 8.

Minoritetsspråklige elever i innføringstilbud som er fritatt fra vurdering med karakter

Forskrift til opplæringsloven § 3-18.

Elever med fritak fra eksamen

Når rektor, etter søknad fra foreldrene, har fritatt en elev fra eksamen, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter og VMM03 «Eleven er fritatt fra eksamen». Dere fører stiplet linje i rubrikken for eksamensform. Når en elev er fritatt fra alle eksamener, så holder det å føre VMM03.

Elever med fritak fra eksamen

Forskrift til opplæringsloven § 3-21.

Elever som bytter skole

For elever som bytter skole (i Norge eller kommer fra utlandet) gjelder den vedtatte fag- og timefordelingen på den skolen elevene til enhver tid går på. Det kan føre til at en elev ikke får opplæring i et fag og eleven skal da heller ikke ha vurdering i faget. En konsekvens av dette, er at eleven ikke får standpunktkarakterer. I rubrikken for standpunktkarakteren fører dere i slike tilfeller en stiplet linje og dere fører fagmerknad FAM01 «Fritatt fra opplæring».

Dere skal ikke føre vitnemålsmerknad eller ha vedlegg til vitnemålet i slike tilfeller.

Elever som bytter skole og ikke får standpunktvurdering i et fag på grunn av fag- og timefordelingen på de ulike skolene

Mulighet for å sette ny standpunktkarakter

Når en elev bytter skole, har ikke eleven rett til å få ny standpunktkarakter i faget eller rett til å få kompensert timer i fag som eleven ikke fikk på sin gamle skole. For elever som skifter skole gjelder den vedtatte fag- og timefordelingen på den skolen de til enhver tid går på.

En standpunktkarakter er fastsatt når den er ført inn i det systemet skoleeieren bruker. Standpunktkarakter er et enkeltvedtak som kun kan endres etter klage. Skolen kan ikke gi eleven ny standpunktkarakter i for eksempel musikk når han eller hun allerede har fått opplæring og sluttvurdering i faget. Det er ikke mulig å forbedre karakterer i grunnskolen. Eleven kan velge å delta i musikktimene uten å få karakter eller skolen kan tilrettelegge for at han eller hun kan jobbe med andre fag, under tilsyn, mens de andre elevene har musikk.

Forskrift til opplæringsloven §§ 1-5 og 3-36.

7. Privat hjemmeundervisning og forsøk

Privat hjemmeundervisning

Elever som har fått privat hjemmeundervisning, har ikke rett til ordinært vitnemål. Kommunen skal skrive ut en dokumentasjon om at grunnskolen er fullført. Se rundskriv Udir-05-2013 Privat hjemmeundervisning

Opplæringsloven § 2-13.

Forsøk

Dersom elever deltar i forsøksordning, går det fram av Utdanningsdirektoratets innvilgelse av forsøket om det skal gjøres avvik fra reglene om individuell vurdering som får betydning for føring av vitnemålet. Da fører dere FAM32 «Forsøk, jf. oppl. § 1-5». Dere skal også føre VMM23 «Se vedlegg» og legge ved en kopi av Utdanningsdirektoratets brev om innvilgelse av forsøket.

Se rundskriv Udir-3-2013 Forsøk etter opplæringsloven § 1-5

Opplæringsloven § 1-5.

8. Elever med rett til særskilt språkopplæring

Når skolen har fattet vedtak om særskilt språkopplæring, kan elevene få opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk og etter læreplanen i morsmål for språklige minoriteter. Når eleven har fått tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen, skal eleven ha opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Skolen skal bare gi vurdering med karakter i norskfaget etter den ordinære læreplanen i norsk.

Dersom eleven ikke har gått over til ordinær læreplan i norsk ved avsluttet grunnskoleopplæring, skal dere likevel føre koden for det ordinære norskfaget. I rubrikken for standpunktkarakterer fører dere «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) og FAM41 «Språkoppl. <fagkode grunnleggende norsk og/eller fagkode morsmål >». Der angir dere etter hvilken læreplan den særskilte språkopplæringen er gitt, og på hvilket språknivå i læreplanen eleven avsluttet opplæring.

For fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål og minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge, se punkt 6.

Elever med rett til særskilt språkopplæring

Opplæringsloven § 2-8. Forskrift til opplæringsloven § 3-19.

9. Elever som tar fag fra videregående nivå

Elever på ungdomstrinnet som får opplæring i fag på videregående nivå, skal likevel ha standpunktkarakterer i de tilsvarende grunnskolefagene.

Elever som følger opplæringen i fag på videregående nivå kan velge om de vil avslutte tilsvarende grunnskolefag på 8., 9. eller 10. årstrinn. Det innebærer at eleven kan avslutte grunnskolefaget før han eller hun starter med å ta fag i videregående opplæring. Eleven deltar i det ordinære eksamensuttrekket på 10. årstrinn det året de avslutter faget. Dersom eleven ikke trekkes ut til eksamen i faget, er faget å regne som avsluttet med standpunktkarakter. Selv om opplæringen i et fag avsluttes før 10. årstrinn, fører dere standpunktkarakter og fagkode for 10. årstrinn på vitnemålet.

Elever på 10. årstrinn skal, uavhengig av om han eller hun har blitt trukket til eksamen i tidligere avsluttede fag, fortsatt være med i trekket på 10. årstrinn i de øvrige fagene. Det betyr at elever som avlegger eksamen i ett eller flere fag før 10. årstrinn kan bli trukket ut til eksamen i flere fag enn det som er kravet for elever i ordinært løp. For de elevene fra grunnskolen som vil få flere eksamener enn det som er kravet til et ordinært løp, fører dere FAM45 «Flere eks. enn krav, ord. løp». Dette vil gjelde alle eksamener som er tatt utover de som er obligatoriske; en skriftlig eksamen og en muntlig eksamen.

Elever som på ungdomstrinnet tar fag fra videregående opplæring skal ha ordinært vitnemål for fullført grunnskole. I tillegg har de rett til kompetansebevis for oppnådd kompetanse fra videregående opplæring. Det er den videregående skolen som skal utstede kompetansebeviset.

På kompetansebeviset skal den videregående skolen føre fravær, jf. Retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring pkt. 8.1.

Karakterer i orden og oppførsel føres på vitnemålet fra grunnskolen.

Se rundskriv Udir-04-2013 Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-04-2013/

Forskrift til opplæringsloven § 1-15 og § 3-26 tredje ledd.

10. Mer grunnskoleopplæring

Formålet med ordningen er å bidra til at den enkelte deltaker har et best mulig utgangspunkt for å begynne på og gjennomføre videregående opplæring. Retten til mer grunnskoleopplæring gjelder ungdommer som har behov for mer grunnskoleopplæring selv om grunnskolen formelt er fullført (de har allerede fått utstedt et vitnemål fra grunnskolen). Ordningen må ikke forveksles med ungdommer som søker om et ekstra år på grunnskolen (se pkt. 12 andre avsnitt). Mer grunnskoleopplæring vil si at deltakerne får mulighet til å bedre sin kompetanse i grunnskolefagene og få karakterene dokumentert på grunnskolevitnemålet. Kommunen har ansvar for å skrive ut vitnemål.

Deltakere som oppfyller vilkårene for mer grunnskoleopplæring skal følge forskriften kapittel 4 "om individuell vurdering i grunnskolen særskilt organisert for voksne". I grunnskoleopplæringen etter opplæringsloven kapittel 4A skal det ikke gis halvårsvurdering i orden eller i oppførsel. Dere skal heller ikke føre fravær. Direktoratet understreker imidlertid at dersom deltakeren har et stort fravær, kan det føre til at læreren ikke har grunnlag for vurdering. Det innebærer at deltakerens fravær likevel kan få betydning.

Når dere skal føre nye karakterer, skal dere føre de på grunnskolevitnemålet som de har fra før.Beste karakter oppnådd i faget påføres vitnemålet. Det kan være deltakere i ordningen som allerede oppfyller kravet til eksamen (en skriftlig sentralt gitt eksamen og en lokalt gitt muntlig eksamen). Dersom det fremgår av læreplanen for faget at deltakeren skal trekkes ut til eksamen, skal deltakeren likevel være med i trekket. Det gjelder også dersom deltakeren allerede har bestått eksamen i faget. Også her skal beste karakter påføres vitnemålet. Dersom deltakeren ikke forbedrer karakteren i et fag, blir deltakeren stående med den opprinnelige karakteren på vitnemålet.

Opplæringsloven § 4A-1 andre ledd.

Forskrift til opplæringsloven §§ 4-3, 4-9 til 4-11, 4-12 til 4-13, 4-14 til 4-26 og 4-27 til 4-34.

Til veileder om mer grunnskoleopplæring.

Kompetansebevis

Voksne som har fått grunnskoleopplæring særskilt organisert for dem har rett til å få et kompetansebevis. Kompetansebevis er dokumentasjon for grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A i de tilfellene der vilkårene for å få vitnemål ikke er oppfylt.

Kompetansebeviset skal vise standpunkt- og eksamenskarakterer som er oppnådd, og godkjent realkompetanse. Kompetansebeviset skal føres på samme måte som vitnemål. I overskriften fører dere: «Har gjennomført opplæring som omfatter».

Dere kan også skrive ut kompetansebevis som dokumentasjon på gjennomgått opplæring i de tilfellene der deltakeren bare har fått opplæring i deler av et fag. Deltakere som ikke fullfører faget på nivået der læreplanverket fastsetter at standpunktkarakter skal gis, kan likevel ønske å få dokumentert sin kompetanse i faget. Da skal dere føre den siste halvårsvurderingen med karakter som deltakeren har fått på kompetansebeviset. Dere skal da føre FAM33 «Karakter gitt som halvårsvurdering».

Dersom den voksne bare har fått opplæring i deler av fag eller opplæringen avviker fra læreplanen i ett fag slik at læreren ikke har grunnlag for å gi vurdering med karakter, skal dere føre «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i standpunktkarakterrubrikken. Det samme gjelder dersom den voksne bare har fått opplæring i grunnleggende ferdigheter. Merk at grunnleggende ferdigheter må knyttes til et fag og føres på fagnivå. I tillegg fører dere FAM03 «jf. vedlegg». På vedlegget til kompetansebeviset kan dere føre hvilken opplæring den voksne har fått, og hvilke mål som eventuelt er nådd.

Dere skal bare føre den kompetansen den voksne har fått godkjent gjennom realkompetansevurderingen. Det den voksne eventuelt ikke får godkjent i en realkompetansevurdering, skal ikke føres på kompetansebeviset.

Forskrift til opplæringsloven § 4-30.

Vitnemål

Voksne har rett til å få grunnskolevitnemål når de har vurdering i fem av fagene som er fastsatt i forskrift til opplæringsloven. Når dere skal utstede grunnskolevitnemål for voksne, fører dere VMM30 «Grunnskolefag for voksne dokumentert etter forskrift til opplæringsloven kapittel 4A».For øvrig skal dere bruke samme oppsett og blankett som for ordinært grunnskolevitnemål.

Voksne kan få vurdering med godkjent i et fag som følge av realkompetansevurdering. I slike tilfeller fører dere «Godkjent» i rubrikken for eksamenskarakter og FAM18 «Realkompetansevurdert». I rubrikken år skriver dere halvåret den voksne ble realkompetansevurdert. Voksne skal ikke ha karakter i orden og adferd og dere skal ikke føre fravær. Disse rubrikkene skal dere fjerne.

Dere fyller ut vitnemål for voksne privatister på samme måte, men bare med eksamenskarakter i de fagene som er tatt som privatist.

Forskrift til opplæringsloven §§ 4-27 og 4-29.

Føring av eksamen i norsk for voksne som er fritatt for skriftlig sidemål

Se pkt. 6 avsnitt 5 til 8 over.

Forskrift til opplæringsloven § 4-13.

Fag- og vitnemålsmerknader som bare gjelder for voksne

Fag- og vitnemålsmerknader 
Kode Merknad
FAM18 Realkompetansevurdert
FAM33 Karakter gitt som halvårsvurdering
VMM30 Grunnskolefag for voksne dokumentert etter forskrift til opplæringsloven kapittel 4A

12. Regelverket for føring av vitnemål for grunnskolen

Elever og voksne får vitnemål for grunnskolen som dokumentasjon for fullført grunnskoleopplæring etter opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven. For elever viser vitnemålet til standpunkt- og eksamenskarakterer og fravær. For voksne viser vitnemålet til eksamenskarakterer og eventuelle standpunktkarakterer.

Det er ikke mulig å forbedre grunnskolevitnemålet som privatist. Elever i grunnskolen som mener at de trenger det, kan søke om et ekstra år med grunnskoleopplæring. Elevene har imidlertid ikke rett til et slikt ekstra år. Det er kommunen eleven bor i som behandler en slik søknad (med unntak for elever i private skoler uten rett til statsstøtte og de elevene fylkeskommunen har ansvaret for). Vurdering og vedtak om et år ekstra må da gjøres før eleven har fått vitnemål fra grunnskolen. Ordningen må ikke forveksles med ordningen om «Mer grunnskoleopplæring», se pkt. 10.

Opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38?q=Personopplysningsloven

Forskrift til opplæringsloven (se § 3-35 til § 3-38 for elever og § 4-27 til § 4-29 for voksne): http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

Elever i friskoler

For elever som har fått opplæring ved en frittstående grunnskole med rett til statstilskudd er det friskoleloven som gjelder. For de fleste av disse skolene er det fastsatt tilsvarende bestemmelser om dokumentasjon i friskoleloven og i forskrift til friskoleloven. Vi viser ikke eksplisitt til disse bestemmelsene her, men tilsvarende regler gjelder for elever i frittstående skoler.

Friskoleloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-84

Forskrift til friskoleloven: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-07-14-932

For elever som har fått opplæring ved en privat grunnskole som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 gjelder bl.a. kapittel 3 i forskriften om individuell vurdering. Utdanningsdirektoratet kan ha fattet vedtak om unntak for enkelte utenlandske og internasjonale skoler.

Forskrift til opplæringsloven § 3-1 og forskrift til friskoleloven § 3-1.

Elever med samisk opplæring

Elever med samisk i fagkretsen skal ha vitnemål med både norsk og samisk tekst.

Annet regelverk

Skoleeier har ansvaret for at vitnemålsføringen skjer i samsvar med reglene i personopplysningsloven.

Personopplysningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38?q=Personopplysningsloven

Henvendelser knyttet til innholdet i disse retningslinjene skal gå tjenestevei.

Spørsmål fra leverandørene av de skoleadministrative systemene

Basert på "Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2020" (sist endret 12.12.2019)

Generelle endringer i føringsskrivet:  

  • Endringer som følge av fagfornyelsen vil bli oppdatert. 
  • Det har vært en revisjon av forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 (individuell vurdering for voksne) som ble fastsatt 01.08.2020. Som en følge av det har alle bestemmelsene fått nye nummereringer. Vi kommer derfor til å gå gjennom hele skrivet og endre i henhold til ny nummerering.

Punkt 4: Nærmere om valgfag

Fra Visma

Spørsmål: 

"Flere valgfag får nye navn/fagkoder/læreplaner fra skoleåret 2020-2021.Et eksempel er "Sal og scene" som endrer navn til "Produksjon for scene" og fagkoden endres fra VAL0001 til VAL 0060.

Hvordan er reglene for vitnemål for dette? Regnes det som samme faget likevel - om de har hatt faget både på 9. og 10. trinn så skal de kun ha karakteren fra 10. trinn, eller regnes det som to fag og dermed to standpunkt på vitnemål - både VAL0001 fra 9. trinn og VAL0060 fra 10. trinn?"

Svar: 

De gamle og nye valgfagene regnes som «samme fag». Dere skal kun gi vurdering på høyeste nivå. Vi har lagt inn en lenke fra føringsskrivet til en oversikt over gamle og nye koder i valgfagene.  

Oversikt over hvilke LK06 og LK20-valgfag som er samme fag

Valgfag fra 2020    Valgfag før 2020   
Kode Tittel LK20 Utgått fagkode Tittel LK06 
VAL0047 Demokrati i praksis VAL0031 Demokrati i praksis

VAL0048

Design og redesign  VAL0013 Design og redesign 
VAL0049 Ideer og praktisk forskning  VAL0016 Forskning i praksis 
VAL0050 Fysisk aktivitet og helse  VAL0010 Fysisk aktivitet og helse 
VAL0051 Innsats for andre  VAL0037 Innsats for andre 
VAL0052 Internasjonalt arbeid  VAL0019 Internasjonalt samarbeid 
VAL0053 Kulturarv  VAL0025 Levende kulturarv 
VAL0054 Medier og kommunikasjon  VAL0004 Medier og informasjon
VAL0055 Friluftsliv  VAL0028 Natur, miljø og friluftsliv 
VAL0056 Praktisk håndverksfag  VAL0046 Praktisk håndverksfag 
VAL0057 Utvikling av produkter og tjenester  VAL0007 Produksjon av varer og tjenester 
VAL0058 Programmering  VAL0043 Programmering 
VAL0059 Reiseliv  VAL0034 Reiseliv 
VAL0060 Produksjon for scene  VAL0001 Sal og scene 
VAL0061 Teknologi og design  VAL0022 Teknologi i praksis 
VAL0062 Trafikk  VAL0040 Trafikk 

 Det er bare gjort små innholdsmessige endringer i læreplanene for valgfag. Selv om det er nye navn og koder, anses de gamle og de nye valgfagene som likeverdige.

Punkt 4: Nærmere om valgfag

Fra Tietoevry

Spørsmål: 

"Hvordan skal gamle valgfag framkomme på vitnemålene når alle valgfagene er nye fra høsten 2020?

 1. Elever hadde valgfag på 8. og 9. trinn som nå er utgått. Skal de ha ny eller gammel fagkode på vitnemålene?
 2. Elever hadde «samme fag» i fjor og i år, men det er ulike fagkoder og/eller fagnavn. Skal både ny fagkode og gammel fagkode vises? Elev Per hadde faget VAL0001 Sal og Scene på 8. trinn, og har valgt VAL0060 Produksjon for Scene på 10.trinn. Hva skal framkomme på vitnemålet?"
 3. Elev Kari hadde faget VAL0010 Fysisk aktivitet og helse på 8. og 9. trinn, og har faget VAL0050 Fysisk aktivitet og helse på 10. trinn. Hva skal framkomme på vitnemålet?"

Svar: 

 1. De skal ha de gamle kodene dersom det er andre valgfag enn det eleven hadde (med ny kode) på 10. trinn. Dersom eleven har det samme valgfaget på 10. trinn som ett av de andre trinnene, skal den nye koden brukes, se eksempelet under. Selv om et valgfag har endret navn, er ikke faget utgått, det anses som det samme faget.
 2. VAL0060 Produksjon for Scene + faget på 9. trinn hvis dette er et annet fag.
 3. VAL0050 Fysisk aktivitet og helse.

Punkt 4: Nærmere om valgfag

Fra Rogaland FK

Spørsmål: 

"Er det mulig å få fritak for opplæring i valgfag? Hvilken valgfagkode skal i så fall føres på eleven? 

Tilsvarende spørsmål gjelder om eleven kan få fritak for vurdering med karakter i valgfag. I dette tilfellet vil eleven ha et valgt valgfag."

Svar:

Nei, en elev kan ikke få fritak fra opplæring eller fritak fra vurdering med karakter i et valgfag.

Punkt 4: Engelsk

Fra Visma

Spørsmål: 

"Hvordan skal vurderingen i engelsk gis etter fagfornyelsen. Det står at “Eleven skal ha en standpunktkarakter” samtidig som ENG01-04 fortsatt har to fagkoder på hvert trinn på ungdomsskolen - en for skriftlig og en for muntlig. (Gjelder vel ikke årets 10. trinn som følger gammel plan – men hvordan forholde seg til dette på 8. og 9. trinn samt neste år?)."

Svar:

Det var en feil på nettsidene våre at det lå to fagkoder på 8. og 9. trinn. Det er rettet opp.

Punkt 5: Føring av fravær

Fra Tietoevry

Spørsmål: 

 1. "I år er det blitt definert av regjeringen at helserelatert fravær fram til utgangen av oktober ikke skal vises på vitnemålet.  Vi ønsker oss en presisering av hva slags fravær det er snakk om, er det alt slags fravær som kan knyttes til sykdommer eller helse generelt– som brukne ben, tannhelse, forkjølelse mm eller er det bare luftveissykdommer som kan være koronarelatert? Hva med fraværet til de med kroniske helseplager? Vil det bli aktuelt med en forlengelse utover utgangen av oktober?"
 2. Vil det bli aktuelt med en vitnemålsmerknad i år også?"

Svar: 

 1. Presisering fra Kunnskapsdepartementet om hva som er fravær av helsegrunner: "Ordlyden «fravær av helsegrunner» i § 7 er ment å omfatte alt helserelatert fravær, ikke kun fravær som er knyttet til covid-19. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er derfor omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende."
 2. Det har ikke vært en vitnemålsmerknad på fravær som følge av covid-19, men det ble opprettet en vitnemålmerknad som følge av avlyst eksamen våren 2020. Som vi nevnte på møtet er det veldig vanskelig å si noe nå om hva som kan skje til våren 2021. Vi anbefaler dere å følge med på våre nettsider udir.no.

Oversikt over endringer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2021 

Innledningen

Endret:

Det er gjort endringer i datoene. Som følge av revisjon av forskrift til opplæringsloven kapittel 3 om individuell vurdering har alle bestemmelsene i kapitlet fått ny nummerering. Føringsskrivet er oppdatert i henhold til dette.

Nærmere om valgfag

Som følge av fagfornyelsen, har vi lagt inn nye eksempler om valgfag med nye koder og navn på valgfag.

Oversikt over valgfagskoder i LK06 og LK20

Elever som har valgt ulike valgfag alle tre årBilde av vitnemål med ulike valgfag alle tre årElever som har hatt ett valgfag alle åreneBilde av vitnemål med samme valgfag alle tre årElever som har hatt samme valgfag i to av årene, og et annet valgfag ett av åreneBilde av vitnemål med samme valgfag i to av årene, og et annet valgfag ett av årene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!