Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2022

7. Privat hjemmeundervisning og forsøk

Privat hjemmeundervisning

Elever som har fått privat hjemmeundervisning, har ikke rett til ordinært vitnemål. Kommunen skal skrive ut en dokumentasjon om at grunnskolen er fullført. Se rundskriv Udir-05-2013 Privat hjemmeundervisning

Opplæringsloven § 2-13.

Forsøk

Dersom elever deltar i forsøksordning, går det fram av Utdanningsdirektoratets innvilgelse av forsøket om det skal gjøres avvik fra reglene om individuell vurdering som får betydning for føring av vitnemålet. Da fører dere FAM32 «Forsøk, jf. oppl. § 1-5». Dere skal også føre VMM23 «Se vedlegg» og legge ved en kopi av Utdanningsdirektoratets brev om innvilgelse av forsøket.

Se rundskriv Udir-3-2013 Forsøk etter opplæringsloven § 1-5

Opplæringsloven § 1-5.