Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2022

2. Merknader

En fagmerknad har en eller flere av følgende funksjoner:

  • Den gir opplysninger om faget utenom karakterer eller eksamensform.
  • Den utdyper opplysninger om karakterer og/eller eksamensform.
  • Den henviser til vedlegg som gir slike opplysninger.

En vitnemålsmerknad har en eller flere av følgende funksjoner:

  • Den gir opplysninger som gjelder opplæringen generelt eller som gjelder hele vitnemålet/kompetansebeviset.
  • Den henviser til vedlegg som gir slike opplysninger.
  • Den utdyper en fagmerknad.

Dere kan bare føre fag- og vitnemålsmerknader som er gitt av Utdanningsdirektoratet.

Det er bare plass til én fagmerknad per fag/fagkode. Ved manuell føring fører dere selve merknadsteksten, ikke FAMxx. Dersom dere ifølge regelverket skal føre flere fagmerknader på samme fag/fagkode, fører dere den fagmerknaden som har betydning for poengberegningen ved inntak til videregående opplæring. For øvrig fører dere den fagmerknaden dere mener gir den viktigste informasjon til lesere av dokumentet. I tillegg fører dere vitnemålsmerknad VMM23 «Jf. vedlegg». I vedlegget opplyser dere i slike tilfeller om innholdet i den/de fagmerknaden(e) dere ikke fikk ført og hvilke fag og fagkoder dette gjelder.

Fagmerknader

KodeMerknadKommentar
FAM01Fritatt fra opplæringBrukes for elever som er fritatt fra opplæringsplikt, elever med fritak fra opplæring i skriftlig sidemål og elever som bytter skole og som ikke får vurdering i et fag.
FAM02Fritatt fra vurdering med karakterBrukes for elever med fritak fra vurdering med karakter i fag og for minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår.
FAM03Jf. Vedlegg
FAM04Eksamen annullertBrukes ved annullering av eksamen
FAM05Individuell opplæringsplan
FAM21Ikke vurderingsgrunnlagBrukes for elever som ikke får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for vurdering i fag.
FAM29Eksamen ikke avlagtBrukes for elever som ikke møter til eksamen og ikke har dokumentert fravær. Brukes også ved bortvisning fra eksamen.
FAM32Forsøk, jf. oppl. § 1-5Brukes for elever som deltar i forsøksordninger.
FAM36Eksamen avlyst, jf. vedleggBrukes når eksamen er avlyst og dere kan knytte dette til et fag. Årsak til avlysningen skal framgå av vedlegget.
FAM39Dokumentert fraværBrukes for elever som ikke møter til eksamen, men som har dokumentert fravær.
FAM41Språkoppl. <fagkode grunnleggende norsk og/eller fagkode morsmål>

Fagkode etter at trinn og nivå for opplæring er avsluttet ved utstedelse av dokumentasjon. Kan både være en eller to koder; ved to fagkoder skilles disse med «/».

Aktuelle fagkoder i grunnleggende norsk: NOR0703, NOR0706 og NOR0709.

Aktuelle fagkoder i morsmål: NOR0803, NOR0806 og NOR0809.

FAM44Fritatt fra vurd. med kar. IOPBrukes for elever med IOP og fritak fra vurdering med karakter i fag.
FAM45Flere eks. enn krav, ord. LøpBrukes for de elevene på grunnskolen som vil få flere eksamener enn det som er kravet til et ordinært løp.

FAM58

Vedtak fritak vurd.sidemålBrukes for de elevene på grunnskolen som har fått fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Skal ikke brukes på vitnemål.
FAM59Vedtak fritak.oppl.sidemålBrukes for de elevene på grunnskolen som har fritak fra opplæring i skriftlig sidemål. Skal ikke brukes på vitnemål.

Vitnemålsmerknader

KodeMerknadKommentar
VMM01Fulgt opplæringen fra <ddmmåå>Brukes for minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår. Se også FAM02.
VMM02Fritak fra opplæringsplikt etter opplæringsloven er gitt i vedtak <ddmmåå>.Brukes for elever som er fritatt fra opplæringsplikt. Se også FAM01.
VMM03Eleven er fritatt fra eksamenBrukes for elever med fritak fra eksamen.
VMM13Eksamen annullert, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen
VMM16Årsak til fravær dokumentert i vedleggBrukes når elever eller foreldre krever at fraværet blir dokumentert.
VMM23Jf. Vedlegg
VMM35Valgfag brukt til fag fra videregående opplæringBrukes når timer fra valgfag er brukt til å ta fag fra videregående opplæring.