Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2022

2. Merknader

 En fagmerknad har en eller flere av følgende funksjoner:

  • Den gir opplysninger om faget utenom karakterer eller eksamensform.
  • Den utdyper opplysninger om karakterer og/eller eksamensform.
  • Den henviser til vedlegg som gir slike opplysninger.

En vitnemålsmerknad har en eller flere av følgende funksjoner:

  • Den gir opplysninger som gjelder opplæringen generelt eller som gjelder hele vitnemålet/kompetansebeviset.
  • Den henviser til vedlegg som gir slike opplysninger.
  • Den utdyper en fagmerknad.

Dere kan bare føre fag- og vitnemålsmerknader som er gitt av Utdanningsdirektoratet.

Det er bare plass til én fagmerknad per fag/fagkode. Ved manuell føring fører dere selve merknadsteksten, ikke FAMxx. Dersom dere ifølge regelverket skal føre flere fagmerknader på samme fag/fagkode, fører dere den fagmerknaden som har betydning for poengberegningen ved inntak til videregående opplæring. For øvrig fører dere den fagmerknaden dere mener gir den viktigste informasjon til lesere av dokumentet. I tillegg fører dere vitnemålsmerknad VMM23 «Jf. vedlegg». I vedlegget opplyser dere i slike tilfeller om innholdet i den/de fagmerknaden(e) dere ikke fikk ført og hvilke fag og fagkoder dette gjelder.

Fagmerknader

KodeMerknadKommentar
FAM01 Fritatt fra opplæring Brukes for elever som er fritatt fra opplæringsplikt, elever med fritak fra opplæring i skriftlig sidemål og elever som bytter skole og som ikke får vurdering i et fag.
FAM02 Fritatt fra vurdering med karakter Brukes for elever med fritak fra vurdering med karakter i fag og for minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår.
FAM03 Jf. Vedlegg  
FAM04 Eksamen annullert Brukes ved annullering av eksamen
FAM05 Individuell opplæringsplan  
FAM21 Ikke vurderingsgrunnlag Brukes for elever som ikke får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for vurdering i fag.
FAM29 Eksamen ikke avlagt Brukes for elever som ikke møter til eksamen og ikke har dokumentert fravær. Brukes også ved bortvisning fra eksamen.
FAM32 Forsøk, jf. oppl. § 1-5 Brukes for elever som deltar i forsøksordninger.
FAM36 Eksamen avlyst, jf. vedlegg Brukes når eksamen er avlyst og dere kan knytte dette til et fag. Årsak til avlysningen skal framgå av vedlegget.
FAM39 Dokumentert fravær Brukes for elever som ikke møter til eksamen, men som har dokumentert fravær.
FAM41 Språkoppl. <fagkode grunnleggende norsk og/eller fagkode morsmål>

Fagkode etter at trinn og nivå for opplæring er avsluttet ved utstedelse av dokumentasjon. Kan både være en eller to koder; ved to fagkoder skilles disse med «/».

Aktuelle fagkoder i grunnleggende norsk: NOR0703, NOR0706 og NOR0709.

Aktuelle fagkoder i morsmål: NOR0803, NOR0806 og NOR0809.

FAM44 Fritatt fra vurd. med kar. IOP Brukes for elever med IOP og fritak fra vurdering med karakter i fag.
FAM45 Flere eks. enn krav, ord. Løp Brukes for de elevene på grunnskolen som vil få flere eksamener enn det som er kravet til et ordinært løp.

FAM58

Vedtak fritak vurd.sidemål Brukes for de elevene på grunnskolen som har fått fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Skal ikke brukes på vitnemål.
FAM59 Vedtak fritak.oppl.sidemål Brukes for de elevene på grunnskolen som har fritak fra opplæring i skriftlig sidemål. Skal ikke brukes på vitnemål.

Vitnemålsmerknader

KodeMerknadKommentar
VMM01 Fulgt opplæringen fra <ddmmåå> Brukes for minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår. Se også FAM02.
VMM02 Fritak fra opplæringsplikt etter opplæringsloven er gitt i vedtak <ddmmåå>. Brukes for elever som er fritatt fra opplæringsplikt. Se også FAM01.
VMM03 Eleven er fritatt fra eksamen Brukes for elever med fritak fra eksamen.
VMM13 Eksamen annullert, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen  
VMM16 Årsak til fravær dokumentert i vedlegg Brukes når elever eller foreldre krever at fraværet blir dokumentert.
VMM23 Jf. Vedlegg  
VMM35 Valgfag brukt til fag fra videregående opplæring Brukes når timer fra valgfag er brukt til å ta fag fra videregående opplæring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!