Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2022

12. Regelverket for føring av vitnemål for grunnskolen

Elever og voksne får vitnemål for grunnskolen som dokumentasjon for fullført grunnskoleopplæring etter opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven. For elever viser vitnemålet til standpunkt- og eksamenskarakterer og fravær. For voksne viser vitnemålet til eksamenskarakterer og eventuelle standpunktkarakterer.

Det er ikke mulig å forbedre grunnskolevitnemålet som privatist. Elever i grunnskolen som mener at de trenger det, kan søke om et ekstra år med grunnskoleopplæring. Elevene har imidlertid ikke rett til et slikt ekstra år. Det er kommunen eleven bor i som behandler en slik søknad (med unntak for elever i private skoler uten rett til statsstøtte og de elevene fylkeskommunen har ansvaret for). Vurdering og vedtak om et år ekstra må da gjøres før eleven har fått vitnemål fra grunnskolen. Ordningen må ikke forveksles med ordningen om «Mer grunnskoleopplæring», se pkt. 10.

Opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38?q=Personopplysningsloven

Forskrift til opplæringsloven (se § 3-35 til § 3-38 for elever og § 4-27 til § 4-29 for voksne): http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

Elever i friskoler

For elever som har fått opplæring ved en frittstående grunnskole med rett til statstilskudd er det friskoleloven som gjelder. For de fleste av disse skolene er det fastsatt tilsvarende bestemmelser om dokumentasjon i friskoleloven og i forskrift til friskoleloven. Vi viser ikke eksplisitt til disse bestemmelsene her, men tilsvarende regler gjelder for elever i frittstående skoler.

Friskoleloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-84

Forskrift til friskoleloven: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-07-14-932

For elever som har fått opplæring ved en privat grunnskole som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 gjelder bl.a. kapittel 3 i forskriften om individuell vurdering. Utdanningsdirektoratet kan ha fattet vedtak om unntak for enkelte utenlandske og internasjonale skoler.

Forskrift til opplæringsloven § 3-1 og forskrift til friskoleloven § 3-1.

Elever med samisk opplæring

Elever med samisk i fagkretsen skal ha vitnemål med både norsk og samisk tekst.

Annet regelverk

Skoleeier har ansvaret for at vitnemålsføringen skjer i samsvar med reglene i personopplysningsloven.

Personopplysningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38?q=Personopplysningsloven

Henvendelser knyttet til innholdet i disse retningslinjene skal gå tjenestevei.