Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2022

Kompetansebevis

Voksne som har fått grunnskoleopplæring særskilt organisert for dem har rett til å få et kompetansebevis. Kompetansebevis er dokumentasjon for grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A i de tilfellene der vilkårene for å få vitnemål ikke er oppfylt.

Kompetansebeviset skal vise standpunkt- og eksamenskarakterer som er oppnådd, og godkjent realkompetanse. Kompetansebeviset skal føres på samme måte som vitnemål. I overskriften fører dere: «Har gjennomført opplæring som omfatter».

Dere kan også skrive ut kompetansebevis som dokumentasjon på gjennomgått opplæring i de tilfellene der deltakeren bare har fått opplæring i deler av et fag. Deltakere som ikke fullfører faget på nivået der læreplanverket fastsetter at standpunktkarakter skal gis, kan likevel ønske å få dokumentert sin kompetanse i faget. Da skal dere føre den siste halvårsvurderingen med karakter som deltakeren har fått på kompetansebeviset. Dere skal da føre FAM33 «Karakter gitt som halvårsvurdering».

Dersom den voksne bare har fått opplæring i deler av fag eller opplæringen avviker fra læreplanen i ett fag slik at læreren ikke har grunnlag for å gi vurdering med karakter, skal dere føre «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i standpunktkarakterrubrikken. Det samme gjelder dersom den voksne bare har fått opplæring i grunnleggende ferdigheter. Merk at grunnleggende ferdigheter må knyttes til et fag og føres på fagnivå. I tillegg fører dere FAM03 «jf. vedlegg». På vedlegget til kompetansebeviset kan dere føre hvilken opplæring den voksne har fått, og hvilke mål som eventuelt er nådd.

Dere skal bare føre den kompetansen den voksne har fått godkjent gjennom realkompetansevurderingen. Det den voksne eventuelt ikke får godkjent i en realkompetansevurdering, skal ikke føres på kompetansebeviset.

Forskrift til opplæringsloven § 4-30.

Vitnemål

Voksne har rett til å få grunnskolevitnemål når de har vurdering i fem av fagene som er fastsatt i forskrift til opplæringsloven. Når dere skal utstede grunnskolevitnemål for voksne, fører dere VMM30 «Grunnskolefag for voksne dokumentert etter forskrift til opplæringsloven kapittel 4A».For øvrig skal dere bruke samme oppsett og blankett som for ordinært grunnskolevitnemål.

Voksne kan få vurdering med godkjent i et fag som følge av realkompetansevurdering. I slike tilfeller fører dere «Godkjent» i rubrikken for eksamenskarakter og FAM18 «Realkompetansevurdert». I rubrikken år skriver dere halvåret den voksne ble realkompetansevurdert. Voksne skal ikke ha karakter i orden og adferd og dere skal ikke føre fravær. Disse rubrikkene skal dere fjerne.

Dere fyller ut vitnemål for voksne privatister på samme måte, men bare med eksamenskarakter i de fagene som er tatt som privatist.

Forskrift til opplæringsloven §§ 4-27 og 4-29.

Føring av eksamen i norsk for voksne som er fritatt for skriftlig sidemål

Se pkt. 6 avsnitt 5 til 8 over.

Forskrift til opplæringsloven § 4-13.

Fag- og vitnemålsmerknader som bare gjelder for voksne

Fag- og vitnemålsmerknader 
Kode Merknad
FAM18 Realkompetansevurdert
FAM33 Karakter gitt som halvårsvurdering
VMM30 Grunnskolefag for voksne dokumentert etter forskrift til opplæringsloven kapittel 4A

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!