Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS-20-2002)

Dette rundskrivet er utgått.

Bestemmelsene om utstedelse av kompetansebevis og vitnemål i Reform 94 er fastsatt i forskrift 28. juni 1999 til lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen med seinere endringer. Bestemmelsene gjelder også teknisk fagskole (rundskriv F-059-98). Utdannings- og forskningsdepartementet har delegert utfyllende bestemmelser for føring av disse dokumentene til Læringssenteret.

For skoleåret 2001/2002 prolongeres bestemmelsene gitt for skoleåret 2000/2001 i rundskriv LS-27-01 med følgende endringer og presiseringer:

1 Primærvitnemål

For å tilfredsstille kravene til å få påført vitnemålet påskrift om at det kan brukes ved søknad om opptak i primærvitnemålskvoten (”primærvitnemål”), må vitnemålet føres med alle fag eleven har fått vurdering i over tre år. Dette gjelder også fag som eleven har tatt ut over minimumskravene til vitnemål (rundskriv LS 27-2001, pkt 2.1.2).

 • ”Tre år” betyr i denne sammenheng tre skoleår (GK, VKI og VKII). Dersom eleven likevel oppfyller vilkårene for å få ”primærvitnemål”, skal det føres merknad på vitnemålet om grunnlaget for avviket. Rundskriv F-29/00 og SUE/Vg-00-002 gir dette grunnlaget.
 • Etter at eleven er meldt opp til eksamen i et fag, er det ikke mulig å ”melde seg av” elevstatusen i faget. Hvis eleven likevel unnlater å møte i faget, og det ikke lenger er grunnlag for å sette standpunktvurdering, vil vedkommende ikke ha rett til påskrift om at vitnemålet kan brukes ved søknad om opptak i primærvitnemålskvoten. Hvis eleven ellers tilfredsstiller kravene til utstedelse av vitnemål, kan eleven få utstedt et annet vitnemål, se punktet under.
 • I tillegg til, eller i stedet for ”primærvitnemål”, kan eleven få utstedt et annet vitnemål hvor eleven selv velger hvilke fag som føres på under forutsetning av at minimumskravene til utstedelse av vitnemål er oppfylt.
 • Fag som eleven har tatt som førstegangsprivatist, kan føres på ”primærvitnemålet” etter eget ønske. Disse må være tatt i løpet av de tre årene vedkommende var elev.
 • I henhold til § 2-2 i Forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler, fastsatt av departementet 14.12.1999 med endringer 21.11.2000, 05.01.2001 og 20.12.2001 (rundskriv F-53-01) kan søkere i primærvitnemålskvoten dokumentere generelle eller spesielle opptakskrav og fag som gir fordypningspoeng eller realfagspoeng i form av tilleggsdokumentasjon. Denne tilleggsdokumentasjonen kan være nytt vitnemål uten påskrift om ”primærvitnemål” eller kompetansebevis. ”Primærvitnemålet” derimot er et førstegangsvitnemål og utstedes ikke flere ganger til samme person.

2 Rett til nytt vitnemål

§ 4-21 i forskriften til opplæringsloven gir bestemmelser om rett til ny dokumentasjon. Endret standpunktvurdering i ett eller flere fag gir også rett til ny dokumentasjon.

3 Generell studiekompetanse

Det er følgende veier fram til generell studiekompetanse:

 1. Grunnkurs, VKI og VKII i spesifiserte kurs som fører fram til vitnemål som får påført påskrift om generell studiekompetanse. Rundskriv F-50-01 gir oversikt over hvilke kurs dette er. De kan deles i to grupper spesifiserte 3-årige løp i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, idrettsfag, musikk, dans, drama, formgivingsfag, naturbruk og 2-årig teknisk fagskole grunnkurs og VKI i yrkesfaglige studieretninger pluss VKII allmennfaglig påbygging.
 2. 3-årig yrkesopplæring i skole (GK, VKI og VKII) fører fram til vitnemål uten påskrift om generell studiekompetanse. For å få generell studiekompetanse må en i tillegg dokumentere å ha bestått minimumskravene til generell studiekompetanse (norsk, engelsk, matematikk, samfunnslære, nyere historie, naturfag).
 3. Fag-/svennebrev og dokumentasjon (kompetansebevis, tidl. årskursbevis og/eller fagkarakterbevis) om å ha bestått minimumskravene til generell studiekompetanse.
 4. Fylte 23 år i løpet av opptaksåret og 5 års fulltids arbeidserfaring eller 5 års samlet fulltids erfaring fra arbeid og utdanning og dokumentasjon om å ha bestått minimumskravene til generell studiekompetanse.
 5. Elever i kurs som følger avviksmodellen VKII i studieretning for elektrofag og studieretning for mekaniske fag, skal vurderes som lærlinger og ha samme dokumentasjon som lærlinger (rundskriv F-46/97). Dette betyr at de skal ha dokumentasjon for fullført opplæring i VKII og dokumentasjon om avlagt teoriprøve (LS-27-2001 pkt 5.1 og tidligere tilsvarende skriv). I de aktuelle læreplanene framgår i pkt 3.3 Hvordan skal vurderingen skje? at avsluttende vurdering i VKII kommer til uttrykk gjennom fagprøven.
 • Elever som har bestått fagprøven, trenger i tillegg kun minimumskravene til generell studiekompetanse (de 6 fagene under pkt 2 over) for å få studiekompetanse.
 • Elever som ikke har bestått fagprøven, må ta hele VKII allmennfaglig påbygging for å få studiekompetanse.

Hvilke kurskombinasjoner som fører fram til generell studiekompetanse, framgår av departementets rundskriv om tilbudsstrukturen (rundskriv F-50-01). I tillegg er det et eget punkt i læreplanene i VKII om kompetanse (pkt 1.4 eller 1.5), hvor det for hvert kurs er angitt hvilke krav som stilles til generell studiekompetanse.

4 VKII allmennfaglig påbygging

For å bestå kurset kreves bl.a. minimum 6 uketimer studieretningsfag fra studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Følgende fag med AA-kode er felles allmenne fag i denne studieretningen og kan ikke inngå kravet til 6 uketimer:

 • økonomi og informasjonsbehandling
 • eldre historie
 • geografi

5 Standpunktkarakter i fag for elever

I henhold til § 4-7 i forskriften til opplæringslova skal standpunktkarakterer i fag gi utrykk for i hvilken grad eleven har nådd de fastsatte målene i faget, inkl. fellesmål for faget/kurset. Dette betyr at en ved vurderingen kun skal ta hensyn til elevens måloppnåelse i dette faget og ikke i andre fag. Kommentarene i rundskriv F-83/97 til § 2-3.2 om avveining av standpunktkaraktersetting mellom flere fag var kommentarer til en forskrift som er opphevet og som derfor ikke lenger kan legges til grunn ved tolkning av gjeldende forskrift.

6 1 eller 0 i standpunktkarakter i fag som inngår i tverrfaglig eksamen

Kurs hvor det er gitt 1 eller 0 i standpunktkarakter i fag som inngår i tverrfaglig eksamen, regnes ikke som bestått, selv om tverrfaglige eksamen er bestått. Kommentarene i rundskriv F-83/97 til § 2-6.1 om kravet til bestått var kommentarer til en forskrift som er opphevet og som derfor ikke lenger kan legges til grunn ved tolkning av gjeldende forskrift.

7 Godskriving av valgfag for voksne

Ordningen med godskriving av valgfag med 10 uketimer pr år for voksne i kurs som var spesielt organisert for dem, er erstattet av retten til realkompetansevurdering som trådte i kraft 01.02.2001.

8 Matematikk grunnkurs omfang 5

I fag- og timefordelingen på forskjellige kurs framtrer matematikkfaget i grunnkurs enten som 1MX/1MY med omfang 5 eller som 1M med omfang 3 + 1X/1Y omfang 2. I det siste tilfellet gis det to separate vurderinger. På dokumentasjonen føres fagene alt etter hvordan faget er satt opp i fag- og timefordelingen i læreplanen. Er det satt opp som én enhet med omfang 5, føres det som 1MX/1MY. Er det satt opp som to som enheter med omfang 3 + 2, føres det som 1M + 1X/1Y. Dette har betydning først og fremst i forhold til VKII tegning, form og farge, VKII naturforvaltning og VKII allmennfaglig påbygging. 1X/1Y er ikke definert som høyeste nivå i forhold til 1M.

På vitnemål for teknisk fagskole føres bare 1X/1Y. Dokumentasjon for 1MA-Y/1M må kunne legges fram sammen med vitnemål for teknisk fagskole (sammen med dokumentasjon for bestått samfunnslære, for å gi generell studiekompetanse.

9 Skriftlig og muntlig ved samme eksamen

I fag hvor privatister skal ha vurdering i flere ferdigheter (f.eks. skriftlig og muntlig i språkfag), faller kravet om at vurderingen må være gitt ved samme eksamen bort fra og med våren 2002. Kravet om at norsk hovedmål og sidemål skriftlig må være avlagt ved samme eksamen opprettholdes. Norsk muntlig kan som før tas separat.

10 Kompetansebevis

Kompetansebevis som føres etter samme prinsipper som vitnemål, skal påføres ”sum omfang”. Jf. LS-27-2001, pkt 4.1, modell 1.

11 Kontroll av fagsammensetning

Oppdatert versjon av kontrollmotoren i Nasjonal vitnemålsdatabase ble lagt ut 18.02.2002. Neste versjon vil foreligge ca. 15.05.2002. Nytt her vil være sjekk av vitnemål for 3-årig yrkesopplæring i skole (GK, VKI og VKII). Vitnemål for disse kursene skal nå også sendes inn til NVB.

Kontrollmotoren vil bli distribuert både gjennom skoleadministrative system og lagt ut på nettet på adressen www.samordnaopptak.no/nvb. Vi ber om at skolene bruker mulighetene for elektronisk kontroll aktivt, slik at det ikke oppstår problemer med fagsammensetning seinere. En vil ikke kunne regne med at det vil bli gitt dispensasjon for problemer som lett kan sjekkes ut via kontrollmotoren. 

12 Maritime sertifikater

Vitnemål eller kompetansebevis som tilfredsstiller kravene til utstedelse av maritime sertifikater, må påføres merknad om at den som har fått utstedt dokumentasjonen, har fullført og bestått godkjent utdanning under henvisning til reglene i STCW-konvensjonen og Sjøfartsdirektoratets forskrifter for den respektive utdanning. For å bestå må kandidatene ha karakteren 3 eller bedre i de STCW-relaterte linjefagene.

Les rundskrivet her

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!