Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen

1. Innledning

Utdanningsdirektoratet gir her retningslinjer for gjennomføring av realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen. Gjennom en realkompetansevurdering blir den voksnes kompetanse kartlagt, vurdert, verdsatt og dokumentert etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet.Den voksnes realkompetanse kan være tilegnet gjennom formell, uformell og ikke-formell læring. Dersom den voksnes realkompetanse er likeverdig med den kompetansen som oppnås gjennom grunnskoleopplæringen, skal den godkjennes og resultatet føres på et kompetansebevis for å dokumentere realkompetansen. Resultatet kan brukes for å gi et tilpasset tilbud om grunnskoleopplæring, eller ved inntak til videregående opplæring.

Kommunen har ansvaret for at realkompetansevurderingen i grunnskolen er i samsvar med regelverket. Målgruppen for retningslinjene er derfor kommunen, herunder fagpersonene som gjennomfører de ulike fasene i realkompetansevurderingen. Formålet med nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering er å bidra til god kvalitet på realkompetansevurderingene og lik praksis i kommunene. På denne måten kan retningslinjene bidra til at ordningen med realkompetansevurdering får økt tillit og legitimitet. Retningslinjene skal også bidra til å sikre den voksnes rettssikkerhet.

Voksnes rett til grunnskoleopplæring er regulert i opplæringsloven § 4A-1. Retten til realkompetansevurdering i grunnskolen følger av forskrift til opplæringsloven §§ 4-13 og 6-13, og vil gjelde for voksne som omfattes av § 4A-1. Retningslinjene vil også gjelde for voksne som søker om inntak til videregående opplæring, men som ikke kan dokumentere 9-årig grunnopplæring fra utlandet, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-13. Selv om retten til realkompetansevurdering i grunnskolen ikke følger direkte av opplæringsloven § 4A-1, har hensikten vært å ikke skille mellom retten til realkompetansevurdering i grunnskolen og retten til realkompetanse i videregående opplæring som følger av § 4A-3. I disse retningslinjene tydeliggjør vi hvordan realkompetansevurdering skal gjennomføres innenfor rammene som er fastsatt i regelverket.

Retningslinjene er delt i tre. Del 1 inneholder sentrale avklaringer knyttet til retten til å bli realkompetansevurdert, formålet med realkompetansevurdering, rammene for og innholdet i realkompetansevurderingen og kommunens ansvar. I denne delen legger vi vekt på regelverket som gjelder for realkompetansevurdering. Del 2 omhandler hvordan en realkompetansevurdering bør gjennomføres. Saksgangen er delt i fire faser. Disse er: veiledning og avklaring, kartlegging, vurdering og dokumentasjon. Del 3 i retningslinjene behandler klageretten.


 

1) Retningslinjene gjelder tilsvarende for Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!