Vurdering når en elev går et trinn om igjen på grunnskolen

Alle fagene må vurderes på nytt dersom en elev går om igjen et år på grunnskolen.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet har svart på spørsmål om individuell vurdering når en elev går 9. trinn om igjen. Spørsmålet er hvorvidt eleven kan gå om igjen 9. trinn og beholde karakterene i enkelte fag, eller om alle fagene må vurderes på nytt.

Fylkesmannen vurderer det slik at det blir en form for privatistordning dersom eleven får beholde karakterene i noen fag. Fylkesmannen mener at alle fagene må vurderes på nytt dersom en elev går om igjen et år. Utdanningsdirektoratet deler fylkesmannens vurdering. Det finnes ingen privatistordning i grunnskolen og det er derfor ikke mulig å gå om igjen og bare få vurdert noen av fagene på nytt.

I merknadene til opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd kommenteres muligheten for et ekstra år i grunnskolen, se odelstingsproposisjon nr. 46 (1997-98). Det er her åpnet for at en kommune etter søknad kan velge å la en elev gå et år ekstra i grunnskolen dersom det i det aktuelle tilfellet virker formålstjenlig. Ved et slikt ekstra år må alle fag vurderes på nytt.

Vedlegg