Undervisning fra NAV - elevstatus og standpunktkarakterer

Dersom NAV gir videregående opplæring på oppdrag fra fylkeskommunen, har den voksne status som deltaker og fylkeskommunen kan delegere adgangen til å sette standpunktkarakterer, forutsatt at opplæringen er gratis for den voksne.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet har svart på spørsmål om hvorvidt personer som mottar undervisning fra NAV kan ha elevstatus og motta standpunktkarakterer.

Deltakerstatus og standpunktkarakter

Dersom NAV gir tilbud om videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 på oppdrag fra fylkeskommunen, vil den voksne ha status som deltaker og fylkeskommunen kan delegere adgangen til å sette standpunktkarakterer, forutsatt at opplæringen er gratis for den voksne.

Dersom den videregående opplæringen som NAV tilbyr faller utenfor opplæringslovens virkeområde, jf. § 1-1, vil andre regler gjelde. De personene det gjelder vil likevel kunne gå opp til eksamen som privatister og fylkeskommunen vil kunne utstede vitnemål.

Regelverket for videregående opplæring for voksne

Det er fylkeskommunen som har plikt til å sørge for videregående opplæring for voksne. Dette følger av opplæringsloven §§ 13–3 og 13–3a, jf. § 4A–4. Fylkeskommunene har også ansvar for å gjennomføre realkompetansevurdering, jf. opplæringsloven § 4A–3 femte ledd, og å utferdige kompetansebevis på grunnlag av denne vurderingen, jf. opplæringsloven § 4A–3 sjette ledd. Dette innebærer at det også er fylkeskommunen som må treffe enkeltvedtak om videregående opplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-3.

Elevstatus eller deltakerstatus

Voksne som mottar videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 har ikke elevstatus, men status som deltakere. Dersom fylkeskommunen vurderer det som hensiktsmessig kan den voksne også motta opplæringen i den ordinære videregående opplæringen.

Når voksne søker om inntak og får plass i videregående opplæring for ungdom, gjelder reglene i opplæringsloven kapittel 3. Dette innebærer for eksempel at voksne i disse tilfellene vil ha samme rettigheter som ungdom til spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5, og at de får elevstatus.

Andre enn fylkeskommunen kan gi voksenopplæring

Fylkeskommunen kan velge å benytte andre for å utføre voksenopplæringen, for eksempel studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner eller andre som gir tilbud om videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 4A–4 annet ledd.

Dersom fylkeskommunen anvender andre til å legge til rette for et tilbud i samsvar med opplæringsloven, jf. § 4A-4 annet ledd, vil også adgangen til å sette standpunktkarakter kunne delegeres. For nærmere om dette, se rundskriv F-006-01 fra det daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.Personer som ikke er tatt inn til videregående opplæring etter § 3-1 eller § 4A-3 og som ønsker å motta vitnemål, må avlegge eksamener som privatist.

Dersom fylkeskommunen anvender andre til å legge til rette for et tilbud i samsvar med opplæringsloven, jf. § 4A-4 annet ledd, vil også adgangen til å sette standpunktkarakter kunne delegeres. For nærmere om dette, se rundskriv F-006-01 fra det daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Personer som ikke er tatt inn til videregående opplæring etter § 3-1 eller § 4A-3 og som ønsker å motta vitnemål, må avlegge eksamener som privatist.

Vedlegg