Rett til mobilitetsopplæring for studenter

En student ved en høyskole eller et universitet, som ikke har vedtak om grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1, og eventuelt § 4A-2, har ikke rett til mobilitetsopplæring etter opplæringsloven.

Gjelder

Oppdatert 25. januar 2016: Vi har lagt fram saken for Kunnskapsdepartementet etter en henvendelse fra Norges Blindeforbund. Kunnskapsdepartementet svarte i januar 2016, og er enig i vår konklusjon om at en student ved en høyskole eller et universitet, som ikke har vedtak om grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1, og eventuelt § 4A-2, har ikke rett til mobilitetsopplæring etter opplæringsloven.

Hvem gjelder opplæringsloven for?

Opplæringsloven gjelder grunnskole og videregående opplæring i Norge, jf. opplæringsloven § 1-2. Loven gir også voksne rett til grunnopplæring, gitt at visse vilkår er oppfylt, jf. opplæringsloven §§ 4A-1 og 4A-3. Det er kun voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1, som kan ha rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 4A-2. Elever i grunnskolen og videregående opplæring kan etter opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10 ha rett til blant annet nødvendig mobilitetstrening.

Hvem kan ha rett til grunnskoleopplæring for voksne?

En person som har fullført grunnopplæringen kan ha rett til grunnskoleopplæring for voksne, hvis vedkommende trenger det, jf. § 4A-1. Etter § 4A-2 har voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne etter § 4A-1, rett til spesialundervisning på grunnskolens område. Nødvendig mobilitetstrening kan være å anse som grunnskoleopplæring, men det kan også tenkes gitt som spesialundervisning.

Hvor gis mobilitetstrening etter § 4A-2?

Dersom voksne med vedtak om rett til grunnskoleopplæring skal tilbys mobilitetstrening etter § 4A-1 jf. § 4A-2, skal slik opplæring tilbys på den skolen som tilbyr grunnskoleopplæring for voksne, typisk på et voksenopplæringssenter, og ikke på et universitet eller en høyskole. Tilsvarende vil mobilitetstrening på skoleveien gjelde veien fra hjemmet til den skolen som tilbyr grunnskoleopplæring for voksne.

Studenter uten rett til grunnskoleopplæring for voksne

Utdanningsdirektoratet kan ikke se at en student ved en høyskole eller et universitet, som ikke har vedtak om grunnskoleopplæring for voksne etter § 4A-1, og eventuelt § 4A-2, har rett til mobilitetsopplæring etter opplæringsloven. Kommuner kan ikke på bakgrunn av opplæringsloven pålegges å dekke utgifter til mobilitetstrening for personer som ikke omfattes av opplæringslovens bestemmelser om grunnskoleopplæring.

Utdanningsdirektoratet er ikke rett myndighet for å tolke universitets- og høyskoleloven, men vi gjør likevel oppmerksom på universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd og kunnskapsministerens svar på spørsmål om tilrettelegging for funksjonshemmede studenter i spørretimen 18. april 2012.

Vedlegg