Skyss for elever i avlastningshjem

Elever som har opphold i avlastningshjem har den samme retten til skyss som andre elever. Det er ikke adgang til å avgrense retten til skyss for elever med vedtak om avlastning til bostedskommunen eller dennes umiddelbare nærhet.

Gjelder

Vi har besvart noen spørsmål om retten til skyss for elever med opphold i avlastningshjem. 

Skyss til avlastningshjem er omfattet av opplæringsloven

Retten til skyss må ses i sammenheng med elevens rett og plikt til opplæring. Retten til skyss etter kapittel 7 gjelder i utgangspunktet mellom hjem og skole. Skyss til avlastningshjem er også omfattet av retten til skyss etter opplæringslovens kapittel 7.

Avlastningshjemmet er å anse som elevens hjem de dagene han/hun oppholder seg der. Det avgjørende i disse tilfellene er om transporten skal bringe eleven til og fra skolen, og på den måten sikre at eleven får oppfylt sin rett til opplæring.

Retten til skyss gjelder ikke ved private ordninger

Vi mener at retten til skyss må avgrenses til de tilfellene der det er fattet offentlig vedtak om avlastningshjem. Retten til skyss gjelder derfor ikke for private ordninger som ikke følger av et vedtak fra offentlige myndigheter.

Fordeling av kostnader

Det er de ordinære regler for fordeling av skysskostnadene som gjelder i disse tilfellene.

Ikke grunnlag for å avgrense skyssrettighetene til bostedskommunen

Vi vurderer at det ikke er adgang til å avgrense retten til skyss for elever med vedtak om avlastning til bostedskommunen eller dennes umiddelbare nærhet. Et barn som har behov for avlastning, har rett til opplæring på sin nærskole. Avlastningshjemmets beliggenhet kan ikke være styrende for retten til skyss.

Her viser vi også til at det kan være vanskelig å finne et avlastningstilbud i bostedskommunens umiddelbare nærhet.

Vedlegg