Ansvar for skyss når voksne får opplæring andre steder enn i bostedskommunen

Fylkeskommunen bør dekke kostnadene til skyss for funksjonshemmete deltakere i grunnopplæringen for voksne, som må ha tilpasset transport mellom hjemmet og opplæringsstedet i nabokommunen.

Gjelder

Kunnskapsdepartementet har svart på et spørsmål fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal om det er bostedskommunen eller fylkeskommunen som har det økonomiske ansvaret for skyss av en funksjonshemmet deltakar i grunnopplæring for voksne, som må ha tilpassa transport mellom hjemmet og opplæringsstedet i nabokommunen. 

Her er et utdrag av svaret. Hele svaret deres finner du i vedlegget. 

«Med vekt på lovens hovedregel om at fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss for elever som trenger dette på grunn av sykdom eller funksjonshemming, på avgrensningen i praksis om at kommunen blir ansvarlig for skysskostnader når den utfra skjønn velger å tilby eleven praksis på en annen skole enn nærskolen, og med vekt på hva som samlet sett vil gi en best regel bør fylkeskommunen dekke kostnadene til skoleskyss i det foreliggende tilfellet.»

Vedlegg