Ventetid ved skyss

Hva som er akseptabel ventetid ved skyss er avhengig av den totale reisetiden, altså den tiden som går med til reise frem og tilbake mellom skolen og hjemmet. Dette må vurderes for hver enkelt elev i forbindelse med at det fattes vedtak om skyss.

Gjelder

Betydningen av en øvre grense for ventetid

Utdanningsdirektoratet er av den oppfatning at en fylkeskommune fritt kan sette opp en øvre grense for ventetid, og avgjøre at ingen elever i deres fylke skal ha lenger ventetid enn et visst antall minutter. Fylkeskommunen kan imidlertid ikke legge til grunn at ventetiden for den enkelte elev er akseptabel på bakgrunn av at ventetiden er kortere enn den øvre grensen de selv har satt på generelt grunnlag. Hvorvidt ventetiden er av forsvarlig lengde må vurderes for hver enkelt elev i forbindelse med at det fattes vedtak om skyss.

Hva betegnes som ventetid?

Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet til Sivilombudsmannen av 30.04.2009, og Sivilombudsmannens uttalelse av 10.06.2009. Her fremgår det at ventetiden før skoletid beregnes fra den enkelte elev kommer frem til skolen til opplæringen begynner for den enkelte elev. Ventetiden etter skoletid beregnes fra den enkelte elevs opplæring er avsluttet til reisen hjem tar til. Det er med andre ord den enkelte elevs reelle ventetid som skal legges til grunn når man vurderer som den enkelte elev har en akseptabel ventetid. Hvorvidt ventetiden er akseptabel må vurderes i lys av den totale lengden på reisetiden for den enkelte elev.

Sammenhengen mellom reisetid og ventetid

Som det også fremgår av Ot.prp. nr. 46 (1997-1998), vil elevens tid i hjemmet og med familien ha betydning for vurderingen av hva som er forsvarlig reisetid og ventetid. Av vårt brev til Sivilombudsmannen av 30.04.2009 fremgår det at jo lengre reisetiden er, jo mindre ventetid kan aksepteres, og omvendt. Siktemålet er at samlet reisetid og ventetid skal være kortest mulig, samtidig som hensynet til en rasjonell organisering av skyssen ivaretas.

Hva betegnes som reisetid?

Selv om en fylkeskommune velger å betegne deler av reisetiden som gangtid, ventetid underveis, reisetid med transportmiddel osv., er bruken av begrepene og hva man legger i hvert enkelt begrep ikke relevant for vurderingen av om reisetiden er akseptabel. Som vi uttalte i brev til Sivilombudsmannen 30.04.2009, menes med «reisetid» den tiden som går med til reise frem og tilbake mellom skolen og hjemmet.

Fritt skolevalg og skyss

Vi ønsker videre å påpeke at elever kan ha rett til skyss, som må organiseres slik at den er forsvarlig og slik at reisetiden er akseptabel for elevene, mens fylkeskommunen står fritt til å fastsette skolested for den enkelte eleven, herunder avgjøre om den ønsker at det skal være fritt skolevalg i deres fylke. Fylkeskommunen kan dermed ikke begrunne vanskeligheter med å oppfylle retten til skyss med at det er fritt skolevalg i fylket.

Vedlegg