Skyss, reisefølge og tilsyn for funksjonshemmede og midlertidig skadde eller syke

Her kan du bl.a. lese om retten til skyss for funksjonshemmede og midlertidig syke, tilsynsansvar, bruk av PPT og hva som skjer når kommunen og fylkeskommunen er uenige.

Gjelder

Her gjør vi rede for

  • hvem som omfattes av retten til skyss for funksjonshemmede og midlertidig syke og skadde
  • når det kan forventes at kommunen utfører tilsyn med elevene
  • PPTs rolle når det gjøres vedtak om skyss
  • prosessen når kommunen og fylkeskommunen er uenig, og Fylkesmannen gir pålegg etter § 13-4 andre ledd

Bakgrunnen for henvendelsen er uenighet mellom kommunene og fylkeskommunen når det skal settes inn tilsyn etter opplæringsloven § 7-4.

Vedlegg