Skyss for funksjonshemmede elever til annet sted enn nærskolen

Hvis kommunen velger å innvilge en søknad om å gå på annen skole enn nærskolen eller gir opplæringen i en alternativ opplæringsarena, er kommunen ansvarlig for ekstrakostnadene til skyss, men ikke hele reisekostnaden. Kommunen skal alltid dekke kostnadene hvis eleven har særlig farlig eller vanskelig skolevei.

Gjelder

Rett til skyss uavhengig av avstand

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet. Det går fram av opplæringsloven § 7-3. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å oppfylle retten til skyss etter § 7-3, jf. § 13-4 første ledd.

Økonomisk ansvar

Fylkeskommunens ansvar gjelder den daglige skyssen mellom hjem og skole eller annet sted der undervisningen vanligvis finner sted. Vi vurderer det slik at dersom kommunen velger å innvilge søknad om å gå på annen skole enn nærskolen eller gir opplæringen i en alternativ opplæringsarena er kommunen ansvarlig for de ekstrakostnadene til skyss som dette medfører.

I rundskriv Udir-3-2009 punkt syv skriver vi om økonomisk ansvar ved bytte av skole internt i kommunen og samarbeid om skyssen.

Vedlegg