Skyss for elever som bor mest på helseinstitusjon i annet fylke

Elever som bor og får opplæring på en helseinstitusjon deler av tiden, kan ha rett til skoleskyss de dagene de bor hjemme. Det må vurderes om det er skoleskyss eller annen transport. For at det skal være skoleskyss må transporten bringe eleven til og fra skolen i forbindelse med når opplæringen tar til eller avsluttes for dagen.

Gjelder

Vi har også svart på om det er den fylkeskommunen der helseinstitusjonen ligger som skal fatte vedtak om skyss, og om fylkeskommunen i så tilfelle kan kreve refusjon for skyssen fra det fylket der eleven har sitt hjem.

Når transporten anses som skoleskyss

Det avgjørende for om transporten anses som skoleskyss er hvorvidt transporten er mellom hjem og skole, eller mellom hjem og opphold på helseinstitusjon utenom opplæringstid. Vi ser at det kan være vanskelig å trekke en grense for hvorvidt det er tale om transport til skole eller ikke i de tilfellene skolen er lokalisert på helseinstitusjonen.

Vi mener det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, der det vurderes om transporten skal bringe eleven til og fra skolen i forbindelse med når opplæringen tar til eller avsluttes for dagen, og på den måten sikre at eleven får oppfylt sin rett til opplæring. Transport mellom hjem og skole, selv om eleven ikke bare bor hjemme, er å betrakte som skoleskyss dersom de øvrige vilkårene i den aktuelle bestemmelsen i kapittel 7 i opplæringsloven også er oppfylt.

Fylkeskommunen har ansvaret

Det følger av opplæringsloven § 13-3a at fylkeskommunen der en institusjon ligger skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring. Dette gjelder institusjoner som eies av et regionalt helseforetak, og private institusjoner som har avtale med regionale helseforetak.

Som det fremgår av Udir-10-2009 punkt 2, har fylkeskommunen ansvar for blant annet skyss, ettersom skyss kan være nødvendig for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring. Det er altså den fylkeskommunen der helseinstitusjonen ligger som har ansvar for skyssen og dermed også den fylkeskommunen som skal fatte vedtak om skyss.

Ikke adgang til å kreve refusjon for skyssutgifter

Refusjon av utgifter til opplæring for pasienter i institusjoner for rusmiddelavhengige og institusjoner innenfor psykisk helsevern er regulert i § 19-8 i forskrift til opplæringsloven. Bestemmelsen regulerer imidlertid bare refusjon for opplæring, og skyss anses ikke som opplæring, men noe som kan være nødvendig for å oppfylle retten til opplæring. Det er ikke hjemmel for at fylkeskommunen der institusjonen ligger kan kreve utgifter til skyss refundert, og fylkeskommunen kan derfor ikke kreve refusjon for skyssutgifter fra fylket der eleven har sitt hjem.

Vedlegg