Skyss for elever med funksjonshemning før skoledagen er over

Hvis elever med funksjonshemning, sykdom eller midlertidig skade på grunn av denne har behov for å reise hjem før skoledagen er over, har de rett på det. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for denne skyssen.

Gjelder

Vi har svart på spørsmål om elever med funksjonshemning også kan ha rett til skyss hjem fra skolen før skoledagen er over, dersom de som følge av sin funksjonshemning har behov for dette.

Lik rett til opplæring

Et grunnleggende prinsipp i norsk skole er lik rett til opplæring. Retten til skyss er et av elementene for å oppfylle prinsippet om lik rett til opplæring.

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring. Plikten avkortes ved sykdom. Dersom en elev er syk, har ikke han eller hun plikt til å være på skolen.

Rett til skyss som følge av funksjonshemming og midlertidig skade eller sykdom

Elever som på grunn av funksjonshemning eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til dette uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet. Dette følger av opplæringsloven § 7-3.

Vurderingstema vil være om elevens funksjonshemning har betydning for han eller hennes mulighet til å ta seg fram mellom hjemmet og opplæringsstedet. Individuelle hensyn vil være en del av vurderingen. Det må vurderes om funksjonshemningen representerer en byrde ut over det vanlige, og at eleven derfor bør motta skyss for å oppfylle retten til grunnopplæring.

Ansvaret for skyssen

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å oppfylle retten til skyss for elever med funksjonshemning etter § 7-3. Dette gjelder uavhengig av om eleven går i grunn- eller i videregående skole. Dette følger av opplæringsloven § 13-4.

Fylkeskommunens ansvar gjelder den daglige skyssen mellom hjem og opplæringssted. Når fylkeskommunen har ansvaret for skyssen, må fylkeskommunen sørge for at skyssen er forsvarlig hele veien.

Det er den skyssansvarlige som avgjør hvilket skyssmiddel som skal benyttes. Det vil oftest være mest rasjonelt om eleven kan benytte ordinær skyss, men både helsetilstand og praktiske grunner kan tilsi at det må brukes drosje. Fylkeskommunen kan ikke pålegge foreldrene eller elever å benytte eget skyssmiddel.

Vedlegg