Skyss av elever som har målformgruppe ved en annen skole enn nærskolen

Fylkeskommunen har ansvaret for skyss av grunnskoleelever som har rett til egen målformgruppe ved en annen skole enn nærskolen, bortsett fra når de har særlig farlig eller vanskelig skolevei.

Gjelder

Rett til skyss for elever som får sin opplæring i egen målformgruppe, er ikke behandlet i forarbeider, lovkommentar eller forskrift til opplæringsloven. Det foreligger heller ingen fast og etablert forvaltningspraksis på området.

Når foreldrene vedtar at elevene skal gå på en annen skole enn nærskolen 

Når elevene som får sin opplæring i egen målformgruppe er spredt på flere skoler i kommunen, vedtar foreldrene med vanlig flertall hvilken skole tilbudet skal gis ved. Det er fastsatt i opplæringsloven § 2-5 fjerde ledd tredje punktum.

I disse tilfellene er det ikke kommunens vurdering som er avgjørende for om elevene skal gå på en annen skole enn sin nærskole. Derfor er det rimelig at fylkeskommunen skal dekke ekstrakostnadene ved en slik avgjørelse.

Derfor mener vi at fylkeskommunen har ansvaret for skyss av grunnskoleelever som har rett til egen målformgruppe ved en annen skole enn nærskolen. Unntaket er hvis elevene har særlig farlig eller vanskelig skolevei. Da har kommunen ansvaret.

Når kommunen har vurdert at elevene skal gå på en annen skole enn nærskolen

Når elevene etter kommunens vurdering får gå på en annen skole enn den som ligger nærmest, eller som de sogner til, er det etter vår vurdering urimelig at fylkeskommunen skal dekke ekstrakostnader. Dette skriver vi om i punkt 7 i rundskriv Udir-3-2009 om skoleskyss.

Vedlegg