Reisefølge og tilsyn når en elev må bytte transportmiddel

I en vurdering av om fylkeskommunen må sørge for en annen skyssordning når en elev må bytte transportmiddel i forbindelse med skoleskyss, eller om kommunen må sørge for reisefølge og tilsyn, må det i hvert enkelt tilfelle foretas en konkret vurdering

Gjelder

Utdanningsdirektoratet har besvart et spørsmål om det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for å sikre en forsvarlig skyssordning når en elev i forbindelse med skoleskyss må bytte transportmiddel.

Ansvaret for skyss m.m.

Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for skyss til elever som har rett til dette på grunn av skoleveiens lengde.

Fylkeskommunen har også ansvar for retten til reisefølge og tilsyn for elever i videregående skole, mens det er kommunen som er ansvarlig for reisefølge og tilsyn for førskolebarn, grunnskoleelever og voksne.

Når fylkeskommunen har ansvaret for skyssen, må fylkeskommunen sørge for at skyssen er forsvarlig helt fra skolen og frem til hjemmet. Selv om fylkeskommunen har ansvaret for skyssordningen, vil også kommunen kunne ha plikt til å bidra til at den samlede skyssordningen blir forsvarlig. Dette følger blant annet av opplæringsloven 13-4 jf. § 7-4. Kommunens plikt til å oppfylle retten til tilsyn og reisefølge etter § 7-4 for førskolebarn, grunnskoleelever og voksne gjelder altså også når fylkeskommunen skal sørge for skyssen.

Reisefølge og tilsyn

Elever har rett til nødvendig reisefølge og til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningstiden starter og etter at undervisningstiden slutter. Regelen om tilsyn gjelder i hovedsak tilsyn mens eleven venter på skoleområdet før og etter skoletid, men også tilsyn i sammenheng med at eleven bytter skyssmiddel kan i særlige tilfeller være omfattet. Dette gjelder situasjoner hvor bytte av skyssmiddel er særlig farlig.

I forhold til spørsmål om bytte av skyssmiddel er særlig farlig, viser forarbeidene til lovutkastet § 7-1. I merknadene til § 7-1 om farlig skolevei står det uttalt: «Både tilstanden til skolevegen, klima, trafikkforholda på vegen og forhold knytte til den enkelte eleven er viktige når kommunen skal vurdere om skolevegen er særleg farleg eller vanskeleg.» At det skal tas hensyn til forhold knyttet til den enkelte elev innebærer at det skal foretas en konkret vurdering knyttet til den enkelte elev, hvor elevens alder og modenhet blant annet kan være avgjørende for om skoleveien er særlig farlig.

Helgeland skriver i sin merknad til § 7-4 på s. 227: «For eksempel kan de minste elevene bli utsatt for særskilt farlige situasjoner på en stor og travel busstasjon, der de må bytte buss på vei til skolen.»

Konklusjon

I en vurdering om fylkeskommunen må sørge for en annen skyssordning, eller om kommunen må sørge for reisefølge og tilsyn, må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Dersom skyssen og reisetiden i seg selv er forsvarlig, men f.eks. elevens alder tilsier at et bytte er særlig farlig, vil det mest naturlige være at kommunen er ansvarlig for å stille med reisefølge eller tilsyn. Dersom man anser at skyssen i seg selv ikke er forsvarlig som følge av for eksempel lang reisevei eller mange bytter, tilsier dette at det er fylkeskommunen som må finne andre løsninger for transport.

For funksjonshemmede som har rett til skyss etter § 7-3, og helsetilstanden tilsier at det brukes drosje, kan ikke fylkeskommunen pålegge kommunen å stille med reisefølge slik at det ikke er nødvendig med drosjeskyss. Først når eleven ikke kan reise alene med drosje vil kommunens plikt til å stille med reisefølge utløses her. Se vår tolkningsuttalelse angående skyss, reisefølge og tilsyn for funksjonshemmede her.

Kommunene og fylkeskommunene bør samarbeide for å finne gode løsninger lokalt. Skysstilbudet fra fylkeskommunen skal organiseres i samråd med kommunene.