Skoleskyss og fleksibel bruk av skolefritidsordningen

Det er ikke adgang til å stille vilkår om at retten til skyss må benyttes på faste og bestemte ukedager.

Gjelder

Retten til skyss fremgår av kapittel 7 i opplæringsloven. Det er ikke noe vilkår i loven om at retten til skyss må benyttes alle dager eller faste og bestemte ukedager.

Elever kan ha rett til skyss når de ikke deltar i SFO

Funksjonsfriske elever har ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO). Det betyr at elever som oppfyller lovens vilkår, har rett til skyss de dagene de ikke deltar i skolefritidsordningen.

Elever med rett til skyss, og som deltar i SFO bare noen dager, har fremdeles rett til skyss når de ikke deltar i SFO. Retten begrenses heller ikke av at eleven ønsker skyss på dager som ikke er faste og bestemte. I tillegg er det slik at elevene ikke har plikt til å benytte SFO de dagene vedkommende har blitt innvilget.

Dimensjoneringsspørsmål begrenser ikke elevenes rettigheter

Faren for at fylkeskommunen overdimensjonerer sitt tilbud om skyss på grunn av varierende bruk av skyssen, kan ikke begrense elevers rettigheter. Retten til skyss eksisterte før SFO ble lovregulert, og fylkeskommunens forpliktelser til å tilby skyss er de samme, selv om fylkeskommunen i praksis har kunnet spare utgifter fordi elever deltar i SFO.

Organisering av skyssen

Utdanningsdirektoratet kan ikke avgjøre hvordan skyssen bør organiseres, eller om et påmeldingssystem er hensiktsmessig. I alle tilfeller må skyssen organiseres på en slik måte at de elevene som har rett til skyss til og fra skolen, får oppfylt retten sin.

Et eventuelt påmeldingssystem må ta høyde for at en avgjørelse om skyss skal fattes i form av et enkeltvedtak. Dersom søknaden om skyss imøtekommes, må enkeltvedtaket være så klart og tydelig at det ikke er tvil om hva eleven er innvilget.

Om kommunen og fylkeskommunen oppfyller sine forpliktelser til skyss, kan avdekkes ved tilsyn.​

Vedlegg