Skal foreldrene dekke skyssutgifter når eleven ikke går på nærskolen?

Kommunen kan kreve at foreldrene dekker skyssen hvis foreldrene har søkt om at eleven skal gå på en annen skole enn nærskolen. Unntaket er hvis kommunen har innvilget bytte av skole på grunn av skolemiljøet eller for å sikre bedre tilpasset opplæring, da skal ikke foreldrene dekke skyssen.

Gjelder

Etter ulovfestet forvaltningsrett må et vilkår til et vedtak være saklig, relevant og rimelig. Dersom en elev ikke har rett til skyss til nærskolen, og søker seg til en annen skole, kan det være rimelig at foreldrene dekker eventuelle skyssutgifter. Hvis det ikke går ordinær offentlig transport, vil foreldrene måtte sørge for privat transport eller dekke utgifter til drosje. Dette forutsetter at det er anledning til å stille vilkår.

Dersom eleven allerede har rett til skyss til nærskolen, vil det etter omstendighetene kunne være urimelig at foreldrene må dekke hele skysskostnaden ved bytte av skole. Dette må bero på en konkret vurdering.

Dette er nærmere omtalt i rundskriv Udir-3-2009 punkt 6.

Kommunen avgjør om de skal stille vilkår

Det er kommunen som både avgjør om de vil innvilge en søknad om skolebytte, og om de vil stille vilkår om at utgifter til skyss skal dekkes av foreldrene i forbindelse med skolebyttet. Dette gjelder uavhengig av om eleven har rett på skyss fra før, eller vil trenge skyss etter skolebytte. Dersom det ikke blir satt vilkår, skal kommunen som hovedregel dekke skyssutgiftene. Fylkeskommunen er ikke økonomisk ansvarlig for skyss til annet sted enn nærskolen, jf. Udir-3-2009 pkt 7.

Klagerett på vilkårene

Vedtak om skyss er et enkeltvedtak som foreldrene eller elevene kan klage på, jf. opplæringsloven § 7-1 og § 15-2. Klageretten gjelder ikke bare hvorvidt vedtaket er innvilget eller avslått, men kan også ta for seg om eventuelle vilkår er lovlige.

Dersom Fylkesmannen, etter å ha prøvd alle sidene av saken, kommer frem til at vilkårene er ulovlige, vil disse falle bort. Resten av vedtaket blir i utgangspunktet stående.