Plikta til å byggje elevheim

Fylkeskommunen skal byggje elevheim dersom dei ikkje på annan måte klarer å oppfylle elevane sin rett til vidaregåande opplæring.

Gjelder

Når er det nødvendig?

Fylkeskommunen er pålagd å byggje elevheimar dersom det er nødvendig.

Det skal mykje til for at fylkeskommunen må byggje elevheimar, men fylkeskommunen skal gjere det dersom dei ikkje på annan måte klarer å oppfylle elevane sin rett til vidaregåande opplæring, jf. opplæringslova § 7-2 og § 3-1 første ledd, jf. sjette ledd.

Dersom det ikkje er mogleg å skaffe ein stad å bu for eleven innanfor ein avstand der det er mogleg med dagleg skyss til ein av dei fylkeskommunale skolane, må fylkeskommunen byggje elevbustader.

Drift av elevbustadene

Det er ikkje eit krav om at fylkeskommunen sjølv driftar elevbustadene.

Vedlegg