Ansvar for transport av skiutstyr for elever med rett til skyss

Kommunen skal dekke ekstrautgiftene dersom det må settes opp større buss eller benyttes tilhenger, når grunnskoleelever er pålagt å ta med seg ski til bruk i opplæringen.

Gjelder

Kommunens ansvar å tilby gratis grunnskoleopplæring

Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven § 13-1. Det innebærer at kommunen som skoleeier i utgangspunktet skal bære de kostnadene som kreves for at grunnskoleelevene får en opplæring som er i samsvar med opplæringsloven og med læreplanverket.

Elevene har rett til gratis grunnskoleopplæring, og kan for eksempel ikke pålegges å medbringe skiutstyr til skolen hvis det medfører en kostnad for eleven eller foreldrene. Det kan heller ikke forventes at elev eller foreldre kjøper skiutstyr til bruk i opplæringen. Skiutstyr er med andre ord noe skoleeier må stille til disposisjon om nødvendig. Utdanningsdirektoratet er ikke enige med kommunen i at ski er en del av det obligatoriske skoleutstyret i vinterhalvåret.

Etter reglene i kapittel 7 kan elever ha rett til skyss. Fylkeskommunen er etter opplæringsloven § 13-4 ansvarlig for skyss av blant annet grunnskoleelever som har rett til skyss på grunn av skoleveiens lengde, jf. § 7-1 første ledd første og andre punktum. Det at kommunen baserer skiopplæringen på at elevene har med seg ski hjemmefra, utvider ikke fylkeskommunens ansvar til også å bære de eventuelle ekstrakostnadene det medfører. Fylkeskommunen bør imidlertid være behjelpelige med å sørge for at det er mulig for elever å ta med ski de dagene ski skal benyttes i opplæringen.

Like muligheter til opplæring

Avslutningsvis vil vi minne om at det er kommunenes ansvar å sikre at elevene får like muligheter til skiaktiviteter i kroppsøvingstimene. Hvis elever blir bedt om å ta med skiutstyr hjemmefra, er kommunen ansvarlig for ekstrakostnadene forbundet med dette.

Også elever som ikke har skiutstyr, skal ha mulighet til å delta på skiaktiviteter, og kommunen må i slike tilfeller sikre at alle elever kan delta i opplæringen på lik linje.

Vedlegg