Ansvar for skyss når kommunen fatter vedtak om opplæring på en annen skole enn nærskolen

Dersom kommunen velger å innvilge søknad om å gå på annen skole enn nærskolen eller gir opplæringen i en alternativ opplæringsarena, vil kommunen være ansvarlig for ekstrakostnadene til skyss.

Gjelder

Vi har svart på spørsmål om ansvaret for skoleskyss i de tilfellene der kommunen fatter vedtak om at eleven kan motta opplæring på et annet sted enn nærskolen.

Fylkeskommunen er ansvarlig for skyss, reisefølge og tilsyn etter opplæringsloven kapittel 7, bortsett fra skyss for grunnskoleelever og voksne som her rett til skyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei, skyss for førskolebarn og reisefølge og tilsyn for førskolebarn, grunnskoleelever og voksne. Kommunene betaler refusjon etter persontakst for grunnskoleelever og voksne som fylkeskommunen gir skyss.

Utgangspunktet er retten til å gå på nærskolen

Alle elever har rett til å gå på nærskolen. De økonomiske overføringene til fylkeskommunene er blant annet beregnet ut fra at grunnskoleelever mottar opplæringen på nærskolen.

Det har trolig blitt mer vanlig at elever får opplæring andre steder enn nærskolen, enn det var da bestemmelsene om skyss ble vedtatt.

Kommunen skal dekke ekstrakostnadene

Det vil være urimelig at fylkeskommunen skal dekke ekstrautgifter dersom eleven etter kommunens skjønn får gå på en annen skole enn nærskolen.

Vi vurderer det slik at dersom kommunen velger å innvilge søknad om å gå på annen skole enn nærskolen eller gir opplæringen i en alternativ opplæringsarena, vil kommunen være ansvarlig for de ekstrakostnadene til skyss som dette medfører. I visse situasjoner vil kommunen likevel kunne stille vilkår om at foreldrene selv må dekke utgifter til skyss, se punkt 6 i rundskriv Udir-3-2009.

Det er altså ekstrakostnadene kommunen i de nevnte tilfellene selv må dekke. Hvor store ekstrakostnader et vedtak om opplæring på en annen skole enn nærskolen medfører, vil variere og vil blant annet avhenge av hvor store nettoutgifter fylkeskommunen ville hatt til skyss dersom eleven skulle mottatt opplæringen ved nærskolen. Kommunen har imidlertid i nevnte situasjoner hele det praktiske ansvaret for skyss til annen skole enn nærskolen.

Hvis kommunen og fylkeskommunen ikke blir enige om hvordan skoleskyssen skal organiseres og finansieres, kan Fylkesmannen etter delegert myndighet gi pålegg.

Vedlegg