Reklame i skolen - veileder

Skoleeier skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke elevenes holdninger, atferd og verdier.

Denne veilederen er laget for å bidra til en praktisering av loven som gjør at intensjonen blir godt ivaretatt. Veilederen om reklame i skolen behandler opplæringsloven § 9-6 og privatskoleloven § 7-1a.

Til opplæringsloven § 9-6 på Lovdata.no
Til privatskoleloven § 7-1a på Lovdata.no

Vedlegg