Permisjon fra opplæringen

Kommunen kan etter søknad, gi en elev fri fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker, når det er forsvarlig. Om permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring.

Gjelder

Elevene har ikke har rett til permisjon etter § 2-11 første ledd, men kommunen kan etter søknad gi en elev fri fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker når det er forsvarlig.

Henynet til elevens opplæring må ivaretas

Om permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring. Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring, selv om søknaden om permisjon innvilges. I denne vurderingen er det relevant å legge vekt på om eleven får opplæring i permisjonstiden. Hvilke krav som skal stilles til nødvendig opplæring i permisjonstiden, må vurderes ut fra hva som er nødvendig i det enkelte tilfelle.

Eleven har ikke rett til å få erstattet tapt opplæring ved permisjon

Mens det for noen elever ikke er forsvarlig å gi permisjon, kan enkelte elever ha flere permisjoner i løpet av et skoleår og likevel få en forsvarlig opplæring. Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere.

Enkeltvedtak

Når kommunen tar stilling til permisjonssøknad, er dette et enkeltvedtak. Kommunens praksis må derfor holde seg innenfor alminnelige forvaltningsprinsipper, som blant annet forbyr forskjellsbehandling av elevene.

Vedlegg