Leirskole og ansvaret for elevene

Kommunen har det overordnede ansvaret for elevenes trygghet ved leirskoleopphold. Kravet til forsvarlig tilsyn gjelder for hele leirskoleoppholdet, og for reisen til og fra.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet har svart på spørsmål om skoleeiers erstatningsansvar når elever er på leirskole. Dette kan for eksempel bli aktuelt dersom en elev blir skadet under leirskoleoppholdet.

Leirskole som en del av opplæringen

En del av undervisningstiden kan brukes til fag og aktiviteter som skolen og elevene velger, til leirskoleopplæring og til opplæring på andre skoler eller på en arbeidsplass utenfor skolen. Det følger av opplæringsloven § 2-3.

All offentlig grunnskoleopplæring, inkludert opplæring på en leirskole eller en skoletur, skal være i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, inkludert Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skolen har blant annet plikt til å sørge for at tilsynet med elevene er forsvarlig ut fra risikoen for at skade eller ulykke kan skje, jf. forskrift til opplæringsloven § 12-1. Se også opplæringsloven § 8-2 første ledd. Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen er også omhandlet i rundskriv Udir-3-2010.

Kommunen har altså det overordnede ansvaret for elevenes trygghet ved leirskoleopphold. Kravet til forsvarlig tilsyn gjelder for hele leirskoleoppholdet, og for reisen til og fra.

Plikt til å sørge for ulykkesforsikring for elevene

Kommunen har plikt til å sørge for ulykkesforsikring for elevene, det følger av opplæringsloven § 13-3b. Forsikringsplikten innebærer at skoleeier må sørge for ulykkesforsikring av elevene i det omfang som er fastsatt i forskrift til opplæringsloven §§ 8-2 til 8-6. Skoleeier har imidlertid anledning til å gi elevene bedre dekning enn det som fremgår av minimumsvilkårene.

Forsikringen skal blant annet gi eleven dekning for skade som skjer under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og lignende som skolen er ansvarlig for, det følger av forskrift til opplæringsloven § 8-4 bokstav d. Ved ulykkesskade skal forsikringen gi dekning for nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet, i den grad slike ytelser ikke er dekket av folketrygdloven eller yrkesskadeforsikringsloven, se forskrift til opplæringsloven § 8-3. Plikten til å sørge for ulykkesforsikring er omhandlet i rundskriv Udir-07-2008. Kommunen har ansvaret for at kravene i opplæringsloven med forskrifter er oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10.

Tap som ikke dekkes av ulykkesforsikringen

Tap som ikke dekkes av forsikringsordningen, folketrygden eller yrkesskadeforsikringsloven, kan eventuelt kreves erstattet etter alminnelige erstatningsrettslige regler. I en vurdering av om skoleeier er erstatningspliktig, vil kravet til forsvarlighet etter forskrift til opplæringsloven § 12-1 stå sentralt.

Vedlegg