Delegasjon og klagebehandling

Fylkesmannen har ikke hjemmel til å pålegge kommunen å forberede klagesaker når det er delegert til rektor.

Gjelder

Vi har svart på et spørsmål om underinstansens behandling av klager i henhold til forvaltningsloven (fvl.) § 33 på vedtak som er truffet etter organintern delegasjon.

Intern delegasjon

Saken gjelder en intern delegasjon, ettersom det er en overordnet (rådmannen) som gir kompetanse til sine underordnede (rektorer) innenfor samme organ.

Som hovedregel kan det delegeres internt så lenge saksbehandlingen er faglig forsvarlig. Den som tildeler kompetanse (rådmannen) gir verken fra seg sin egen kompetanse eller ansvaret for utøvelsen av den delegerte kompetanse. Rådmannen må sørge for at den enkelte rektor har den nødvendige kompetanse og kapasitet til å fatte enkeltvedtak.

Delegasjon og underinstans i klagesaker

Problemstillingen er hvorvidt retten til å fungere som underinstans, herunder forberede klagesaken, etter fvl. § 33 følger delegeringen av vedtakskompetansen. Dersom den videredelegerte kompetansen også skal omfatte kompetanse til å fungere som underinstans, må dette fremgå uttrykkelig av avgjørelsen om delegasjon.

Utdanningsdirektoratet har vanskelig for å se at Fylkesmannen har hjemmel til å pålegge kommunen å forberede klagesaker hvor slik kompetanse er delegert til rektor. Det understrekes at delegeringen ikke må komme i konflikt med prinsippet om forsvarlig saksbehandling, og at Fylkesmannen i alle tilfeller kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m., jfr. forvaltningsloven § 33 (5).

Avgjørelsen om delegasjon

  1. Det må fremgå uttrykkelig av det folkevalgte organets avgjørelse om delegasjon at rådmannen skal kunne videredelegere myndighet til å fungere som underinstans.
  2. Det må fremgå av rådmannens avgjørelse om videredelegasjon at også myndighet til å fungere som underinstans omfattes av den delegerte myndighet.

Utdanningsdirektoratet kan ikke se at opplæringsloven § 13–10 er til hinder for ovennevnte.

Vedlegg