Skyss for elever i private skoler - presisering av rundskriv Udir-3-2009

I rundskrivet Udir-3-2009 har vi redegjort for regelverket om skyss for elever i private skoler med rett til statstilskudd. Her presiserer vi private skolers mulighet for forskuddsbetaling og administrering av skyssordningen.

I Udir-3-2009 står det i punkt 10

”Det er heimkommunen eller heimfylket til elevane som gjer vedtak om skyss, og dekkjer utgifter etter reglane i opplæringslova § 13–4. Den av instansane som er ansvarleg for å oppfylle elevanes rettar har også ansvar får å fatte enkeltvedtak, under dette administrere ordninga. Utgifter i samband med skyss etter privatskolelova § 3–7 skal altså dekkjast av den heimkommunen eller det heimfylket som er ansvarleg."

Hjemkommunen eller hjemfylket har ansvar for å fatte vedtak, dekke utgiftene og administrere skyssen

Det er altså hjemkommunen eller hjemfylket som har ansvar for å fatte vedtak, dekke utgiftene og administrere ordningen. Private skoler med rett til statstilskudd kan ikke administrere ordningen eller forskuttere skyssutgifter på vegne av den som er ansvarlig etter loven.

Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode. Det innebærer at ressurser ved skolene ikke kan benyttes til å utføre oppgaver som etter loven er lagt til hjemkommunen eller hjemfylket. Administrering av skyssordningen vil videre være å regne som annen virksomhet. Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet enn skole må det foreligge en særskilt godkjenning om dette.