Kommunens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssenter

Det er kommunen der et omsorgssenter ligger som har opplæringsansvaret for de enslige mindreårige asyslsøkere som bor der.

Gjelder

Barnevernet har omsorgsansvaret

Barnevernet har omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere fra de overføres fra utlendingsmyndighetene etter ankomst til landet, under asylsøknadsbehandlingen og frem til bosetting i en kommune eller retur til hjemlandet. Ansvaret gjelder per i dag kun enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Asylsøkende barn har rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at barnet vil være i Norge i mer enn tre måneder, eller det er sannsynlig at oppholdstillatelse vil bli gitt.

Kommunen har ansvaret for opplæring

Opplæringsansvaret for barn og unge i omsorgssentre faller utenom fylkeskommunens ansvar. Kommunen har en plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp for alle som er bosatt i kommunen.

Asylsøkende barn bosatt på asylmottak skal regnes som bosatt i den kommunen der asylmottaket ligger. Enslige mindreårige asylsøkere på omsorgssentra skal regnes bosatt i den kommunen der omsorgsenteret ligger.

Det er altså kommunen der et omsorgssenter etter barnevernlova kap. 5A ligger som har opplæringsansvaret for beboerne. Kommunen skal oppfylle retten uavhengig av tilskuddsordningen.

Vedlegg