Opphold på mer enn tre måneder

Det må være sannsynlig at barnet skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder sammenhengende for at barnet skal ha rett til grunnskoleopplæring.

Gjelder

Vi har besvart et spørsmål om hva som ligger i ordlyden "meir enn tre månader" i opplæringsloven § 2-1 andre ledd. Må oppholdet sammenhengende være over tre måneder, eller kan det også gjelde flere opphold per år som samlet varer mer enn tre måneder?

I henvendelsen fra Fylkesmannen i Finnmark er det skissert et konkret eksempel på problemstillingen. Et barn får opphold på turistvisum hvor barnet er i Norge tre måneder (90 dager) av gangen. Barnet går ikke på skole i hjemlandet, og kommunen mener barnet ikke har rett til opplæring i Norge.

Et barn har rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at barnet skal være i landet i mer enn tre måneder, jf. opplæringsloven § 2-1 andre ledd.

I forarbeidene til opplæringsloven, NOU 1995:18 Ny lovgivning om opplæring kapittel 37.5 står det blant annet følgende om utlendingers rett og plikt til opplæring i grunnskoler og videregående skoler i Norge:

Etter utvalgets oppfatning er det gode grunner for å kreve at utlendig må være bosatt i Norge og ikke bare på gjennomreise, ferie eller annet kortvarig opphold. Undervisning gir først og fremst utbytte for dem som oppholder seg en lengre periode i landet og må forutsettes opphold av en viss varighet. Dersom ikke særlige forhold i den enkelte tilfelle tilsier noe annet, kan det etter dette være naturlig å legge til grunn at opphold kortere enn 3 måneder ikke utløser rettigheter eller plikter i opplæringssammenheng. Når det er klart at oppholdet faktisk strekker seg ut over 3 måneder, bør det på den annen side ikke kreves at oppholdet har vart en viss tid. Som utgangspunkt bør loven da gjelde fra første dag.

På bakgrunn av uttalelsene i forarbeidene mener Utdanningsdirektoratet det må være sannsynligheten for at barnet skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder sammenhengende som må legges til grunn for vurderingen av om barnet har rett til grunnskoleopplæring.

Vedlegg