Regelverk for skolemiljø, ordensreglement og foreldresamarbeid

Elevenes skolemiljø

Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varslehvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser. Skolene har en plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme elevens helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringsloven §§ 9 A-2 til 9 A-4

Ordensreglement

Alle grunnskoler og videregående skoler skal ha et ordensreglement. Kommunen og fylkeskommunen kan fastsette felles ordensreglement for alle sine skoler.

Et ordensreglement kan bidra til å få et mer velfungerende skolesamfunn ved at det gis regler om hvordan elevene skal ha det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som skjer hvis reglene brytes.

Alle sanksjoner skal fastsettes i ordensreglementet. Sanksjoner må likevel avgrenses mot mindre inngripende tiltak der formålet ikke vil være å straffe eleven.

Opplærings- og ordensmessige tiltak kan f.eks. være at to elever ikke lenger får sitte ved siden av hverandre, at elever må lese høyt eller skrive på tavlen, eller får beskjed fra lærer om å legge mobiltelefon ned i sekken.

Eksempler på sanksjoner kan f.eks. være - inndragning av gjenstander - bortvisning - gjensitting

Opplæringsloven §§ 2-9, 2-12, 3-7 og 3-9