Undervisningspråket i skolen er norsk eller samisk

Engelsk som systematisk undervisningsspråk

Utdanningsdirektoratet er gjort kjent med at det er enkelte offentlige skoler som delvis bruker engelsk som undervisningsspråk. Dette kan foreksempel gjøres gjennom arbeidsmetoden CLIL CLIL (Content & Language Integrated Learning), en metode der undervisningen i et ikke-språkfag foregår på et fremmedspråk.

Utdanningsdirektoratet har bedt om Kunnskapsdepartementets veiledning. Vi har spurt om om hjemmelsgrunnlag for bruk av CLIL som arbeidsmetode, og for å undervise på et annet språk enn norsk og samisk.

I brev av 23.02.2015 skriver Kunnskapsdepartementet:

"For skoler godkjent etter privatskoleloven, er det utrykkelig regulert i privatskoleloven § 2-1 fjerde ledd at undervisningsspråket skal være på norsk eller samisk. Det finnes ingen tilsvarende eksplisitt bestemmelse i opplæringsloven, men krav om at undervisningsspråket skal være på norsk eller samisk må likevel anses å gjelde også for offentlige skoler. Det er naturlig å kunne ha en forventning om at undervisningsspråket i grunnopplæringen i Norge er norsk. Dette tilsier at det burde vært klargjort i loven dersom man skulle stå fritt til å undervise på annet språk. Læreplaner og eksamener er for øvrig på norsk.

At undervisningsspråket i Norge er norsk eller samisk kan dessuten også utledes av for eksempel opplæringsloven § 3-12, som sier at elever i videregående opplæring med annet morsmål enn norsk eller samisk, har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig norskkunnskaper til å følge den vanlige opplæringen i skolen.

Kravet om at undervisningen skal foregå på norsk eller samisk gjelder ikke for internasjonale skoler godkjent etter privatskoleloven.

Det vil også kunne gjøres unntak fra kravet til undervisningsspråk for internasjonale og utenlandske skoler godkjent etter opplæringsloven § 2-12. Flere fylkeskommuner tilbyr videregående opplæring i henhold til læreplaner utarbeidet av IBO. Opplæringsloven i seg selv er ikke til hinder for at fylkeskommunene tilbyr IB, men IB en ikke formelt en del av den offentlige tilbudsstrukturen. Kravet om norsk eller samisk som undervisningsspråk vil ikke gjelde for IB-tilbud.

I øvrige tilfeller skal undervisningen i all hovedsak foregå på norsk eller samisk. Kravet er, etter departementets vurdering, ikke til hinder for at lærebøker suppleres med skriftlig materiale på andre språk eller at undervisningen i enkelte timer foregår på et annet språk. En forutsetning vil uansett være at elevene gis en forsvarlig opplæring sett i lys av kompetansemålene.

Dersom skoler hvor undervisningsspråket skal være norsk eller samisk, ønsker å systematisk bruke et annet undervisningsspråk enn norsk eller samisk i opplæring i fag (CLIL), vil det ikke være hjemmel for dette med mindre det er innvilget forsøk etter opplæringsloven § 1-4."

Forsøk med engelsk som undervisningsspråk i andre fag

Flere skoler har fått innvilget forsøk med å bruke engelsk som undervisningsspråk i stedet for norsk.