Opplæring og fraværende lærere

Opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, inkludert fag- og timefordelingen og kompetansemålene. Opplæringen skal ledes av en lærer.

Vi har svart på en henvendelse fra Elevorganisasjonen om hva som legges i begrepet opplæring.

Elevorganisasjonen skriver at det ikke kan kalles opplæring når elevene blir satt alene, når timene ikke er knyttet opp mot kompetansemål eller når muligheten til veiledning er fraværende. Videre mener de at alt bortfall av undervisning med lærers fravær som årsaker er uakseptabelt.

Hva er opplæring?

Med opplæring forstår vi opplæringsaktiviteter som er egnet til å oppfylle de samlede kompetansemålene i fag. Årstimetallet oppfylles ved at det gis opplæring i hvert enkelt fag tilsvarende det timetallet som er fastsatt.

Årstimetallet avsatt til opplæring i fag kan ikke brukes til andre aktiviteter uten at det foreligger hjemmel. Uten tilstrekkelig hjemmel er årstimetallet bindende og ufravikelig. Slik hjemmel må gis i lov eller forskrift. Det finnes imidlertid ikke et hjemmelsgrunnlag som i sin alminnelighet og etter skolens eget skjønn tillater skoleaktiviteter som ikke kan defineres som opplæring i kompetansemål i fag.

I samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og ledes av en lærer

Opplæringen skal altså være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, herunder fag- og timefordelingen og kompetansemålene, jf. kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven.

Videre skal opplæringen ledes av en lærer. Skoleeier har ansvaret for at all opplæring ledes av en person som oppfyller kompetansekravene. Kravet gjelder for all opplæring og er knyttet til den som har hovedansvaret for opplæringen eller undervisningsøkten. I tillegg til den som har hovedansvaret for opplæringen, kan man bruke assistenter o.l.

Eleven skal ha opplæringen sin i klassen eller basisgruppen

Hovedregelen er at eleven skal ha opplæringen sin i klassen/basisgruppen, eventuelt for en mindre del av opplæringen i en annen gruppe. Gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig.

Opplæringen skal også tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger.

Organisert studiearbeid

I videregående opplæring er det åpnet for organisert studiearbeid i forskrift til opplæringsloven § 3-47 syvende ledd. Organisert studiearbeid forutsetter at eleven ønsker å utføre skolearbeid på denne måten, samt at vedkommende har en forhåndsavtale med faglærer eller rektor.

Vedlegg