Krav på undervisning ved skifte av skole

Elever som bytter skole på grunn av flytting, må følge timeplanen for den nye skolen. De har ikke krav på undervisning eller karakter i fag som er avsluttet på den nye skolen.

Gjelder

En elev har skiftet skole ved starten av 9. trinn. Den forrige skolen hadde musikk på 9. trinn, mens den nye skolen avslutter sin undervisning i musikk på 8. trinn.

Elevene har krav på opplæring i samsvar med regelverket

Det følger av opplæringsloven § 2-1 at barn og unge har rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med denne loven og tilhørende forskrifter. Innhold og vurdering i grunnskoleopplæringen følger av opplæringsloven § 2-3 og forskrifter gitt i læreplaner med hjemmel i denne paragrafen. Musikk er et fag i Kunnskapsløftet med krav til 85 timer undervisning i perioden 8.-10. årstrinn. Det følger av dette at barn og unge i utgangspunktet har krav på undervisning i musikk på ungdomstrinnet tilsvarende 85 timer.

Elevene må følge timeplanen på skolen de går på

Det er imidlertid fastsatt begrensninger i elevers rett til undervisning i forskrift til opplæringsloven § 1-5 ved skifte av skole. Det fremgår her at elever som bytter skole på grunn av flytting må følge timeplanen for den nye skolen selv om dette medfører at eleven fullfører grunnskolen med et lavere timetall, totalt eller i enkelte fag, enn de andre elevene, jf. kommentarutgave til opplæringslova v/Helgeland s. 62.

Dette innebærer at eleven ikke har krav på musikkundervisning eller karakter i musikk i og med at eleven har skiftet skole, jf. forskriftens § 1-5.

Vedlegg