Flere fremmedspråk i grunnskolen - har elevene rett på lærebøker og karakter?

Skoleeier har ingen plikt til å tilby to fremmedspråk i tillegg til engelsk, men dersom dette tilbys, skal eleven ha standpunktkarakter i faget og kan trekkes ut til muntlig eksamen. 

Lovverket pålegger ikke skoleeier å tilby elevene lærebøker i faget. Dette kan imidlertid være nødvendig dersom eleven skal kunne oppfylle kompetansemålene i faget.

Gjelder

Rett til å nekte lærebøker og karakter i fremmedspråk nummer to?

En elev har tatt tysk og spansk som fremmedspråk, i tillegg til engelsk. Skolen har nå gitt beskjed om at hun kan følge undervisningen i spansk, men at eleven ikke vil få karakter eller lærebøker i faget.

Spørsmålsstiller etterlyser hjemmel for skolens nektelse av å gi eleven karakter og lærebøker i faget.

Ingen plikt til å tilby to fremmedspråk i tillegg til engelsk

Det følger av forskrift til opplæringsloven § 1-8 at elever på ungdomstrinnet i grunnskolen, i tillegg til opplæring i engelsk, skal ha opplæring i et fremmedspråk til eller språklig fordypning i engelsk, norsk eller samisk. Dette innebærer at skolen ikke har plikt til å gi eleven opplæring i spansk så lenge hun gis opplæring i tysk. I dette tilfellet har imidlertid skolen tilbudt eleven undervisning i faget spansk. Det følger da av læreplan i fremmedspråk at eleven skal ha standpunktkarakter i faget på 10.trinn og at hun kan trekkes ut til muntlig eksamen på samme årstrinn.

Eleven skal kunne oppfylle kompetansemålene i faget

Det følger videre av læreplanen i fremmedspråk hvilke kompetansemål undervisningen skal legge til rette for at eleven skal kunne oppfylle. Kommunen som skoleeier er ansvarlig for at elevens rettigheter til opplæring blir oppfylte, jf. opplæringsloven § 13-1. Lovverket pålegger ikke skoleeier å tilby elevene lærebøker i faget. Dette kan imidlertid være nødvendig dersom eleven skal kunne oppfylle kompetansemålene i faget. Dette er et forhold skoleeier må vurdere. Lærebøkene skal i tilfelle være gratis, jf. opplæringsloven § 2-15.

Kan stride mot likhetsprinsippet

Direktoratet gjør oppmerksom på at det kan stride mot likhetsprinsippet i forvaltningsretten hvis kun noen elever tilbys lærebøker i faget uten at det foreligger saklig grunn til forskjellsbehandling. Det er opp til skoleeier å foreta en slik vurdering på grunnlag av omstendighetene i det enkelte tilfellet.

Vedlegg